สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    วัฒนา พัฒนากูล

ชื่อ-นามสกุล: วัฒนา พัฒนากูล (Wattana Pattanagul)
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3305
E-mail: w@kku.io
Website: www.pattanagul.com
การศึกษา: - วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรตินิยมอันดับ 1
- Ph.D. (Plant Biology). University of California, Riverside, USA

สาขาที่สนใจ: สรีรวิทยาของพืช

วิชาที่สอน:
- 311111 Biology for Physical Science
- 311200 Research Methodology for Biological Science
- 311310 Plant Physiology
- 311311 Plant Physiology Laboratory
- 311711 Plant Metabolism

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
- อิทธิพลของสภาวะขาดน้ำต่อเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตในข้าว
- สารกระตุ้นการเจริญเติบโต (plant growth stimulants) และกลไกการทนแล้งในพืช

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
- Jampa, T., Phetcharaburanin, J., Suksawat, M. and Pattanagul, W. 2023. Physiological traits and metabolic profiles of contrasting rice cultivars under mild salinity stress during the seedling stage. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 51(2): 13211.

- Jumpa, T., Beckles, D.M., Songsri, P., Pattanagul, K. and Pattanagul, W. 2022. Physiological and Metabolic Responses of Gac Leaf (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.) to Salinity Stress. Plants 11(19), 2447.

- Jira-Anunkul, W. and Pattanagul, W. 2021. Effects of hydrogen peroxide application on agronomic traits of rice (Oryza sativa L.) under drought stress. Plant, Soil and Environment 67(4): 221-229.

- Moolphuerk, N. and Pattanagul, W. 2020. Pretreatment with different molecular weight chitosans encourages drought tolerance in rice (Oryza sativa L.) seedling. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 48(4): 2072-2084.

- Jira-Anunkul, W. and Pattanagul, W. 2020. Seed priming with hydrogen peroxide alleviates the effects of drought stress in rice (Oryza sativa L.) seedlings. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 48(1): 273-283.

- Kulya, C., Siangliw, J.L., Toojinda, T., Lontom, W., Pattanagul, W., Sriyot, N., Sanitchon, J. and Theerakulpisut, P. 2018. Variation in leaf anatomical characteristics in chromosomal segment substitution lines of KDML105 carrying drought tolerant QTL segments. ScienceAsia 44(3): 197-211.

- Narenoot, K., Monkham, T., Chankaew, S., Songsri, P., Pattanagul, W. and Sanitchon, J. 2017. Evaluation of the tolerance of Thai indigenous upland rice germplasm to early drought stress using multiple selection criteria. Plant Genetic Resources: Characterisation and Utilisation 15: 109-118.

- Chunthaburee, S., Dongsansuk, A., Sanitchon, J., Pattanagul, W. and Theerakulpisut, P. 2016. Physiological and biochemical parameters for evaluation and clustering of rice cultivars differing in salt tolerance at seedling stage. Saudi Journal of Biological Sciences 23: 467-477.

- Chunthaburee, S., Sakuanrungsirikul, S., Wongwarat, T., Sanitchon, J., Pattanagul, W. and Theerakulpisut, P. 2016. Changes in anthocyanin content and expression of anthocyanin synthesis genes in seedlings of black glutinous rice in response to salt stress. Asian Journal of Plant Sciences 15: 56-65.

- Ploenlap, P. and Pattanagul, W. 2015. Effects of exogenous abscisic acid on foliar anthocyanin and drought tolerance in purple rice. Biologia 70: 915-921.

- Chunthaburee, S., Sanitchon, J., Pattanagul, W. and Theerakulpisut, P. 2015. Effects of salt stress after late booting stage on yield and antioxidant capacity in pigmented rice grains and alleviation of the salt-induced yield reduction by exogenous spermidine. Plant Production Science 18: 32-42.

- Chunthaburee, S., Sanitchon, J., Pattanagul, W. and Theerakulpisut, P. 2014. Alleviation of salt stress in seedlings of black glutinous rice by seed priming with spermidine and gibberellic acid. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 42: 405-413.

- Somsana, P., Pattanagul, W., Suriharn, B. and Sanitchon, J. 2013. Stability and genotype by environment interactions for grain anthocyanin content of thai black glutinous upland rice (Oryza sativa). Sabrao Journal of Breeding and Genetics 45: 523-532.

- Pattanagul, W. 2011. Exogenous abscisic acid enhanced sugar accumulation in rice (Oryza sativa L.) under drought stress. Asian Journal of Plant Science 10: 212-219.

- Pattanagul, W. and Thitisaksakul, M. 2008. Effects of salinity stress on growth and carbohydrate metabolism in three rice (Oryza sativa L.) cultivars differing in salinity tolerance. Indian Journal of Experimental Biology 46: 736-742.

- Chookhampaeng, S., Pattanagul, W and Theerakulpisut, P. 2008. Effects of Salinity on Growth, Activity of Antioxidant Enzymes and Sucrose Content in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) at the Reproductive Stage. ScienceAsia 34(1): 69-75.

- Chookhampaeng S, Pattanagul W, Theerakulpisut P. 2007. Screening Some Tomato Commercial Cultivars from Thailand for Salinity Tolerance. Asian Journal of Plant Sciences 6: 788-794.

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น