สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    


นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SC45) บริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 17 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 112,344.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสีสิบสี่บาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โครงการค่ายเยาวชนชีววิทยา สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่