สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    รัฐพล ศรีสนไชย

ชื่อ-นามสกุล: รัฐพล ศรีสนไชย (Ruttapon Srisonchai)
ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: 3306
E-mail: ruttasr@kku.ac.th , ruttapon774@gmail.com
Website:
การศึกษา: ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) : Ph.D. (Biological Sciences)

สาขาที่สนใจ: Systematics-, Evolutionary Relationship-, Biodiversity of Invertebrates : ซิสเทมาติกส์ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่