สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

หลักสูตร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) พ.ศ. 2561 (หลักสูตรเก่า)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสำหรับครู)
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่