สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    อลงกลด แทนออมทอง

ชื่อ-นามสกุล: อลงกลด แทนออมทอง (Alongklod Tanomtong)
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: Room No. 3307
E-mail: tanomtong@hotmail.com
Website:
การศึกษา: วท.บ. (สัตวศาสตร์) วท.ม. (พันธุศาสตร์) ปร.ด. (ชีววิทยา)

สาขาที่สนใจ: พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของสัตว์ (Animal cytogenetics)

วิชาที่สอน:
311 350 พันธุศาสตร์เซลล์เบื้องต้น
311 351 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เซลล์เบื้องต้น
311 243 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น
311 751 พันธุศาสตร์เซลล์
311 454 แหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์
311 455 ปฏิบัติการแหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์
319 745 พันธุศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
1. พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
- อันดับสัตว์ป่ากีบคู่
- อันดับสัตว์ป่ากินเนื้อ
- อันดับสัตว์จำพวกลิง
- อันดับสัตว์กลุ่มค้างคาว
- อันดับสัตว์กลุ่มฟันแทะ

2. พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของปลาน้ำจืด
- กลุ่มปลาหนัง
- กลุ่มปลาเกล็ด
- ปลาน้ำจืดชนิดพันธุ์ที่หายาก

3. พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของปลาทะเล
- กลุ่มปลาสลิดหิน
- กลุ่มปลาการ์ตูน
- กลุ่มปลาผีเสื้อ
- กลุ่มปลานกแก้ว และปลานกขุนทอง
- กลุ่มปลาเก๋า
- กลุ่มปลาขี้ตังเบ็ด และปลาสลิดทะเล
- กลุ่มปลาวัว

4. พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของสัตว์เลื้อยคลานในประเทศไทย
- กลุ่มตุ๊กแก และจิ้งจก
- กลุ่มกิ้งก่า และจิ้งเหลน
- กลุ่มงูไม่มีพิษและพิษอ่อน
- กลุ่มเต่า

5. พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย
- กลุ่มกบ เขียด อิ่งอ่าง ปาด คางคก และซาลาแมนเดอร์
- กลุ่มชนิดพันธุ์หายาก

6. พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของสัตว์กลุ่มแมลงในประเทศไทย
- กลุ่มแมลงปีกแข็ง (ด้วง)
- กลุ่มตั๊กแตนหนวดสั้น และหนวดยาว

7. การตรวจสอบความเป็นพิษทางสิ่งแวดล้อมกับการกลายของโครโมโซม
- การตรวจสอบในสภาพพื้นที่จริง
- การตรวจสอบในระบบนิเวศจำลอง
- การตรวจสอบโดยรับเข้าไปในสัตว์โดยตรง
- การเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาว

8. การทดสอบสมุนไพรไทย
- การทดสอบความเป็นพิษในระดับเซลล์ด้วยการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาว เพื่อตรวจสอบการกลายของโครโมโซม
- การทดสอบภูมิคุ้มกันเมื่อนำสมุนไพรไปใช้ร่วมกับอาหารสัตว์
- การทดสอบสารสกัดจากสมุนไพร โดยใช้แมลงหวี่เป็นโมเดล

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
งานวิจัยในระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ ISI Impact Factor
1. Aengwanich, W., Tanomtong, A., Pattanarungson, R. and Simaraks, S. 2002. Blood cell characteristic, hematological and serum biochemistry of Painted Stork (Mycteria leucocephala). Songklanakarin Journal of Science and Technology. 24(3): 473-479.

2. Aengwanich, W., Tanomtong, A. and Buranarom, K. 2002. Diversity differentiation and morphometric of Acanthopsis spp. in the Chi river, Thailand. Thailand Journal of Agriculture Science. 35(1): 99-110.

3. Aengwanich, W. and Tanomtong, A. 2004. Hematological and serum biochemical values of white ibis (Threskiornis melanocephalus). Songklanakarin Journal of Science and Technology. 26(6): 823-827.

4. Tanomtong, A., Chaveerach, A., Phanjun, G., Kaensa, W. and Khunsook, S. 2005. New records of chromosomal features in Indian muntjacs (Muntiacus muntjak) and Fea’s muntjacs (M. feae) of Thailand. Cytologia. 70(1): 71-77.

5. Tanomtong, A., Chaveerach, A., Sriphoom, A. and Bunjonrat, R. 2005. Cytogenetic study on wild animal species of the subfamily Paradoxurinae in Thailand. Cytologia. 70(3): 249-255.

