สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    วรศิธิกุลญา ธราธิมา

ชื่อ-นามสกุล: วรศิธิกุลญา ธราธิมา (Praweena Maneerattanarungroj)
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3321
E-mail: topraweena@gmail.com
Website:
การศึกษา: ปร.ด.ชีววิทยา

สาขาที่สนใจ: กายวิภาคศาสตร์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

วิชาที่สอน:
ระดับปริญญาตรี
SC101002 Biology Laboratory I
311104 / SC101004 Biology Laboratory II
311111 / SC101009 Biology for Physical Science
311112 / SC101010 Biology for Physical Science Laboratory
311115 / SC101013 Biology for Agriculture II
311116 / SC101014 Biology for Agriculture II Laboratory
SC111001 Fundamental Biology
SC111002 Fundamental Biology Laboratory
SC111101 General Botany
SC111102 General Botany Laboratory
311300 / SC113004 Technique in Biology
311301 Technique in Biology Laboratory
311322 / SC113205 Plant Anatomy
311323 / SC113206 Plant Anatomy Laboratory
SC112003 Research Methodology for Biological Science
SC154321 Plant Hormone and Growth Regulators in Plant Production


ระดับบัณฑิตศึกษา
311732 Anatomical Systematics of Plant
311899 / SC117898 / SC117899 Thesis
331701 Practical Skills in Biology
SC117105 Plant Tissue and Cell Culture
SC028894 Research Methodology in Biological Science
SC117894 Special Studies in Biology
SC157011 Multidisciplinary Topics in Life and Science
SC 157010 Integrated Biology
SC117893 / SC157893 RESEARCH METHOD IN BIOLOGY
311 891 / SC117891 / SC157891 SEMINAR IN BIOLOGY
SC119991 / SC159991 DISSERTATION SEMINAR I
SC119992 / SC159992 DISSERTATION SEMINAR II

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
1. Bunnag, S., Theerakulpisut, P., Maneerattanarungroj, P., Tungpong, D. and
Chunthapong, J. 2006. An Effective Protocol for Clonal Propagation of
"Proh Phu" (Caulokaempferia thailandica Larsen). KKU Res J. 11(2): 97-102.

2. Maneerattanarungroj, P., Bunnag, S. and Monthatong, M. 2007. In vitro Conservation
of Cleisstoma areitinum (Rchb.f.) Garay, Rare Thai Orchid Species by an
Encapsulation-Dehydration Method. Asian Journal of Plant Sciences. 6(8):
1235-1240.

3. Bunnag, S., Maneerattanarungroj, P. and Suwanagul, A. 2008. Effect of sucrose and
ABA on survival rate of cryopreserved protocorm of Dendrobium gratiosissimum
Rchb.f. Kasetsart Journal of Agricultural Science. (43)2: 245 ? 253.

4. Maneerattanarungroj, P. 2010. Seed germination and protocorm proliferation
of Dendrobium virgineum Rchb.f.). Science and Technology Journal of Loei
Rajabhat University. 2(1): 37-50.

5. Maneerattanarungroj, P., Jermklang, P., Kongsook, B. and Maneerattanarungroj, P.
2015. Diversity of Grains of Rice Landraces of Northeastern Thailand.
International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences
(IJCEBS). 3 (4): 321-324.

6. Maneerattanarungroj, P., Weruwanaruk, C. and Maneerattanarungroj, P. 2016. Effect
of Colchicine on some Morphological and Anatomical Characteristics of Homnil
Rice Seedling (Oryza sativa L.), Landrace Rice of Thailand. Koch Cha Sarn
Journal of Science. 38(2): 73-79.

7. Jongrungklang, N., Maneerattanarungroj, P., Jogloy, S., Songsri, P. and Jaisil, P.
2018. Understanding lodging resistant traits from diverse sugarcane lines.
Philippine Journal of Crop Science. 43(2) : 71-80.

