สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิสัยทัศน์

"เป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิตสาขาชีววิทยาที่มีคุณภาพ มีงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี"

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสาขาชีววิทยาและการบริการวิชาพื้นฐาน
2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน

วัฒนธรรมองค์กร
"B.innovative"
ทำงานโดยอาศัยนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน มีแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานอยู่เสมอ


     สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจหลัก 4 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาชีววิทยาดำเนินการเปิดสอนทั้งสิ้น 4 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสำหรับครู) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม มีความสามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีจิตสำนึกในการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
     สาขาวิชามีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร และสถานที่ โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในหลายสาขา ได้แก่ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา พันธุศาสตร์ สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ อนุกรมวิธานของพืชและสัตว์ กายวิภาคศาสตร์ของพืชและสัตว์ เซลล์วิทยา ชีววิทยาโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ และนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ สาขาวิชามีความพร้อมในด้านสถานที่ได้แก่ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย พิพิธภัณฑ์ชีววิทยา สวนพฤกษศาสตร์ และเรือนปลูกพืชทดลอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
วุฒิ/ตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ปริญญาตรี 0 0 0 0 0
ปริญญาโท 1 0 0 0 1
ปริญญาเอก 4 9 7 4 24
รวม 6 9 7 4 26

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น