สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    รัฐพล ศรีสนไชย

ชื่อ-นามสกุล: รัฐพล ศรีสนไชย (Ruttapon Srisonchai)
ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: SC03 - room 3308
E-mail: ruttasr@kku.ac.th , ruttapon774@gmail.com
Website:
การศึกษา: ปริญญาตรี (ชีววิทยา) : B.Sc. (Biology), ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) : Ph.D. (Biological Sciences)

สาขาที่สนใจ: อนุกรมวิธาน (Taxonomy), ซิสเทมาติกส์ (Systematics), ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

วิชาที่สอน:
Biology
Biology Laboratory
etc.

สำหรับนักศึกษา ป.ตรี :::
- การสำรวจภาคสนามทั่วไป
- การสำรวจภาคสนามสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในพื้นที่ประเทศไทย เพื่อระบุชนิด (หอย ไส้เดือน กิ้งกือ ตะขาบ และอื่น ๆ) เน้นบริเวณพื้นที่ป่าธรรมชาติ เช่น ระบบนิเวศเขาหินปูน ถ้ำ น้ำตก ลำธาร อื่น ๆ
- การเตรียมตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ การจัดการตัวอย่างตามระบบสากล (การดอง การคีย์ตัวอย่างเข้าระบบ)
- การทำปฏิบัติการเพื่อตอบคำถามด้านวิวํฒนาการ เช่น การสกัด DNA, การทำ PCR, การเตรียมข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์, การสร้างแผนภูมิต้นไม้ทางวิวัฒนาการ (phylogeny)
- การใช้ข้อมูลสัณฐานวิทยา+DNA เพื่อทำการระบุชนิดและจัดจำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
- การศึกษาเนื้อเยื่อ/จุลกายวิภาคศาสตร์ (Histology) ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
- อื่น ๆ

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
งานวิจัยที่สนใจ :::
- ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (เน้นกลุ่มกิ้งกือ Class Diplopoda)
- ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้ข้อมูลสัณฐานวิทยา+DNA
- การกระจายตัวเชิงชีวภูมิศาสตร์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง


Research Interests :::

Systematics-, Evolutionary Relationship-, Biodiversity of Millipedes (class Diplopoda) : ซิสเทมาติกส์ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มกิ้งกือ

Systematics of the polydesmid millipedes (Diplopoda: Paradoxosomatidae) and closely related groups based upon on morphological, ecological, biogeographical and molecular data: defining and naming groups of biological organisms, studying of the diversification of living forms in both past and present, and the relationships among living things through time, also exploring the evolutionary adaptation processes.

Our research is mainly focused on studying the morphology and DNA of myriapods to unveil their diversity, systematics, evolution and biogeography --- especially in Southeast Asia (Thailand, Laos, Cambodia, Myanmar, nearby).
- Revision of the dragon millipede genus Desmoxytes s.l.
- Revision of the tiny millipedes order Polydesmida (micropolydesmoids) genera Eutrichodesmus, Trichopeltis, etc.
- Studies of the cavernous micropolydesmoid millipedes
- Systematics of cave millipedes orders Spirostreptida and Callipodida in Mainland Southeast Asia
- Micro-sculptures and micro-structures (micromorphology) of millipedes order Polydesmida
- Database of millipedes in Thailand/ Southeast Asia
- Revision of the "giant pill-millipede" genus Zephronia & Sphaerobelum in Thailand

Taxonomic expertise :::
Flat-backed millipedes order Polydesmida (especially micro-polydesmid)--- Family Paradoxosomatidae, Cryptodesmidae, Haplodesmidae

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
Research articles :::

1. Srisonchai, R., Likhitrakarn, N., Enghoff, H. and Panha, S. 2016. Four colorful new species of dragon millipedes, genus Desmoxytes Chamberlin, 1923, from northern Thailand (Diplopoda, Polydesmida, Paradoxosomatidae). Zootaxa 4170(1) 93-113. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4170.1.4

2. Likhitrakarn, N., Golovatch, S.I., Inkhavilay, K., Sutcharit, C., Srisonchai, R. and Panha, S. 2017. Two new species of the millipede genus Glyphiulus Gervais, 1847 from Laos (Diplopoda, Spirostreptida, Cambalopsidae). ZooKeys 722: 1-18. https://doi.org/10.3897/zookeys.722.21192

3. Likhitrakarn, N., Golovatch, S.I., Srisonchai, R. and Panha, S. 2017. A new species of Trichopeltis Pocock, 1894 from southern China, with a checklist and a distribution map of Trichopeltis species (Diplopoda, Polydesmida, Cryptodesmidae). ZooKeys 725: 123-137. https://doi.org/10.3897/zookeys.725.22014