8. สุภาพร จำกุดลิง, วุฒิพนธ์ ท่าพริก, วรศิธิกุลญา ธราธิมา, พัชริน ส่งศรี และ นันทวุฒิ จงรั้งกลาง.
2561. ลักษณะมัดท่อลำเลียงของอ้อยพันธุ์ที่มีระดับความต้านทานการหักล้มของลำต้นที่แตกต่าง
กัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 37(2): 231-237.

9. Trunjaruen, A. and Taratima, W. 2018. An effective micropropagation of
Cymbidium aloifolium (L.) Sw. Thai Journal of Botany. 10(1): 77-91.

10. Taratima, W., Ritmaha, T., Jongrungklang, N., Raso, S. and Maneerattanarungroj, P.
2019. Leaf Anatomical Responses to Drought Stress Condition in Hybrid
Sugarcane Leaf (Saccharum officinarum ?KK3?). Malaysian Applied Biology
Journal. 48(3): 180-188.

11. Taratima, W., Cherdchoo, T., Kunpratum, N. and Maneerattanarungroj, P. 2019.
In Vitro Callus Induction of White Pumpkin (Cucurbita moschata Duch.)
?Casperita? (F1 Hybrid) through Difference Explants. International Journal
of Plant Biotechnology. 5(2): 15-21.

12. Taratima, W., Maneerattanarungroj, P., Rattana, K., Pathomsirivong, W.
and Reanprayoon, P. 2019. Nutritional Composition and Genetic
Diversity of Thai Aromatic Rice Landraces. Journal of Applied Botany and Food
Quality. 92: 281-287.

13. Trunjaruen, A., Raso, S., Maneerattanarungroj, P. and Taratima, W. 2020. Effects of
Cultivation Media on In vitro Callus Induction and Regeneration Capabilities of
Pakaumpuel Rice (Oryza sativa L.), Thai Rice Landrace. Walailak Journal of
Science and Technology. 17(1): 37-46.

14. Taratima, W., Reanprayoon, P., Raso, S., Chantarangsee, M. and Maneerattanarungroj,
P. 2020. Physiological and anatomical changes in Thai rice landrance
(Oryza sativa L.) cv Pakaumpuel after colchicine treatment. Pakistan Journal of
Botany. 52(5): 1631-1638.

15. Taratima, W., Ritmaha, T., Jongrungklang, N., Maneerattanarungroj, P. and
Kunpratum, N. 2020. Effect of stress on the leaf anatomy of sugarcane cultivars
with different drought tolerance (Saccharum officinarum, Poaceae).
Revista de Biologia Tropical. 68(4): 1159-1170.

16. Trunjaruen, A., Maneerattanarungroj, P. and Taratima, W. 2021. Development of
Cryopreservation Procedure Using Vitrification Method of
Cymbidium aloifolium (L.) Sw., Medicinal Orchid. Journal of Applied Sciences.
20: 21-30. DOI: 10.3923/jas.2021.21.30.

17. Jumkudling, S., Songsri, P., Taratima, W., Jongrungklang, N. 2021. Diversity and
Distribution of Anatomical Characteristics Involved with Drought Resistance of
Inter-Specific (Saccharum spp. Hybrid ? S. spontaneum) Sugarcane F1 Hybrid
Population. Sugar Tech. https://doi.org/10.1007/s12355-021-01067-2.

18. Rohmah, N.K. and Taratima, W. 2021. Effective protocol for rapid and mass micropropagation of
Cymbidium aloifolium (L.) Sw. protocorms using different carbohydrate and plant growth
regulator. Science Technology and Engineering Journal. 7(2): 35-46.

19. Taratima, W., Ritmaha, T., Jongrungklang, N. and Maneerattanarungroj, P. 2021. Leaf anatomical
adaptation under early drought stress of sugarcane cultivars KKU-1999-02 and
KKU-1999-03. Acta Agrobotanica. 7419. DOI: 10.5586/aa.7419.

20. Rohmah, N.K. and Taratima, W. 2022. Effect of Chitosan, Coconut Water and Potato Extract on
Protocorm Growth and Plantlet Regeneration of Cymbidium aloifolium (L.) Sw. Current
Applied Science and Technology. 22(2): 1-10. DOI: 10.55003/cast.2022.02.22.014.

