สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    


กิจกรรมไคเซ็นของภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยาได้นำแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) มาใช้ในการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมไคเซ็นของภาควิชาได้กำหนดให้จัดขึ้นทุกเดือน โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน มีส่วนร่วมในการนำเสนอการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ทำอยู่เดิมและรายละเอียดของการปรับปรุง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

กิจกรรมไคเซ็นประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

โครงการที่ได้รับการโหวตให้เป็นไคเซ็นประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 คือ

การเพาะเลี้ยงไฮดราและพลานาเรียเพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนการสอนและกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

โครงการไคเซ็นประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
- การเพาะเลี้ยงไฮดราและพลานาเรียเพื่อเป็นตัวอยา่งการเรียนการสอนและกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
- การลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำ copyprint
- การปรับขั้นตอนการเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงแมลงหวี่
- การปรับปรุงสวิชต์เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศห้อง 3330 และ 3325
- การปรับปรุงวิธีการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เครื่อง SEM โดยใช้ Google form
- การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ทดลองสำหรับวิชาปฏิบัติการชั้นปีที่ 1
- การปรับปรุงปฏิบัติการสกัดคลอโรฟิลล์ด้วยวิธีกระดาษโครมาโตกราฟ
- การจัดการและแยกประเภทสารเคมีเพื่อกำจัด
- การปรับปรุงพื้นที่สำหรับผู้มาติดต่อสารบรรณและต้อนรับแขกที่มาติดต่อภาควิชา
- การปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับตักไนโตรเจนเหลว
- การปรับปรุงแบบฟอร์มการเบิกสารเคมีในภาควิชา โดยเพิ่มยี่ห้อและกรอกจำนวนเงินตามยี่ห้อ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่