สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประชุมปรึกษาหารือกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการรายวิชาบริการของสาขาวิชาชีววิทยาที่ให้บริการแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งได้พูดคุยถึง ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาบรรยายและปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2565 ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร


 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่