21. Phamontree, S., Taratima, W., Songsri, P. and Jongrungklang, N. 2022. Development of a Highly
Efficient Callus Induction and Regeneration Protocol for Sugarcane using Apical Meristem.
Asian Journal of Plant Sciences. 21(1): 78-87.

22. Trunjaruen, A., Luecha, P. and Taratima, W. 2022. Micropropagation of pokeweed (Phytolacca
americana L.) and comparison of phenolic, flavonoid content, and antioxidant activity
between pokeweed callus and other parts. PeerJ. DOI 10.7717/peerj.12892.

23. Taratima, W., Sudjai, S. and Maneerattanarungroj, P. 2022. Growth and Anatomical
Adaptations in Response to Salinity Stress in Cucurbita moschata Duchesne
'Butternut' (Cucurbitaceae). Sains Malaysiana Journal. 51(5): 1317-1324.
http://doi.org/10.17576/jsm-2022-5105-04.

24. Taratima, W., Plaikhuntod, K., Wichachai, C. and Maneerattanarungroj, P. 2022. Optimization of
rice (Oryza sativa L.) 'Tubtim Chumphae' for callus induction, proliferation and plantlet
regeneration. Asian Journal of Plant Sciences. 21 (4): 727-734.
https://doi.org/10.3923/ajps.2022.727.734.

25. Taratima, W., Chomrsa, T. and Maneerattanarungroj, P. 2022. Salinity stress response of rice
(Oryza sativa L. cv. Luem Pua) calli and seedling. Scientifica. (2022): 5616683,
https://doi.org/10.1155/2022/5616683.

26. Taratima, W.; Chuanchumkan, C.; Maneerattanarungroj, P.; Trunjaruen, A.; Theerakulpisut, P.;
Dongsansuk, A. Effect of Heat Stress on Some Physiological and Anatomical
Characteristics of Rice (Oryza sativa L.) cv. KDML105 Callus and Seedling. Biology 2022,
11, 1587. https://doi.org/10.3390/biology11111587.

27. Taratima, W., Panglilad, K., Trunjaruen, A. and Maneerattanarungroj, P. 2022. Seed and
embryogenic callus cryopreservation of Thai rice (Oryza sativa L.) 'Hom Mali Daeng'.
International Journal of Agricultural Technology. 18(6): 2663-2674.

28. Taratima, W., Wichachai, C., Plaikhuntod, K. and Maneerattanarungroj. 2023. In vitro drought
tolerance performance assessment of rice (Oryza sativa L.) 'Tubtim Chumphae' callus,
valuable rice of Thailand. Science & Technology Asia. 28(1): 217-228.

29. Taratima, W., Kunpratum, N. and Maneerattanarungroj, P. 2023. Effect of salinity stress on
physiological aspects of Pumpkin (Cucurbita moschata Duchesne. 'Laikaotok') under
hydroponics condition. Asian Journal of Agriculture and Biology. 2023(2).
DOI: 10.35495/ajab.2021.01.050.

30. Taratima, W., Samattha, C., Maneerattanarungroj, P., Trunjaruen, A. 2023. Physiological and
anatomical response of rice (Oryza sativa L.) cv. 'Hom Mali Daeng' at different salinity
stress levels. Acta Agrobotanica. 76: 764. https://doi.org/10.5586/aa.764.

31. Taratima, W., Chaisuwan, S., Plaikhuntod, K., Maneerattanarungroj, P., Kunpratum, N. and
Trunjaruen, A. 2023. Salinity tolerance evaluation of rice (Oryza sativa L.) 'Tubtim
Chumphae' seedling and early vegetative stage. Asian Journal of Plant Science. 22(2):
250-259.

32. Taratima, W., Rohmah, N.K., Plaikhuntod, K., Maneerattanarungroj, P. and Trunjaruen, A. 2023.
Optimal protocol for in vitro polyploid induction of Cymbidium aloifolium (L.) Sw.
BMC Plant Biology. DOI: 10.1186/s12870-023-04314-8.

