สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    มณฑิรา มณฑาทอง

ชื่อ-นามสกุล: มณฑิรา มณฑาทอง (Monthira Monthatong)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: ตึก Sc 03 ห้อง 323
E-mail: monmon@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D.(Molecular Genetics), Univ. of Manchester, UK

สาขาที่สนใจ: พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล

วิชาที่สอน:
- Biology for Health Science
- Elementary Genetics
- Elementary Genetics laboratory
- Cell and Molecular Biology
- Developmental Biology
- Molecular Biology
- Human Genetics
- Population Genetics
- Seminar
- Research Project in Biology
- Integrated Biological Science

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
1. การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
2. การตรวจหาเชื้อก่อโรคในหนอนไหม (Bombyx mori) โดยเทคนิค PCR และ LAMP
3. การใช้ Probiotics ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของหนอนไหม
4. การแสดงออกของยีนในหนอนไหมที่ได้รับเชื้อ NPV

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
Research articles:
Sukjai A. and Monthatong, M. 2023. Recombinase polymerase amplification (RPA) for human male determination from semen. Asia-Pacific Journal of Science and Technology. 28(02):1-9.

Prakrongrak, N., Boonsoong, B. and Monthatong, M. 2023. Genetic diversity and phylogenetic analysis of mayfly Caenis (Insecta: Ephemeroptera) using Cytochrome C Oxidase I (COI) and 12s rRNA genes from Thailand. Biodiversitas. 24(4): 1990-1998. DOI: 10.13057/biodiv/d240407

Khattamart, S. and Monthatong, M. 2021. Gene expressions response to Bombyx mori nucleopolyhedrovirus (BmNPV) resistance/susceptibility in Thai silkworm strains. Suranaree Journal of Science and Technology. 28(3): 030043(1-5).

Kampliw, S. and Monthatong, M. 2019. Loop mediated isothermal amplification (LAMP) for Nosema bombycis diagnosis by Small subunit Ribosomal RNA (SSU rRNA) gene. Indian Journal of Agricultural Research. 53(4): 447-452.

Amornpan, P., Petthai, A., Monthatong, M. and Lomthaisong, K. 2017. Human DNA identification and sex determination from bloodstains by duplex PCR analysis. Asia-Pacific Journal of Science and Technology. 22(4): 1-11.

Monthatong, M. and Thongchaitriwat, T. 2016. Analysis of swine (Sus scrofa) DNA from blowfly (Chrysomya megacephala) larval guts after post-feeding periods by PCR Technique. Walailak Journal of Science and Technology 13(2): 117-122.

Monthatong, M. and Jitjak, W. 2016. Utilization of sericin on water mold growth inhibition and serum substitution in cell culture. KKU Science Journal 44(1):22-31.

Cornell, M., Evans, D. A., Mann, R., Fostier, M., Flasza, M., Monthatong, M., Artavanis-Tsakonas, S., and Baron, M. 1999. The Drosophila melanogaster suppressor of deltex gene, a regulator of the notch receptor signalling pathway, is an E3 class ubiquitin ligase. Genetics 152: 567-576.

Conferences:
Sukjai A., Monthatong, M. and Lomthaisong K. 2016. Developing of a primer set in SRY gene for DNA detection by loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method from human blood, semen and saliva samples. In: Proceedings of the 41st National and 5th International Graduate Research Conference. pp.13-20. Valaya Alongkorn Rajabhat University, Bangkok.

Moolphuerk, N. and Monthatong, M. 2016. Drought related gene expression in KDML105 rice induced by Trichoderma harzianum under drought stress. In: Proceedings of the 41st National and 5th International Graduate Research Conference. pp.21-29. Valaya Alongkorn Rajabhat University, Bangkok.

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น