ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิสัยทัศน์

"เป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิตสาขาชีววิทยาที่มีคุณภาพ มีงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี"

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสาขาชีววิทยาและการบริการวิชาพื้นฐาน
2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน

วัฒนธรรมองค์กร
"B.innovative"
ทำงานโดยอาศัยนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน มีแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานอยู่เสมอ


     ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจหลัก 4 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาชีววิทยาดำเนินการเปิดสอนทั้งสิ้น 4 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสำหรับครู) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม มีความสามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีจิตสำนึกในการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
     ภาควิชามีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร และสถานที่ โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในหลายสาขา ได้แก่ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา พันธุศาสตร์ สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ อนุกรมวิธานของพืชและสัตว์ กายวิภาคศาสตร์ของพืชและสัตว์ เซลล์วิทยา ชีววิทยาโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ และนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ภาควิชามีความพร้อมในด้านสถานที่ได้แก่ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย พิพิธภัณฑ์ชีววิทยา สวนพฤกษศาสตร์ และเรือนปลูกพืชทดลอง

อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
วุฒิ/ตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ปริญญาตรี 0 0 0 0 0
ปริญญาโท 2 1 0 0 3
ปริญญาเอก 6 14 4 5 29
รวม 8 15 4 5 32

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่