สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    สุมนทิพย์ บุนนาค

ชื่อ-นามสกุล: สุมนทิพย์ บุนนาค (Sumontip Bunnag)
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3207
E-mail: sumbun@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D. (Biological Resources), Oregon State University, USA

สาขาที่สนใจ: Plant Gene Transfer

วิชาที่สอน:
Plant Physiology
Gene transfer technology in higher plants
Plant tissue culture
Plant growth and development

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
1. การส่งถ่ายยีนเข้าสู่ข้าว และกล้วยไม้
2. การบำบัดน้ำทิ้งโดยใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
1. Wongrasee, N. and Bunnag, S. 2018. A simple and reproducible protocol for plant regeneration and cryopreservation of Grammatophyllum specinocum BL. Songklanakarin Journal of Science and Technology 40(1): 251-257.
2. Pimda, W. and Bunnag, S. 2017. Impact of Inorganic Nutrients and Heavy Metals Present as Co-contaminants on Biodegradation of Petroleum Hydrocarbons by Phormidium ambiguum Strain TISTR 8296. Water Air Soil Pollut 228(58): 1-13. (Impact Factor 1.551)
3. Pimda, W. and Bunnag, S. 2017. Effect of Heavy Metals and Inorganic Nutrients Existing as Co-contaminants on Bioremoval of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) by Nostoc hatei TISTR 8405. Arabian Journal Science Engineering DOI 10.1007/s11270-017-3240-9 (Impact Factor 1.551)
4. Duangsee, K. and Bunnag, S. 2017. Biochemical Changes of the Thai Glutinous Rice Cultivar MK1 in Response to Salinity Stress. Chiang Mai Journal Science 44(2): 462-468. (SNIP 0.508)
5. Sawettalake, N., Bunnag, S., Wang, Y., Shen, L. and Yu, H. 2017. DOAP1 Promotes Flowering in the Orchid Dendrobium Chao Praya Smile. frontiers in Plant Science 8(400):1-10 (Impact Factor 4.495)
6. Pilahome, W., Bunnag, S. and Suwanagul, A. 2016. Two-Step Salt Stress Acclimatization Confers Marked Salt Tolerance Improvement in Four Rice Genotypes Differing in Salt Tolerance. Arabian Journal for Science and Engineering DOI 10.1007/s13369-016-2335-8 (Impact Factor 0.728)
7. Pimda, W. and Bunnag, S. 2015. Growth performance and biodegradation of waste motor oil by Nostoc piscinale strain TISTR 8401 in the presence of heavy metals and nutrients as co- contaminants. Journal of the Taiwan Institute of chemical Engineers. 1-6. (Impact Factor 2.637)
8. Pimda, W. and Bunnag, S. 2015. Biodegradation of waste motor oil by Nostoc hatei strain TISTR 8405 in water containing heavy metals and nutrients as co-contaminants. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 1-7. (Impact factor 2.063)
9. Rattana, K. and Bunnag, S. 2015. Differential Salinity Tolerance in Calli and Shoots of Four Rice Cultivars. Asian Journal of Crop Science. 1-13. DOI: 10.3923/ajcs.2015 (SNIP 1.326)
10. Pilahome,W., Bunnag,S. and Suwanagul, A. 2014. Development of a Plant Regeneration System from Seed-derived Shoot Segments of Rice (Oryza sativa L.) Asian Journal of Crop Science. 6(4): 305-319.( SNIP 1.326)
11. Bunnag, S. and Hongthongkham, J. 2014. Cryopreservation-Dehydration of Aerides multiflora Roxb. Protocorms. Jordan Journal of Agricultural Sciences. 10(4):751-757.
12. Sucharitakul,S., Rakmit,R., Boonsorn,Y., Leelapon, O., Teerakathiti, T., Bunnag, S. and Chanvivattana,Y. 2014. Isolation and Expression analysis of a embryogenesis-like kinase (SERK) gene in Curcuma alismatifolia Gagnep. Journal of Agricultural Science. 6(10):207- 217.
