สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    กัลยา ศรีประทีป

ชื่อ-นามสกุล: กัลยา ศรีประทีป ()
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3206
E-mail: kanjan1@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: วทม. สาขาวิชาสัตววิทยา, วทม. สาขาโลกศาสตร์ , วทด. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาที่สนใจ: นิเวศวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง, บรรพชีวินวิทยา พยาธิวิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ

วิชาที่สอน:
Vertebrate, Palaeobiology, Technique in Biology, Evolution, Herpetology

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น