สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

เอกสารและแบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับอาจารย์ ทั่วไป

- แบบฟอร์มขอบัตรผ่านเข้า-ออกห้องปฏิบัติการกลาง
- คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิง
- แบบประเมินผลการรับบริการวิชาการ ภาควิชาชีววิทยา (Word / PDF)

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น