สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

กัลยา กองเงิน
ห้องทำงาน: 3207
E-mail: kkanla@kku.ac.th
สาขา: สรีรวิทยาของพืช
กัลยา ศรีประทีป
ห้องทำงาน: 3206
E-mail: kanjan1@kku.ac.th
สาขา: นิเวศวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง, บรรพชีวินวิทยา พยาธิวิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ
จักรกริช นุกิจรัมย์
ห้องทำงาน: SC 3307
E-mail: jakkritnu@kku.ac.th
สาขา: Neurophysiology, Addiction medicine, Brain signal processing, Stress-related disorders, Medicinal plants
จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน
ห้องทำงาน: ภาควิชาชีววิทยา ห้อง 3213
E-mail: ichant@kku.ac.th
สาขา: ชีววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
ห้องทำงาน:
E-mail: naptan@kku.ac.th
สาขา: พันธุศาสตร์, ชีววิทยาระดับโมเลกุล
ทศพล เตโช
ห้องทำงาน: 3308
E-mail: todste@kku.ac.th
สาขา: Systems Biology, Bioinformatics, Molecular Genetics
นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ห้องทำงาน: 319
E-mail: knisar@kku.ac.th
สาขา: ชีววิทยาแหล่งน้ำจืด ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน (แมลงน้ำ)
ประนอม จันทรโณทัย
ห้องทำงาน:
E-mail: pranom@kku.ac.th
สาขา: อนุกรมวิธานของพืช
ปรีดา จันทะพงษ์
ห้องทำงาน: Sc 3209
E-mail: jirapat@kku.ac.th
สาขา: Cell Biology, Molecular Biology
ปรียา หวังสมนึก
ห้องทำงาน: 3304
E-mail: prepua@kku.ac.th
สาขา: Plant Molecular Genetics and Biotechnology, Plant Development
ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
ห้องทำงาน: 3309
E-mail: piythe@kku.ac.th
สาขา: Plant Molecular Biology, Plant Physiology
พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
ห้องทำงาน: SC3320
E-mail: ppimwa@kku.ac.th
สาขา: อนุกรมวิธานพืช
มณฑิรา มณฑาทอง
ห้องทำงาน: ตึก Sc 03 ห้อง 323
E-mail: monmon@kku.ac.th
สาขา: พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
ยอดชาย ช่วยเงิน
ห้องทำงาน: 3214
E-mail: yodchaiy@kku.ac.th
สาขา: สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน
รัฐพล ศรีสนไชย
ห้องทำงาน: SC03 - room 3308
E-mail: ruttasr@kku.ac.th , ruttapon774@gmail.com
สาขา: อนุกรมวิธาน (Taxonomy), ซิสเทมาติกส์ (Systematics), ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
วรศิธิกุลญา ธราธิมา
ห้องทำงาน: 3321
E-mail: topraweena@gmail.com
สาขา: กายวิภาคศาสตร์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
วัฒนชัย ล้นทม
ห้องทำงาน: 3306 อาคาร Sc. 03
E-mail: watalo@kku.ac.th
สาขา: สรีรวิทยาของพืช
วัฒนา พัฒนากูล
ห้องทำงาน: 3305
E-mail: w@kku.io
สาขา: สรีรวิทยาของพืช
วุฒิพงศ์ มหาคำ
ห้องทำงาน: SC7105 / SC7102
E-mail: mwuthi@kku.ac.th
สาขา: Environmental Engineering, Nanobioengineering, Molecular Biology, Phycology
ศกุลตลา นิลแก้ว
ห้องทำงาน: 3215
E-mail: sakunni@kku.ac.th
สาขา: อนุกรมวิธานพืช
ศุจีภรณ์ อธิบาย
ห้องทำงาน: 3208
E-mail: sujiat@kku.ac.th
สาขา: อนุกรมวิธาน การเพาะเลี้ยง และการทดสอบพิษของสารเคมีด้วยแพลงก์ตอน
สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
ห้องทำงาน:
E-mail: sukditc@kku.ac.th
สาขา:
อนุวัตร อมตฉายา
ห้องทำงาน: 3309
E-mail: anuwam@kku.ac.th
สาขา: Neurophysiology
อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
ห้องทำงาน: 3119
E-mail: amopra@kku.ac.th
สาขา: อนุกรมวิธานพืช
อรุณรัตน์ ฉวีราช
ห้องทำงาน: 3208, 3124 (Lab)
E-mail: raccha@kku.ac.th
สาขา: Plant Morphology, Palynology, Plant Systematics, Plant and Animal Molecular Systematics
อลงกลด แทนออมทอง
ห้องทำงาน: Room No. 3307
E-mail: tanomtong@hotmail.com
สาขา: พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของสัตว์ (Animal cytogenetics)

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น