ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - biology.kku.in.th    


คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาชีววิทยา ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2560
ดูภาพกิจกรรมที่นี่ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์อลงกลด แทนออมทอง ที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
และอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลคนดีศรีจำปาประจำปีพ.ศ. 2559
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล รางวัลด้านการสอน ตำแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
- ศ.ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช รางวัลด้านการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
- ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ รางวัลนักวิจัยหน้าใหม่
- นายวุฒิพร นามโส รางวัลด้านการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สายสนับสนุน
- นายลำพูน สุปัชชา รางวัลด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สายสนับสนุน
- นางสมบัติ กันหา รางวัลด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการ สายสนับสนุน
ชมภาพบรรยากาศการชื่นชมยินดี

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่