6. Chaveerach, A., Tanomtong, A., Sudmoon, R. and Tanee, T. 2006. Genetic diversity among geographically separated populations of Nepenthes mirabilis. Biologia, Bratislava. 61(3): 295-298.

7. Tanomtong, A., Khunsook, S., Kaensa, W., Bunjongrat, R. and Kongkham, W. 2006. Cytogenetic studies of rhesus monkey, Macaca mulatta (Primate, Cercopithecidae) in Thailand. KKU Science Journal. 34(2): 103-113.

8. Tanomtong, A., Khunsook, S., Kaensa, W. and Bunjongrat, R. 2006. A Comparison of the karyotype of five species in genus Macaca (Primate, Cercopithecidae) in Thailand by using conventional staining, G-banding and high-resolution technique. Cytologia. 71(2): 161-167.

9. Tanomtong, A., Khunsook, S., Chaveerach, A., Kaensa, W. and Bunjongrat, R. 2006. Comparative phylogenetics of rhesus monkey (Macaca mulatta) and human (Homo sapiens) using G-banding pattern. Cytologia. 71(1): 87-92.

10. Tanomtong, A., Khunsook, S., Kaensa, W. and Kongkham, W. 2005. Cytogenetics of stump-tailed macaque, Macaca arctoides (Primate, Cercopithecidae) in Thailand by conventional staining. Walailak Journal Science and Technology. 2(2): 231-240.

11. Tanomtong, A., Chaveerach, A. and Bunjonrat, R. 2006. Comparative karyotypic studies on three species of the subfamily Viverrinae in Thailand. Cytologia. 71(3): 269-273.

12. Tanee, T., Chaveerach, A., Sattayasai, N., Tanomtong, A., Suarez, C.A. and Nuchadomrong, S. 2006. Cytogenetic and AFLP fingerprints for five species of Thai Macaques. Cytologia. 71(3): 303-308.

13. Chaveerach, A., Tanee, T., Sattayasai, N., Tanomtong, A., Suareze, S.A. and
Nuchadomrong, S. 2007. Genetic relationships of langur species using AFLP markers. Pakistan Journal of Biological Science. 10(9): 1445-1451.

14. Tanee, T., Chaveerach, A., Sattayasai, N., Tanomtong, A., Suarez, S.A. and Nuchadomrong, S. 2007. Analysis of the genetic relationship among Thai gibbon species using AFLP markers. Pakistan Journal of Biological Science. 10(9): 1459-1464

15. Tanomtong, A., Supanuam, P., Khunsook, S., Siripiyasing, P. and Bunjonrat, R. 2006. A comparative chromosome analysis of Thai wild boar (Sus scrofa jubatus) and relationship to domestic pig (S. s. domestica) by conventional staining, G-banding and high-resolution technique. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 29(1): 1-13.

16. Keawmad, P., Tanomtong, A. and Khunsook, S. 2007. A study on karyotype of the Asian leopard cat, Prionailurus bengalensis (Carnivora, Felidae) by conventional staining, G-banding and high-resolution technique. Cytologia. 72(1): 101-110.

17. Tanomtong, A., Khunsook, S. and Kansa, W. 2006. A comparative chromosome G-banding analysis of long-Tailed macaque (Macaca fascicularis) and relationship to human (Homo sapiens). Songklanakarin Journal of Science and Technology. 29(3): 583-589.

18. Chaveerach, A., Tanomtong, A., Sudmoon, R. and Tanee, T. 2007. A new species and two new varieties of Piper ( Piperaceae) from Thailand. Acta Phytotax. Geobot. 58(1): 33-38.

19. Supanuam, P., Tanomtong, A. and Khunsook, S. 2007. Standardized karyotype and idiogram of the pileated gibbon, Hylobates pileatus (Primate, Hylobatidae) by G-banding and high-resolution technique. Cytologia. 72(2): 189-194.

20. Kakampuy, W., Tanomtong, A., Chaveerach, A. and Sangpaakdee, W. 2007. New Robertsonian traanslocation chromosome in captive Thai gaur (Bos gaurus readei). Pakistan Journal of Biological Science. 10(13): 2185-2191.

21. Aengwanich, W. and Tanomtong, A. 2007. Blood cell characteristics and hematological values of free ranging-red jungle fowl (Gallus gallus) in Northeastern, Thailand. Journal of Biological Science. 7(4): 689-692.

22. Srisamoot, N., Chaveerach, A., Nuchadomrong, S., Sattayasai, N., Chaveerach, P., Tanomtong, A. and Pinthog, K. 2007. Genetic relationship among wild Felidae in Thailand using AFLP markers. Pakistan Journal of Biological Science. 10(16): 2639-2645.