33. Trunjaruen, A., Leucha, P. and Taratima, W. 2023. The optimization of medium conditions and
auxins in the induction of adventitious roots of pokeweed (Phytolacca americana L.)
and their phytochemical constituents. Scientifica. 2023, DOI: 10.1155/2023/2983812.

34. ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์, ชนพิชา ศรีวันทา, เนริสา คุณประทุม และ วรศิธิกุลญา ธราธิมา. 2566. ความสัมพันธ์
ของกายวิภาคศาสตร์บางประการของพรมมิ (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) ต่อปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ที่สำคัญ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 28(3): 1895-1909.

35. Chandarak, N., Somjinda, P., Phoncharoen, P., Banterng, P., Taratima, W., Theerakulpisut, P. and
Dongsansuk, A. 2023. Booting heat stress alters leaf photosynthesis, growth rate,
phenology and yield in rice. Plant Stress. 10, 100226.
https://doi.org/10.1016/j.stress.2023.100226.

36. Yaowachai, W., Luecha, P. and Taratima, W. 2023. In Vitro Callus Induction and Evaluation of Antioxidant
Activity of Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz, Biology Methods and Protocols, bpad019,
https://doi.org/10.1093/biomethods/bpad019.

37. Pathomsiriwong, W., Aroonsrimorakot, S., Taratima, W., Maneerattanarungroj, P. and Reanprayoon, P.
2024. Exploring airborne fungal contaminations and air quality pollution in nine ancient stone temples,
Surin, Thailand. Environ Sci Pollut Res. https://doi.org/10.1007/s11356-024-33310-0

อื่น ๆ:
Proceedings:

1. Maneerattanarungroj, P., Bunnag, S. and Theerakulpisut, P. 2003. Preliminary study
on transformation of Dendrobium draconis Rchb.f. mediated by Agrobacterium
tumefaciens. Proceedings of 29th Congress on Science and Technology of
Thailand 20 ? 22 October 2003. Golden Jubilee Convention Hall, Khon Kaen,
Thailand. P 51. (Oral presentation)

2. Maneerattanarungroj, P., Bunnag, S. and Montatong, M. 2006. Cryoperservation of
Cleisostoma orchid by encapsulation-dehydration method. Proceedings of The
First International Conference on Science and Technology for Sustainable
Development of the Greater Mekong Sub-region, Khon Kaen, Thailand. 15-16
August 2006.

3. Maneerattanarungroj, P., Bunnag, S. and Montatong, M. 2006. Cryopreservation of
Dendroium gratiosissimum Rchb.f. protocorms by encapsulation-dehydration
method. Proceedings of 32nd Congress on Science and Technology of Thailand
(STT.32), October 10-12, 2006, Queen Sirikit National Convention Center
(QSNCC), Bangkok.

4. Maneerattanarungroj, P. and Bunnag, S. 2007. In vitro germination and protocorm
proliferation of Dendrobium virgineum Rchb.f. Proceedings of The 5th
International Symposium on Biocontrol and Biotechnology 1-3 October 2007.
Nong Khai Campus, Khon Kaen University.

5. Praweena Maneerattanarungroj and Pitakpong Maneerattanarungroj. 2008. Effective
protocols for in vitro culturing and plantlet regeneration of Vanda lilacina (Teijsm
& Binnend.). Proceedings of The Third International Conference ?Greater
Mekong Sub-region University Networks: Education, Sustainable Development
and Regional Tourism? August 27-30, 2008. Loei Rajabhat University, Thailand
(Oral presentation).

6. Maneerattanarungroj, P. and Bunnag, S. 2008. In vitro Conservation of Dendrobium
virgineum Rchb.f. Proceedings of The Second International Conference on
Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong
Sub-region, 2nd- 3rd October 2008, Hanoi Univ., Vietnam.

7. Maneerattanarungroj, P., Bunnag, S., Subthira, T. and Maneerattanarungroj, P. 2008.
Genetic fidelity test of cryopreserved orchid, Dendrobium virginium Rchb.f. by
RFLP-RAPD method. The 20th Annual Meeting and International Conference of
the Thai Society for Biotechnology October 14-17th, 2008. Mahasarakam,
Thailand.

