สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

เอกสารและแบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับอาจารย์ ทั่วไป

- รหัสวิชาตามระบบใหม่ สำหรับวิชาในหลักสูตรปี 2560
- คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิง
- แบบฟอร์มแผนการสอน/ประมวลรายวิชา
- แบบฟอร์มตารางสอนรายวิชา (course syllabus)
- แบบฟอร์มตารางสอนสำหรับประกอบการเบิกค่าสอน
- แบบฟอร์มสรุปผลการเรียนการสอน (ส่งพร้อมใบส่งเกรด) (Word / PDF)
- แบบฟอร์มขอใช้บริการแจ้งซ่อมเบื้องต้นภายในภาควิชาชีววิทยา
- แบบฟอร์มค่าสอนนอกเวลาราชการ (เงินรายได้)
- แบบฟอร์มค่าสอนพิเศษ-เกินเกณฑ์ (เงินงบประมาณ)
- แบบฟอร์มเบิกค่าสอนโครงการพิเศษ
- แบบฟอร์มเบิกค่าสอนโครงการพิเศษ (หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษ)
- แบบฟอร์มเบิกค่าสอนโครงการพิเศษ (หลักสูตรภสัชฯ นานาชาติ)
- แบบฟอร์มเบิกค่าสอนหลักสูตรชีววิทยาสำหรับครู (โครงการพิเศษ)
- แบบประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (PDF)
- แบบประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (PDF)


การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- เอกสารเพิ่มเติมประกอบการกรอกแบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


การบริหารหลักสูตร
- ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตร
- แบบเสนอรายชื่อกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

เอกสารประกอบการประชุมสาขาวิชา
การประชุมสาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2561
- เอกสารแนบท้ายตารางเรียนวิชาปฏิบัติการพื้นฐานปี 1 ประจำภาคต้น 2561
- ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
- ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 89/2560
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ 31/2560 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์
- มาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิชาการสำหรับผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่