23. Aengwanich, W., Narkkong, N. and Tanomtong, A. 2008. Morphological observations on the thrombocyte of Eastern sarus cranes (Grus antigone sharpii) in Northeastern Thailand. International Journal of Zoological Research 4(1): 68-71.

24. Chaveerach, A., Sudmoon, R., Tanee, T., Mokkamul, P. and Tanomtong, A. 2007. Genetic relationship in a population of Nelumbo nucifera Gaertn. (Nelumbonaceae). Journal of Biological Science. 7(8): 1388-1393.

25. Kaensa, W., Tanomtong, A. and Khunsook, S. 2008. A novel ring X chromosome in non-human primate (Assam macaque, Macaca assamensis). The Nucleus. 50(3): 497-503.

26. Chaveerach, A., Srisamoot, N., Nuchadomrong, S., Sattayasai,N., Chaveerach, P., Tanomtong, A. and Pinthong, K. 2008. Phylogenetic relationships of wildlife order Carnivora in Thailand inferred from the internal transcribed spacer region. Journal of Biological Science 8(2): 278-287.

27. Nie, W., Fu, B., O'Brien, P.C.M., Wang, J., Su, W., Tanomtong, A., Volobouev, V., Ferguson-Smith, M.A. and Yang, F. 2008. Flying lemurs - the 'flying tree shrews'? Molecular cytogenetic evidence for a Scandentia-Dermoptera sister clade. BMC Biology 6: Article Number 18.

28. Tanomtong, A., Khunsook, S., Keawmad, P. and Siripiyasing, P. 2008. Karyological study of the jungle cat, Felis chaus (Carnivora, Felidae) by conventional staining, G-banding and high-resolution staining technique. Cytologia 73(1): 61-70.

29. Tanomton, A., Khunsook, S., Keawmad,P. and Bunjonrat, R. 2008. Standardized karyotype and idiogram of the clouded leopard, Neofelis nebulosa (Canivora, Felidae) by conventional staining, G-bandind and high-resolution technique. Cytologia 73(1): 71-80.

30. Tanomtong, A., Khunsook, S., Keawmad,P. and Pingtong, K. 2008. Cytogenetic study of the leopard,Panthera pardus (Carnivora, Felidae) by conventional staining, G-bandind and high-resolution technique. Cytologia 73(1): 81-90.

31. Sangpakdee, W., Monthatong, M. and Tanomtong, A. 2008. Chromosome homology between human (Homo sapiens) and dusky langur (Trachypithecus obscurus) by luorescence In situ hybridization. KKU Research Journal (Graduate Studies) 8(1): 18-24.

32. Tanomtong, A., Supanuam, P., Khunsook, S. and Sumramdee, C. 2008. Standardization of karyotype and idiogram of the agile gibbon, Hylobates agilis by G-banding and high-esolution technique. The nucleus 51(1, 2): 1-9.

33. Khunsook, S., Tanomtong, A. and upanuam, S. 2008. Cytogenetics of the white-handed gibbon, Hylobates lar by G-banding and high-resolution technique. The nucleus 51(1, 2): 11-19.

34. Tanomtong, A., Khunsook, S., Supanuam, P., Jantarat, S. and Kaewsri, S. 2008. Complex inversion in chromosome 7 and reciprocal translocation between chromosome 1 and 22 of white-cheeked gibbon (Nomascus leucogenys) in Thailand. The nucleus 1(1, 2): 21-28.

35. Tanomtong, A., Kong-ngarm, N., Supanuam, P. and Monthatong, M. 2008. Cytogenetic study on Thai brow-antlered deer, Cervus eldi siamensis and Thamin brow-antlered deer, Cervus eldi thamin Artiodactyla, Cervidae) by conventional staining method. Songklanakarin Journal Science and Technology 30(2): 171-177.

36. Jantarat, S., Tanomtong, A., Supanuam, P., Kaewsri, S. and Aengwanich,W. 2008. The Discovery of chromosome trisomy 22: A novel chromosomal feature of siamang mphalangus syndactylus). Cytologia 73(2): 145-149.

37. Tanomtong, A., Supanuam, P. and Khunsook, S. 2008. Astudy on karyotype of the pileated gibbon, Hylobates pileatus (Primate, Hylobatidae), by conventional staining. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 30(4): 421-426.

38. Tanomtong, A., Jantarat, S., Supanuam, P. and Kaewsri, S. 2008. Standardized karyotype and idiogram of the Indochinese ground squirrel, Menetes berdmorei (Blyth, 1849) by conventional staining technique. Journal of Wildlife in Thailand 15(1): 80-88.

