สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    


บุคลากรสายสนับสนุน


อุราวรรณ ดีโยธา

สมบัติ กันหา

พรรณี ชนวีรยุทธ

อนุศาสตร์ ถูสินแก่น

บุญถม มาซา

บังอร ละเอียดออง

ลำพูน สุปัชชา

วุฒิพร นามโส

บุญส่ง กองสุข

สวัสดิ์ จันทะวิชัย

วนิดา เสนามนตรี

ณัฐธิดา แขมภูเขียว

บุญช่วย บุญจวง

คง ชัยโชติ

ทองใบ สีดา
         
         

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น