สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    


ชีววิทยาช่วยเหลือสังคม

โครงการสื่อการสอนชีววิทยาเพื่อน้อง

     โครงการสื่อการสอนชีววิทยาเพื่อน้อง (BIO.CSR) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนตัวอย่างและสื่อการสอนทางชีววิทยา เช่น ตัวอย่างพืชและสัตว์ที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา สไล์ดถาวรตัวอย่างพืชและตัวอย่างสัตว์ เป็นต้น ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาในชั้นเรียน โดยโรงเรียนที่ต้องการตัวอย่างและสื่อการสอนทางชีววิทยาตามรายการเหล่านี้ สามารถทำหนังสือแจ้งรายการที่ต้องการ มายัง สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(หมายเหตุ หากได้รับการอนุเคราะห์ ทางโรงเรียนต้องเดินทางหรือส่งตัวแทนมารับตัวอย่างเอง)
(บางครั้งตัวอย่างทางชีววิทยาอาจมีไม่เพียงพอ อาจจำเป็นต้องรอการผลิตเพิ่มเติม)

รายการตัวอย่างและสื่อการสอนทางชีววิทยา


- หวายทะนอย (Psilotum)


- หญ้าถอดปล้อง (Equisetum)


- หางสิงห์ (Lycopodium)

- ไฮดรา
- พลานาเรีย

- สไดล์ถาวรตัวอย่างพืช เช่น ราก ลำต้น ใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และใบเลี้ยงคู่
- สไลด์ถาวรตัวอย่างสัตว์

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่