39. Tanomtong, A., Supanuam, P., Khunsook, S. and Bunjonrat, R. 2008. Karyological of the white-handed gibbon, Hylobates lar (Primate, Hylobatidae) by conventional staining technique. KKU Research Journal 13(8): 885-894.

40. Tanomtong, A., Supanuam, P., Sangpakdee, W. and Aengwanich, W. 2008. First chromosome characterization in the large Indian civet, Viverra zibetha (Carnivora, Viverridae) in Thailand by conventional staining and GTG-banded technique. Caryologia 61(3): 206-210.

41. Tanomtong, A., Supanuam, P., Sangpakdee, W., Siripiyasing, P., Boonhan, P. and Kaewsri, S. 2008. The first cytogenetic study of the Malayan porcupine, Hystrix hyuran (Rodentia, Hystricidae) by conventional staining and G-banding technique. Cytologia 73(2): 221-228.

42. Siripiyasing, P., Chulalaksananukul, W., Pariyanonth, P., Kaewsri, S., Sittigul, S., Seatung, N. and Tanomtong, A. 2008. The identification of the sex chromosome and karyotype of four toad species (Genus Bufo) in Thailand by T-lymphocyte cell culture. Cytologia 73(2):229-241.

43.Tanee, T., Chaveerach, A., Sudmoon, R., Tanomtong, A. and Mokkamul, P. 2009. Genetic relationships of Cercopithecidae in Thailand as inferred from rDNA regions. Journal of Biological Sciences 9(1): 51-56.

44.Sangpakdee, W., Tanomtong, A., Monthatong, M., Pinthong, K., Gomontean, B. and Nie, W. 2008. The homology and relationship of human (Homo sapiens) chromosomes 1, 19 and dusky langur (Trachypithacus obscurus) chromosomes 6, 8 demonstrated with chromosome painting. Cytologia 73(4): 349-355.

45.Tanomtong, A., Kaewmad, P., Khunsook, S. and Kaewsri, S. 2008. Cytogenetic studies of fishing cat [Prionailurus viverrinus (Bennett) 1833] and Asiatic golden cat [Catopuma temminckii (Vigors and Horsfild) 1872] by conventional staining, G-banding and
high-resolution techniques. Cytologia 74(1): 3-15.

46. Sikhruadong, S., Tanomtong, A., Wonkaonoi, W. and Gomontean, B. 2008. Chromosome staining of crinum lily (Crinum asiaticum L.) using nature dyes. Cytologia 74(1): 17-22.

47. Tanomtong, A., Supanuam, P., Khunsook, S. and Sumrandee, C. 2008. Karyological study of the white-cheeked gibbon, Nomascus leucogenys (Primates, Hylobatidae) by G-banding and high-resolution techniques. Cytologia 74(1): 23-29.

48. Tanee, T., Chaveerach, A., Anuniwat, A., Tanomtong, A., Pimthong, K., Sudmoon, R. and Mokkamul, P. 2009. Molecular analysis for genetic diversity and distance of introduces Grus antigone sharpie L. to Thailand. Pakistan Journal of Biological Sciences 12(2): 163-167.

49. Narkkong, N.A., Aengwanich, W. and Tanomtong, A. Morphological observations of the thrombocyte of white-bellied sea eagle Haliaeetus leucogaster. 2009. Comp. Clin. Pathol. 19: 263-267.

50. Bunjongrat, R., Tanomtong, A., Supanaum, P. and Aengwanich, W. 2009. The first chromosome characterization of the family Tragulidae (Artiodactyla) in Thailand by conventional staining. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 31(1): 29-34.

51. Tanomtong, A., Khunsook, S., Jantarat, S., Supanuam, P., Kenthao, A. and Kaewsri, S. 2009. Standardized karyotype and idiogram of the variable squirrel, Callosciurus finlaysoni bocourti (Miline-Edwards, 1867) by conventional staining technique. Journal of Wildlife in Thailand. 16(1): 83-93.

52. Jantarat, S., Tanomtong, A., Kakampuy, W., Kaewsri, S. and Buranarom, K. 2009.
Standardized karyotype and idiogram of Thai’s native cattle, Bos indicus (Artiodactyla, bovidae) by conventional staining, G-banding, C-banding and NOR-banding techniques. Thai Journal Genetics 2(2): 164-174.

53. Supiwong, W., Jearranaiprepameand, P. and Tanomtong, A. 2009. A new report of karyotype in the Chevron Snakehead Fish, Channa striata (Channidae, Pisces) from Northeast of Thailand. Cytologia 74(3): 317-322.