4. Likhitrakarn, N., Golovatch, S. I., Srisonchai, R., Brehier, F., Lin, A., Sutcharit, C. and Panha, S. 2018. Two new species of the millipede family Cambalopsidae from Myanmar (Diplopoda, Spirostreptida). ZooKeys 760: 55-71. https://doi.org/10.3897/zookeys.760.24837

5. Srisonchai, R., Enghoff, H., Likhitrakarn, N. and Panha, S. 2018. A revision of dragon millipedes I: genus Desmoxytes Chamberlin, 1923, with the description of eight new species (Diplopoda, Polydesmida, Paradoxosomatidae). ZooKeys 761: 1-177. (Monograph) https://doi.org/10.3897/zookeys.761.24214

6. Srisonchai, R., Likhitrakarn, N., Enghoff, H. and Panha, S. 2018. A revision of dragon millipede II: the new genus Nagaxytes gen. nov., with the description of three new species (Diplopoda, Polydesmida, Paradoxosomatidae). European Journal of Taxonomy 462: 1-44. https://doi.org/10.5852/ejt.2018.462

7. Srisonchai, R., Likhitrakarn, N., Enghoff, H. and Panha, S. 2018. A revision of dragon millipede III: the new genus Gigaxytes gen. nov., with the description of three new species (Diplopoda, Polydesmida, Paradoxosomatidae). European Journal of Taxonomy 463: 1-43. https://doi.org/10.5852/ejt.2018.463

8. Srisonchai, R., Likhitrakarn, N., Enghoff, H. and Panha, S. 2018. A revision of dragon millipede IV: the new genus Spinaxytes, with the description of nine new species (Diplopoda, Polydesmida, Paradoxosomatidae). ZooKeys 797: 19-69. https://doi.org/10.3897/zookeys.797.29510

9. Likhitrakarn, N., Golovatch, S.I., Srisonchai, R., Sutcharit, C. and Panha, S. 2019. A new species of the millipede genus Cryptocorypha Attems, 1907, from northern Thailand (Polydesmida: Pyrgodesmidae). ZooKeys 833: 121-132. https://doi.org/10.3897/zookeys.833.32413

10. Inkhavilay, K., Sutcharit, C., Bantaowong, U., Chanabun, R., Siriwut, W., Srisonchai, R., Polyotha, A., Jirapatrasilp, P. and Panha, S. 2019. Annotated Checklist of the Terrestrial Molluscs from Laos (Gastropoda: Neritimorpha, Caenogastropoda and Heterobranchia). ZooKeys 834: 1-166. (Monograph) https://doi.org/10.3897/zookeys.834.28800

11. Srisonchai, R., Lin, A. and Panha, S. 2020. A revision of dragon millipede. V: The new genus Burmaxytes for two new species from Myanmar (Diplopoda: Polydesmida: Paradoxosomatidae). Raffles Bulletin of Zoology, supplement 35: 88-100. https://doi.org/10.26107/RBZ-2020-0041

12. Likhitrakarn, N., Golovatch, S.I., Jeratthitikul, E., Srisonchai, R., Sutcharit, C. and Panha, S. 2020. A remarkable new species of the millipede genus Trachyjulus Peters, 1864 (Diplopoda, Spirostreptida, Cambalopsidae) from Thailand, based both on morphological and molecular evidence. ZooKeys 925: 55-72. https://doi.org/10.3897/zookeys.925.49953

13. Likhitrakarn, N., Golovatch, S.I., Thach, T., Chhuoy, S., Ngor, P.B., Sutcharit, C., Srisonchai, R. and Panha, S. 2020. Two new species of the millipede genus Plusioglyphiulus Silvestri, 1923 from Cambodia (Diplopoda: Spirostreptida). ZooKeys 938: 137-151. https://doi.org/10.3897/zookeys.938.51234

14. Sutcharit, C., Thach, T., Chhuoy, S., Ngor, P.B., Jeratthitikul, E., Siriwut, W., Srisonchai, R., Ng, T.H., Pholyotha, A., Jirapatrasilp, J. and Panha, S. 2020. Annotated checklist of the land snail fauna from Southern Cambodia (Mollusca, Gastropoda). ZooKeys 948: 1-46. https://doi.org/10.3897/zookeys.948.51671

15. Ng, T.H., Jeratthitikul, J., Sutcharit, C., Chhuoy, S., Pin, K., Pholyotha, A., Siriwut, W., Srisonchai, R., Hogan, ZS. and Ngor, P.B. 2020. Annotated checklist of freshwater molluscs from the largest freshwater lake in Southeast Asia. ZooKeys 958: 107-141. https://doi.org/10.3897/zookeys.958.53865

