สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    วรศิธิกุลญา ธราธิมา

ชื่อ-นามสกุล: วรศิธิกุลญา ธราธิมา (Praweena Maneerattanarungroj)
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3321
E-mail: topraweena@gmail.com
Website:
การศึกษา: ปร.ด.ชีววิทยา

สาขาที่สนใจ: กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่