สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    วรศิธิกุลญา ธราธิมา

ชื่อ-นามสกุล: วรศิธิกุลญา ธราธิมา (Praweena Maneerattanarungroj)
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3321
E-mail: topraweena@gmail.com
Website:
การศึกษา: ปร.ด.ชีววิทยา

สาขาที่สนใจ: กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
1. Bunnag, S., Theerakulpisut, P., Maneerattanarungroj, P., Tungpong, D. and
Chunthapong, J. 2006. An Effective Protocol for Clonal Propagation of
"Proh Phu" (Caulokaempferia thailandica Larsen). KKU Res J. 11(2): 97-102.

2. Maneerattanarungroj, P., Bunnag, S. and Monthatong, M. 2007. In vitro Conservation
of Cleisstoma areitinum (Rchb.f.) Garay, Rare Thai Orchid Species by an
Encapsulation-Dehydration Method. Asian Journal of Plant Sciences. 6(8):
1235-1240.

3. Bunnag, S., Maneerattanarungroj, P. and Suwanagul, A. 2008. Effect of sucrose and
ABA on survival rate of cryopreserved protocorm of Dendrobium gratiosissimum
Rchb.f. Kasetsart Journal of Agricultural Science. (43)2: 245 ? 253.

4. Maneerattanarungroj, P. 2010. Seed germination and protocorm proliferation
of Dendrobium virgineum Rchb.f.). Science and Technology Journal of Loei
Rajabhat University. 2(1): 37-50.

5. Maneerattanarungroj, P., Jermklang, P., Kongsook, B. and Maneerattanarungroj, P.
2015. Diversity of Grains of Rice Landraces of Northeastern Thailand.
International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences
(IJCEBS). 3 (4): 321-324.

6. Maneerattanarungroj, P., Weruwanaruk, C. and Maneerattanarungroj, P. 2016. Effect
of Colchicine on some Morphological and Anatomical Characteristics of Homnil
Rice Seedling (Oryza sativa L.), Landrace Rice of Thailand. Koch Cha Sarn
Journal of Science. 38(2): 73-79.

7. Jongrungklang, N., Maneerattanarungroj, P., Jogloy, S., Songsri, P. and Jaisil, P.
2018. Understanding lodging resistant traits from diverse sugarcane lines.
Philippine Journal of Crop Science. 43(2) : 71-80.

8. สุภาพร จำกุดลิง, วุฒิพนธ์ ท่าพริก, วรศิธิกุลญา ธราธิมา, พัชริน ส่งศรี และ นันทวุฒิ จงรั้งกลาง.
2561. ลักษณะมัดท่อลำเลียงของอ้อยพันธุ์ที่มีระดับความต้านทานการหักล้มของลำต้นที่แตกต่าง
กัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 37(2): 231-237.

9. Trunjaruen, A. and Taratima, W. 2018. An effective micropropagation of
Cymbidium aloifolium (L.) Sw. Thai Journal of Botany. 10(1): 77-91.

10. Taratima, W., Ritmaha, T., Jongrungklang, N., Raso, S. and Maneerattanarungroj, P.
2019. Leaf Anatomical Responses to Drought Stress Condition in Hybrid
Sugarcane Leaf (Saccharum officinarum ?KK3?). Malaysian Applied Biology
Journal. 48(3): 180-188.

11. Taratima, W., Cherdchoo, T., Kunpratum, N. and Maneerattanarungroj, P. 2019.
In Vitro Callus Induction of White Pumpkin (Cucurbita moschata Duch.)
?Casperita? (F1 Hybrid) through Difference Explants. International Journal
of Plant Biotechnology. 5(2): 15-21.

12. Taratima, W., Maneerattanarungroj, P., Rattana, K., Pathomsirivong, W.
and Reanprayoon, P. 2019. Nutritional Composition and Genetic
Diversity of Thai Aromatic Rice Landraces. Journal of Applied Botany and Food
Quality. 92: 281-287.

13. Trunjaruen, A., Raso, S., Maneerattanarungroj, P. and Taratima, W. 2020. Effects of
Cultivation Media on In vitro Callus Induction and Regeneration Capabilities of
Pakaumpuel Rice (Oryza sativa L.), Thai Rice Landrace. Walailak Journal of
Science and Technology. 17(1): 37-46.

14. Taratima, W., Reanprayoon, P., Raso, S., Chantarangsee, M. and Maneerattanarungroj,
P. 2020. Physiological and anatomical changes in Thai rice landrance
(Oryza sativa L.) cv Pakaumpuel after colchicine treatment. Pakistan Journal of
Botany. 52(5): 1631-1638.

