สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

เอกสารและแบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับอาจารย์ ทั่วไป

- แบบฟอร์มขอบัตรผ่านเข้า-ออกห้องปฏิบัติการกลาง
- คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิง
- วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รหัส 54 หรือน้อยกว่า)
- วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รหัส 55 เป็นต้นไป)
- ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการ (Word / PDF)

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่