13. Hongthongkham, J. and Bunnag, S. 2014. In vitro Propagation and Cryopreservation of
Aerides odorata Lour. (Orchidaceae). Pakistan Journal of Biological Sciences. 17(5):608-618. ( SNIP 0 .535)
14. Bunnag, S. and Hongthongkham, J. 2014. Cryopreservation by encapsulation-dehydration for long- term storage of Aerides falcata Lindl. In: Acta Hort. Proc. IInd IS on Plant Cryopreservation. Acta Hort. 1039, pp. 155-160 .(SNIP 0.243)
15. Duangsee, K. and Bunnag, S. 2014. Influence of Nutrient Composition and PlantGrowth Regulators on Callus Induction and Plant Regeneration in Glutinous Rice (Oryza sativa L.). Pakistan Journal of Biological Science. 17(1):98-103.(SNIP 0.535)
16. Khamrit, R., Suwanagul, A. and Bunnag, S. 2013. Callogenesis and Agrobacterium ?mediated genetic transformation of sugarcane (Saccharum officinarum L.) with a chitinase gene. AAB BIOFLUX. 5(2):51-59.
17. Bunnag,S. and Pongthai,P. 2013. Selection of Rice (Oryza sativa L.) Cultivars Tolerant to Drought Stress at the Vegetative Stage under Field Conditions. American Journal of Plant Science. 4:1701-1708.
18. Bunnag, S. and Tangpong, D. 2013. Delivery of an antisense ACC oxidase gene into Citrus reticulata Blanco. mediated by Agrobacterium tumefaciens. AAB BIOFLUX. 5(11): 29-38.
19. Bunnag, S. and Hongthongkham. J. 2012. Polyploidy hybrid ?Miss Singapore? through Tissue Culture. Proceedings of the 24th International Eucarpia symposium section ornamentals. Acta Horticulturae 953. Warsaw. Poland. September 2-5. 2012.(SNIP 0.243)
20. Bunnag, S. and Tangpong, D. 2012. Genetic Transformation of Citrus simensis L. with an antisense ACC oxidase gene. American Journal of Plant Science. 3: 1336-1340.
21. Bunnag, S. and Pilahome, W. 2012. Agrobacterium-mediated transformation of Dendrobium chrysotoxum Lindl. African Journal of Biotechnology. 11(10): 2472-2476. impact factor 0.565- SNIP 0.950
22. Bunnag, S., Theerakulpisut, P., Hongthongkham, J. and Sankhao, S. 2012. Genetic consenvation of Cleisostoma arietinum (Rchb.f.) Garay in the Encapsulation-Dehydration. Thai Journal of Botany 4(1): 73-82.
23. Pimda, W. and Bunnag, S. 2012, Biodegradation of used motor oil by Nostoc piscinale TISTR 8401. African Journal of Microbiology Research. 6(10): 2367-2372. SNIP 0.950
24. Pimda, W. and Bunnag, S. 2012. Biodegradation of used motor oil by single and mixed culture of cyanobacteria. African journal of Biotechnology. 11(37): 9074-9078.SNIP 0,950
25. Khamrit, R., Jaisil, P. and Bunnag, S. 2012. Callus induction, regeneration and transformation of sugarcane (Saccharum officinarum L.) with chitinase gene using particle bombardment. African Journal of Biotechnology. 11(24): 6612-6618. SNIP 0.950
26. Rattana, K., Theerakulpisut, P. and Bunnag, S. 2012. The Effect of Plant Growth Regulators and Organic Supplements on Callus Induction and Plant Regeneration in Rice (Oryza sativa L.). Asian Journal of Plant Science. 11 (4): 182-189. (corresponding author) SNIP 1.326
27. Kong-ngern, K., Bunnag, S. and Theerakulpisut, P. 2012. Proline Hydrogen Peroxide, Membrane Stability and Antioxidant Enzyme Activity as Potential Indicators for Salt Tolerance in Rice (Oryza sativa L.) International of Botany. 8(2): 54-65.

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่