15. Taratima, W., Ritmaha, T., Jongrungklang, N., Maneerattanarungroj, P. and
Kunpratum, N. 2020. Effect of stress on the leaf anatomy of sugarcane cultivars
with different drought tolerance (Saccharum officinarum, Poaceae).
Revista de Biologia Tropical. 68(4): 1159-1170.

16. Trunjaruen, A., Maneerattanarungroj, P. and Taratima, W. 2021. Development of
Cryopreservation Procedure Using Vitrification Method of
Cymbidium aloifolium (L.) Sw., Medicinal Orchid. Journal of Applied Sciences.
20: 21-30. DOI: 10.3923/jas.2021.21.30.

17. Jumkudling, S., Songsri, P., Taratima, W., Jongrungklang, N. 2021. Diversity and
Distribution of Anatomical Characteristics Involved with Drought Resistance of
Inter-Specific (Saccharum spp. Hybrid ? S. spontaneum) Sugarcane F1 Hybrid
Population. Sugar Tech. https://doi.org/10.1007/s12355-021-01067-2.

18. Rohmah, N.K. and Taratima, W. 2021. Effective protocol for rapid and mass micropropagation of
Cymbidium aloifolium (L.) Sw. protocorms using different carbohydrate and plant growth
regulator. Science Technology and Engineering Journal. 7(2): 35-46.

19. Taratima, W., Ritmaha, T., Jongrungklang, N. and Maneerattanarungroj, P. 2021. Leaf anatomical adaptation under early drought stress of sugarcane cultivars KKU-1999-02 and KKU-1999-03. Acta Agrobotanica. 7419. DOI: 10.5586/aa.7419.

20. Rohmah, N.K. and Taratima, W. 2022. Effect of Chitosan, Coconut Water and Potato Extract on
Protocorm Growth and Plantlet Regeneration of Cymbidium aloifolium (L.) Sw. Current Applied
Science and Technology. 22(2): 1-10. Advanced online publication

21. Phamontree, S., Taratima, W., Songsri, P. and Jongrungklang, N. 2022. Development of a Highly Efficient Callus Induction and Regeneration Protocol for Sugarcane using Apical Meristem. Asian Journal of Plant Sciences. 21(1): 78-87.

22. Trunjaruen, A., Luecha, P. and Taratima, W. 2022. Micropropagation of pokeweed (Phytolacca americana L.) and comparison of phenolic, flavonoid content, and antioxidant activity between pokeweed callus and other parts. PeerJ. DOI 10.7717/peerj.12892.

23. Taratima, W., Sudjai, S. and Maneerattanarungroj, P. 2022. Growth and Anatomical
Adaptations in Response to Salinity Stress in Cucurbita moschata Duchesne
?Butternut? (Cucurbitaceae). Sains Malaysiana Journal. 51(5): In press.

อื่น ๆ:
Proceedings:

1. Maneerattanarungroj, P., Bunnag, S. and Theerakulpisut, P. 2003. Preliminary study
on transformation of Dendrobium draconis Rchb.f. mediated by Agrobacterium
tumefaciens. Proceedings of 29th Congress on Science and Technology of
Thailand 20 ? 22 October 2003. Golden Jubilee Convention Hall, Khon Kaen,
Thailand. P 51. (Oral presentation)

2. Maneerattanarungroj, P., Bunnag, S. and Montatong, M. 2006. Cryoperservation of
Cleisostoma orchid by encapsulation-dehydration method. Proceedings of The
First International Conference on Science and Technology for Sustainable
Development of the Greater Mekong Sub-region, Khon Kaen, Thailand. 15-16
August 2006.

3. Maneerattanarungroj, P., Bunnag, S. and Montatong, M. 2006. Cryopreservation of
Dendroium gratiosissimum Rchb.f. protocorms by encapsulation-dehydration
method. Proceedings of 32nd Congress on Science and Technology of Thailand
(STT.32), October 10-12, 2006, Queen Sirikit National Convention Center
(QSNCC), Bangkok.

4. Maneerattanarungroj, P. and Bunnag, S. 2007. In vitro germination and protocorm
proliferation of Dendrobium virgineum Rchb.f. Proceedings of The 5th
International Symposium on Biocontrol and Biotechnology 1-3 October 2007.
Nong Khai Campus, Khon Kaen University.

5. Praweena Maneerattanarungroj and Pitakpong Maneerattanarungroj. 2008. Effective
protocols for in vitro culturing and plantlet regeneration of Vanda lilacina (Teijsm
& Binnend.). Proceedings of The Third International Conference ?Greater
Mekong Sub-region University Networks: Education, Sustainable Development
and Regional Tourism? August 27-30, 2008. Loei Rajabhat University, Thailand
(Oral presentation).

