สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

เอกสารและแบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับอาจารย์ ทั่วไป

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- แบบฟอร์มขอบัตรผ่านเข้า-ออกห้องปฏิบัติการกลาง
- คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิง
- หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการ
- ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการ (Word / PDF)
- แบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ
- แบบฟอร์มตรวจสอบหนี้สิน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา (Word / PDF)

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
- แบบประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (PDF)
- ใบส่งเกรดรายงานผลการวิจัย วิชา 311 899 วิทยานิพนธ์ (ใหม่) (Word / PDF)
- แบบฟอร์มตรวจสอบหนี้สิน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา (Word / PDF)

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสำหรับครู)
- ใบส่งเกรดรายงานผลการวิจัย วิชา 331 897 การศึกษาอิสระ (Word / PDF)
- ใบส่งเกรดรายงานผลการวิจัย วิชา 331 899 วิทยานิพนธ์ (Word / PDF)
- แบบฟอร์มชี้แจงการให้เกรดวิชาวิทยานิพนธ์ S=0

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)
- แบบประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (PDF)
- ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 15/2562 เรื่อง การกำหนดระดับคะแนน และน้ำหนักการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา (PDF)
- ใบส่งเกรดรายงานผลการศึกษา วิชา 311 994 Special Problems in Biology (Word/ PDF)
- ใบส่งเกรดรายงานผลการวิจัย วิชา 311 996/ 997/ 998/ 999 วิทยานิพนธ์ (ใหม่) (Word / PDF)
- แบบฟอร์มชี้แจงการให้เกรดวิชาวิทยานิพนธ์ S=0
- แบบฟอร์มตรวจสอบหนี้สิน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา (Word / PDF)
- ประกาศภาควิชาชีววิทยาที่ 1/2555 เรื่องแนวปฏิบัติในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา (ยกเลิก)

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่