สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ปรียะวุฒิ วัชรานนท์

ชื่อ-นามสกุล: ปรียะวุฒิ วัชรานนท์ (Preeyawut Vatcharanon)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3307
E-mail: prevat@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: วท.ม.(สัตววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่สนใจ: สัตววิทยา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, สัตว์มีกระดูกสันหลัง, วิทยาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน, การวาดภาพทางชีววิทยา

วิชาที่สอน:
สัตววิทยา
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
วิทยาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน
การวาดภาพทางชีววิทยา

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
Kritpetcharat, O., Kritpetcharat, C., Luangpirom, A. and Watcharanon, P. 1999. Karyotype of four Agamidae species from the Phu Phan National Park in Thailand. ScienceAsia 25: 185-188.

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
ปรียะวุฒิ วัชรานนท์. 2549. กระดองของเต่ากับตะพาบน้ำ. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 34(1): 14-20.

อื่น ๆ:
ปรียะวุฒิ วัชรานนท์. 2550. ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่