6. Maneerattanarungroj, P. and Bunnag, S. 2008. In vitro Conservation of Dendrobium
virgineum Rchb.f. Proceedings of The Second International Conference on
Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong
Sub-region, 2nd- 3rd October 2008, Hanoi Univ., Vietnam.

7. Maneerattanarungroj, P., Bunnag, S., Subthira, T. and Maneerattanarungroj, P. 2008.
Genetic fidelity test of cryopreserved orchid, Dendrobium virginium Rchb.f. by
RFLP-RAPD method. The 20th Annual Meeting and International Conference of
the Thai Society for Biotechnology October 14-17th, 2008. Mahasarakam,
Thailand.

8. Maneerattanarungroj, P. 2009. Effect of sucrose and coconut water on protocorm
growth of Dendrobium virginium Rchb.f. Proceedings of The Third on
Thailand Botany, 25 th - 27th March 2009, Mahidol University, Bangkok,
Thailand.

9. Maneerattanarungroj, P. 2009. Cryopreservation of Dendrobium virgineum Rchb.f.
Proceedings of The 35th Science and Technology of Thailand 15-17 October
2009. The Tide Resort and Hotel, Bang Sean, Cholburi, Thailand.

10. Praweena Maneerattanarungroj and Pitakpong Maneerattanarungroj. 2010. Callus
induction and regeneration of Oryza sativa L. cv. Somalee, local rice of Thailand.
Proceedings of Technology and Innovation for Sustainable Development
International Conference (TISD2010) Faculty of Engineering, Khon Kaen
University, Thailand, 4-6 March 2010. Royal Mae-Khong Hotel. Nong Khai.
Thailand. (Oral presentation, Best Presentation Award).

11. Praweena Maneerattanarungroj and Pitakpong Maneerattanarungroj. 2013. Quality
analysis and callus induction of rice grain (Oryza sativa L.) cv. Pakaumpul, local
rice of Thailand. Proceedings of The First Nong Khai Campus International
Conference 2013. 18-19 July 2013. Nong Khai. Thailand.

12. Praweena Maneerattanarungroj and Pitakpong Maneerattanarungroj. 2014. Quality
Analysis of Twenty landraces rice grains (Oryza sativa L.) of Northeastern
Thailand. The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference.
April 2-3, 2014. Rama Gardens Hotel & Resort, Bangkok, Thailand.

13. Praweena Maneerattanarungroj and Pitakpong Maneerattanarungroj. 2014.
Variability in Nutrient Composition of Thirty-two Aromatic Landraces Rice
Grains of Northeastern Thailand. Proceedings of International congress on
chemical biological and environmental sciences. 7-9 May 2014. Kyoto Research
Park (KRP), Kyoto, Japan.

14. Maneerattanarungroj, P. Tapankaew, J., Maneerattanarungroj, P. and Kunpratum, N.
2017. Effect of Temperature and Storage Period on Seed Germination and Some
Morphological Characteristics of Rice (Oryza sativa L.) RD 6 cultivar.
Proceedings of 5th International Conference on Chemical, Agricultural,
Biological and Environmental Sciences (CAFES-17) Kyoto (Japan) April 18-19,
2017.

15. Taratima, W., Plaikhuntod, K. and Maneerattanarungroj, P. 2017. ASEAN + 6
Organic Agriculture Forum 2017. 22-24 August 2017. Balios Khao Yai Hotel,
Nakhonracchaseema, Thailand.

16. วรศิธิกุลญา ธราธิมา, จิราพร ขัดยศ, พิทักษ์พงษ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์ และ ประธาน ฤาชา. 2561.
การศึกษากายวิภาคเปรียบเทียบของตัวอย่างชะเอมเทศ (Glycyrrhiza sp.) จากร้านขายยา
สมุนไพร 5 แหล่ง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ?ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9? การเชื่อมโยง
เครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย 29-31 สิงหาคม 2561. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์. สุรินทร์. หน้า 1218-1225.

17. กองทอง ไพลขุนทด และ วรศิธิกุลญา ธราธิมา. 2564. ผลของความเครียดเค็ม ความเครียดแล้ง
และไคโตซานต่อการเจริญของแคลลัสข้าวหอมมะลิแดง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม
2564. หน้า 658-666.

18. สุภกร เขตมนตรี และ วรศิธิกุลญา ธราธิมา. 2564. ผลของไคโตซานต่อการดูดซับน้ำของเมล็ดพันธุ์ข้าว
ขาวดอกมะลิ 105. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 5 วันที่ 15-16 มกราคม 2564. หน้า 262-269. ISBN (e-Book):
978-974-625-920-0.

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่