8. Maneerattanarungroj, P. 2009. Effect of sucrose and coconut water on protocorm
growth of Dendrobium virginium Rchb.f. Proceedings of The Third on
Thailand Botany, 25 th - 27th March 2009, Mahidol University, Bangkok,
Thailand.

9. Maneerattanarungroj, P. 2009. Cryopreservation of Dendrobium virgineum Rchb.f.
Proceedings of The 35th Science and Technology of Thailand 15-17 October
2009. The Tide Resort and Hotel, Bang Sean, Cholburi, Thailand.

10. Praweena Maneerattanarungroj and Pitakpong Maneerattanarungroj. 2010. Callus
induction and regeneration of Oryza sativa L. cv. Somalee, local rice of Thailand.
Proceedings of Technology and Innovation for Sustainable Development
International Conference (TISD2010) Faculty of Engineering, Khon Kaen
University, Thailand, 4-6 March 2010. Royal Mae-Khong Hotel. Nong Khai.
Thailand. (Oral presentation, Best Presentation Award).

11. Praweena Maneerattanarungroj and Pitakpong Maneerattanarungroj. 2013. Quality
analysis and callus induction of rice grain (Oryza sativa L.) cv. Pakaumpul, local
rice of Thailand. Proceedings of The First Nong Khai Campus International
Conference 2013. 18-19 July 2013. Nong Khai. Thailand.

12. Praweena Maneerattanarungroj and Pitakpong Maneerattanarungroj. 2014. Quality
Analysis of Twenty landraces rice grains (Oryza sativa L.) of Northeastern
Thailand. The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference.
April 2-3, 2014. Rama Gardens Hotel & Resort, Bangkok, Thailand.

13. Praweena Maneerattanarungroj and Pitakpong Maneerattanarungroj. 2014.
Variability in Nutrient Composition of Thirty-two Aromatic Landraces Rice
Grains of Northeastern Thailand. Proceedings of International congress on
chemical biological and environmental sciences. 7-9 May 2014. Kyoto Research
Park (KRP), Kyoto, Japan.

14. Maneerattanarungroj, P. Tapankaew, J., Maneerattanarungroj, P. and Kunpratum, N.
2017. Effect of Temperature and Storage Period on Seed Germination and Some
Morphological Characteristics of Rice (Oryza sativa L.) RD 6 cultivar.
Proceedings of 5th International Conference on Chemical, Agricultural,
Biological and Environmental Sciences (CAFES-17) Kyoto (Japan) April 18-19,
2017.

15. Taratima, W., Plaikhuntod, K. and Maneerattanarungroj, P. 2017. ASEAN + 6
Organic Agriculture Forum 2017. 22-24 August 2017. Balios Khao Yai Hotel,
Nakhonracchaseema, Thailand.

16. วรศิธิกุลญา ธราธิมา, จิราพร ขัดยศ, พิทักษ์พงษ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์ และ ประธาน ฤาชา. 2561.
การศึกษากายวิภาคเปรียบเทียบของตัวอย่างชะเอมเทศ (Glycyrrhiza sp.) จากร้านขายยา
สมุนไพร 5 แหล่ง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ?ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9? การเชื่อมโยง
เครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย 29-31 สิงหาคม 2561. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์. สุรินทร์. หน้า 1218-1225.

17. กองทอง ไพลขุนทด และ วรศิธิกุลญา ธราธิมา. 2564. ผลของความเครียดเค็ม ความเครียดแล้ง
และไคโตซานต่อการเจริญของแคลลัสข้าวหอมมะลิแดง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม
2564. หน้า 658-666.

18. สุภกร เขตมนตรี และ วรศิธิกุลญา ธราธิมา. 2564. ผลของไคโตซานต่อการดูดซับน้ำของเมล็ดพันธุ์ข้าว
ขาวดอกมะลิ 105. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 5 วันที่ 15-16 มกราคม 2564. หน้า 262-269. ISBN (e-Book):
978-974-625-920-0.

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น