16. Thongproh, P., Chunskul, J., Rongchapho, P., Chuaynkern, C., Chuaynkern, Y., Srisonchai, R., Saengsri, C., Aonpime, P., Phochayavanich, R., Kanishthajata, P., Phusaensri, S., Prompalad, S., Tongpun, S., Arkajag, J. and Duengkae. 2020. Prey items of some amphibians and reptiles in Phu Khieo-Nam Nao Forest Complex, Northeastern Thailand. Biodiversitas 21 (9): 4121-4130. https://doi.org/10.13057/biodiv/d210925

17. Srisonchai, R., Likhitrakarn, N., Sutcharit, C., Jeratthitikul, E., Siriwut, W., Trach, P., Chhuoy, S., Ngor, P.B. and Panha, S. 2020. A new micropolydesmoid millipede of the genus Eutrichodesmus Silvestri, 1910 from Cambodia, with a key to species in mainland Southeast Asia (Diplopoda, Polydesmida, Haplodesmidae). ZooKeys 996: 59-91. https://doi.org/10.3897/zookeys.996.57411

18. Likhitrakarn, N., Golovatch, S.I., Srisonchai, R. and Sutcharit, C. 2021. Two new species of the giant pill-millipede genus Zephronia Gray, 1832 from Thailand (Diplopoda: Sphaerotheriida: Zephroniidae). Tropical Natural History 21(1): 12-26. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tnh/article/view/247730

19. Likhitrakarn, N., Golovatch, S.I., Srisonchai, R. and Panha, S. 2021. Two new species of the millipede genus Tylopus Jeekel, 1968 from Shan State, Myanmar (Diplopoda, Polydesmida, Paradoxosomatidae). ZooKeys 1040: 167-185. https://doi.org/10.3897/zookeys.1040.66209

20. Srisonchai, R., Sutcharit, C. and Likhitrakarn, N. 2021. The giant pill-millipede genus Zephronia Gray, 1832 from Thailand, with a redescription of Z. siamensis Hirst, 1907 and descriptions of three new species (Diplopoda, Sphaerotheriida, Zephroniidae). ZooKeys 1067: 19-56. https://doi.org/10.3897/zookeys.1067.72369

21. Likhitrakarn, N., Srisonchai, R., Golovatch, S.I. and Panha, S. 2023. An updated checklist of the millipedes (Diplopoda) of Thailand. Tropical Natural History 7: 51-92.

22. Srisonchai, R., Inkhavilay, K., Ngor, P.B., Sutcharit, C. and Likhitrakarn, N. 2023. Uncovering endemism in high montane forests: two new species of millipede genus Tylopus Jeekel, 1968 from Cambodia and Laos (Diplopoda: Polydesmida: Paradoxosomatidae). Tropical Natural History 7: 151-164.

23. Seesamut, T., Chanabun, R., Likhitrakarn, N., Siriwut, W., Srisonchai, R., Pholyotha, A., Sutcharit, C. and Jeratthitikul, E. 2023. First record of a cavernous land leech Sinospelaeobdella cavatuses (Hirudinda: Haemadipsidae) from Thailand. Tropical Natural History 7: 213-220.

24. Srisonchai, R., Likhitrakarn, N., Sutcharit, C., Backeljau, T. and Pimvichai, P. 2023. A new jewel-like species of the pill-millipede genus Sphaerobelum Verhoeff, 1924 (Diplopoda, Sphaerotheriida, Zephroniidae) from Thailand. ZooKeys 1181: 41-57. https://doi.org/10.3897/zookeys.1181.109076

25. Srisonchai, R., Enghoff, H., Likhitrakarn, N., Jeratthitikul, E., Jirapatrasilp, P., Panha, S. and Sutcharit, C. 2023. Molecular phylogeny of dragon millipedes (Diplopoda: Polydesmida: Paradoxosomatidae) from mainland Southeast Asia, with description of a new genus and species. Zoological Journal of the Linnean Society (accepted).

อื่น ๆ:
International research collaborations
1. Zoological Museum of Denmark (NHMD), University of Copenhagen, Denmark
2. Lee Kong Chian Natural History Museum, National University of Singapore, Singapore
3. Department of Natural Sciences, National University of Laos, Laos
4. Fauna & Flora International, Yangon, Myanmar
5. Inland Fisheries Research and Development Institute of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia
6. Institute for Tropical Biology and Conservation, University of Malaysia Sabah, Malaysia
7. Zoological Research Museum Alexander Koenig, Leibniz Institute for Animal Biodiversity, Bonn, Germany

Research collaborations in Thailand
1. Department of Biology, Facultulty of Science, Chulalongkorn University
2. Division of Plant Protection, Faculty of Agriculral Production, Maejo University
3. etc.

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น