สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง

ชื่อ-นามสกุล: พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง (Pimwadee Pornpongrungrueng)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: SC3320
E-mail: ppimwa@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D. (Plant Systematics), University of Aarhus, Denmark

สาขาที่สนใจ: อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง, ประนอม จันทรโณทัย และ อัจฉรา ธรรมถาวร. 2545. อนุกรมวิธานของพืชเผ่า Inuleae (Asteraceae) ในประเทศไทย. วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา. 2 (ฉบับพิเศษ): 50-58.
ประนอม จันทรโณทัย จุฬาลักษณ์ ลาเกิด สุรพล แสนสุข และพิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง 2546. ความหลากหลายของพรรณไม้ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จ.ขอนแก่น การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต (การประชุมวิชาการของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. ครั้งที่ 1): 278-281.
วชิราวุธ ถาคำมี ประนอม จันทรโณทัย และพิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง 2546. ความหลากหลายของพรรณไม้ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จ.ขอนแก่น การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต (การประชุมวิชาการของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. ครั้งที่ 1): 282-288.
ผุสดี พรหมประสิทธิ์ อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ และพิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง. 2552. ความหลากหลายของพืชวงศ์ทานตะวันในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 37(4): 426-434.
พันธ์ทิวา กระจาย และพิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง. 2554. สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ของใบ และสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุลฝาด (Lumnitzera Willd., Combretaceae) ในประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย. 3(1): 79-92.
วรนาถ ธรรมรงค์ และพิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง. 2554. พืชวงศ์แตงในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย. 3(2): 137-146.
ศรชัย พุทธชัย พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง และอมรรัตน์ มีสวาสดิ์. 2554. พรรณไม้อันดับ Malpighiales ในป่านายูง-น้ำโสม อุทยานแห่งชาตินยูง ? น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 39(4): 640-648.
พันธ์ทิวา กระจาย วิษณุ สายศร ประนอม จันทรโณทัย วรพล ดีปราสัย และ พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง. 2556. ความหลากหลายของพรรณไม้ต้นบริเวณหินช้างสี อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 41(4): 945-953.
พันธ์ทิวา กระจาย ประนอม จันทรโณทัย และ พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง. 2556. การจำแนกพันธุ์สมอ (Terminalia chebula Retz) วงศ์หูกวาง (Combretaceae). วารสารวิจัย มข. 18(6): 937-948.
Pornpongrungrueng, P. and Chantaranothai, P. 2002. Pollen Morphology of the Tribe Inuleae (Compositae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany). 30: 116-123.
Pornpongrungrueng, P., Borchsenius, F., Englund, M., Anderberg A. A. & Gustafsson, M.H.G. 2007. Phylogenetic relationships in Blumea (Asteraceae: Inuleae) as evidenced by molecular and morphological data. Plant Systematics and Evolution. 269: 223 ? 243.
Pornpongrungrueng, P., Borchsenius, F. & Gustafsson, M.H.G. 2009. Interrelationships within Blumea (Inuleae, Asteraceae) and the utility of the 5S-NTS in species-level phylogeny reconstruction. Taxon 58: 1181-1193.
Englund, M., Pornpongrungrueng, P., Gustafsson, M.H.G. and Anderberg, A.A. 2009. Phylogenetic relationships and generic delimitation in Inuleae subtribe Inulinae (Asteraceae) based on ITS and cpDNA sequence data. Cladistics 25(4): 319-352.
Al-Anbari, A.K., Kanawapee, N., Al-Khesraji, T.A., Al-Jewari, H., Al-Mashhadani, A., Barusrux, B., Pornpongrungrueng, P. and Theerakulpisut, P. 2014. Genetic diversity of citrus (Rutaceae) in Iraq based on random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers. African Journal of Agricultural Research 9(11): 1012-1019.
Al-Hadeethy, M., Al-Mashhadani, A., Al-Khesraji, T., Barusrux, B., Al-Jewari, H., Theerakulpisut, P. and Pornpongrungrueng, P. 2014. Pollen morphology of Verbascum (Scrophulariaceae) in northern and central of Iraq. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy 21(2): 159-165.
Kochaiphat, P., Trias-Blasi, A. & Pornpongrungrueng, P. 2014. A new combination and new records of Tetrastigma (Vitaceae) from Thailand. Phytotaxa 183(4): 272?278.
Staples, G., Phoutthavong, K, Traiperm, P. and Pornpongrungrueng, P. 2014. A corrected and expanded checklist of Convolvulaceae from Lao PDR. Thai Journal of Botany 6(1): 79-87.
Staples, G., Traiperm, P., Sugau, J. B. and Pornpongrungrueng, P. 2014. Ipomoea cambodiensis Gagnep. & Courchet (Convolvulaceae) recharacterised with notes on its distribution and ecology. Adansonia 36(2): 351-357.
Vanijajiva, O., Pornpongrungrueng, P. and Pongamornkul, W. 2014. Kleinia grandiflora (Asteraceae: Senecioneae), a species and genus newly discovered in Thailand. Phytotaxa 159(1): 017?022.
2558
AL-Anbari, A.K., Barusrux, S., Pornpongrungrueng, P. and Theerakulpisut, P. 2015. Pollen grain morphology of Citrus (Rutaceae) in Iraq. In International Conference on Plant, Marine and Environmental Sciences (PMES-2015). Jan. 1-2, 2015 Kuala Lumpur (Malaysia). Pp 6-11.
Krachai, P. & Pornpongrungrueng, P.. 2015. Pollen morphology of Combretaceae from Thailand and its taxonomic significance. Thai Forest Bulletin 43: 4-14.
พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง ณัฐวุฒิ ไตรยุทธชัย และธีระวัฒน์ ศรีสุข. 2558. ความหลากชนิดของพืชดอกในป่าชายน้ำบริเวณลำห้วยหญ้าเครือและห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 7(2): 97-110.
Thammarong, W., Chantaranothai, P. & Pornpongrungrueng, P. 2015. A new species of Barringtonia (Lecythidaceae) from Thailand and taxonomic notes on B. schmidtii. Phytotaxa 239(1): 73-81.
2559
Pornpongrungrueng, P., Gustafsson, M.H.G., Borchsenius, F., Koyama, H. & Chantaranothai, P. 2016. Blumea (Compositae: Inuleae) in continental Southeast Asia. Kew Bulletin 71(1): 1-46.
Kochaipat, P., Trias-Blasi, A. & Pornpongrungrueng, P. 2016. Two new species of Tetrastigma (Miq.) Planch. (Vitaceae) from Thailand. European Journal of Taxonomy. 201: 1-12.
2560
Pornpongrungrueng, P., Parnell, J.A.N., Hodkinson, T.R. & Chantaranothai, P. 2017. Phyllanthus kaweesakii (Phyllanthaceae), a new species from Thailand. Botany 95: 567?577.
Thammarong, W., Chantaranothai, P. and Pornpongrungrueng, P. 2017. Three new species of Barringtonia (Lecythidaceae) from Myanmar and Vietnam. Phytotaxa 309 (2): 151?158.
Ninkaew, S., Balslev, H., Pornpongrungrueng, P. and Chantaranothai, P. 2017. Crotalaria L. (Fabaceae: Faboideae) in continental Southeast Asia. Phytotaxa 320(1): 1?74.
Ninkaew, S., Pornpongrungrueng, P, Balslev, H. and Chantaranothai, P. 2017. Seed morphology of nineteen Crotalaria L. (Fabaceae) species in Thailand. Thai Forest Bulletin 45(1): 47-57.

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่