54. Gomontean1, B., Tanomtong, A., Kakampuy, W. and Chaveerach, A. 2009. A Novel Robertsonian Translocation [57,rob(1/29)(4/28)] and Polymorphism of Nucleolar Organizer Regions (NORs) of Captive Thai Banteng (Bos javanicus birmanicus). Cytologia 74(4): 427-436.

55. Tanomtong, A., Khunsook, S., Supanuam, P. and Kaewsri, S. 2010. A novel polymorphism of nucleolar organizer regions (NORs) and complex inversion chromosome 8 of white-handed gibbon (Hylobates lar, Linnaeus, 1771) in Thailand. Cytologia 74(4): 379-384.

56. Supanuam, P., Tanomtong, A., Thiprautree, S.,Sikhruadong, S. and Gomontean, B. 2010. Chromosomal staining comparison of plant cells with black glutinous rice (Oryza sativa L.) and lac (Laccifer lacca Kerr). Cytologia 75(1): 89-97.

57. Tanomtong, A., Khunsook, S., Supanuam, P. and Kaewsri, S. 2010. A discovery of polymorphism of nucleolar organizer regions (NORs) and whole-arm translocation (WAT) between chromosome 8 and 9 of lowland agile gibbon (Hylobates agilis unko) in Thailand. Cytologia 75(1): 15-21.

58. Tanomtong, A., Jearranaiprepame, P. and Supiwong, W. 2010. A new polymorphism of nucleolar organizer regions (NORs) of Indian muntjac (Muntiacus muntjak) in Laos PDR. Cytologia 75(1): 23-30.

59. Supanuam, P., Tanomtong, A., Jantarat, S., Kakampuy, W., Kaewsri, S. and Kenthao, A. 2009. Standardized karyotype and idiogram of Thai native swamp buffalo, Bubalus bubalis (Artiodactyla, Bovidae) by convention staining, G-banding, C-banding and NOR-banding techniques. Thai Journal Genetics 3(1): 83-93.

60. Supiwong, W., Tanomtong, A., Kenthao, A., Seetapan, K. and Kaewsri, S. 2010. Standardized karyotype and idiogram of the three-spot gourami, Trichogaster trichopterus (Perciformes, Belontidae) from Thailand. The Nucleus. 53(3): 103-107.

61. Tanomtong, A., Khunsook, S., Seatung, N., Supanuam, P., Kenthao, A. and Kaewsri, S. 2011. Standardization of karyotype and idiogram of banded palm civet, Hemigalus derbyanus Thomas, 1915 (Carnivora, Viverridae) by conventional staining, G-banding and high-resolution techniques. Cytologia. 76(1): 89-97.

62. Tanomtong, A., Kakampuy, W., Suntararak, W., Thammarat, K., Kaewsri, S. and Kenthao, A. 2011. Robertsonian translocation [XX,56 and XY,57,rob(1/29)] of captive Thai’s gaur (Bos gaurus readei) by conventional staining, G-banding, C-banding and NOR-banding techniques. Cytologia. 76(1): 99-108.

63. Nie, W., Wang, J., Su, W., Wang, D., Tanomtong, A., Perelmam, P.L., Graphodatsky, A.S. and Yang, F. 2011. Chromosomal rearrangements and karyotype evolution in carnivores revealed by chromosome painting. Heredity. 108(1): 17-27.

64. Tanomtong, A., Khunsook, S., Boonhan, P., Sangpadee, W., Pinthong, K. and Sanoamuang, L. 2011. The first karyotype study of lesser bamboo rat, Cannomys badius (Rodentia, Rhizomyinae) by conventional, GTG-, CBG-, Ag-NOR banding, and high-resolution techniques. Cytologia. 76(4): 455-464.

65. Tanomtong, A., Khunsook, S., Seatung, N., Sangpadee, W., Kaewsri, S. and Sanoamuang, L. 2011. Karyotype study of five species of the family Viverridae in Thailand by high resolution GTG-banding technique. Cytologia. 76(4): 473-483.

66. Supiwong, W., Tanomtong, A., Supanuam, P., Jantarat, S., Khakhong, S. and Sanoamuang, S. 2012. A discovery of nucleolar organizer regions (NORs) polymorphism and karyological analysis of Smith’s barb, Puntioplites proctozysron (Cypriniformes, Cyprinidae) in Thailand. Cytologia. 77(1): 35-42.

67. Supiwong, W., Tanomtong, A., Jumrusthanasan, S., Khakhong, S., Leelarasamee, K. and Sanoamuang, L. 2012. A First Karyotype Analysis and Chromosomal Characteristic of Nucleolar Organizer Regions (NORs) of Common Sheathfish, Micronema apogon (Siluriformes, Siluridae) in Thailand. Cytologia. 77(1): 53-58.

68. Supanuam, P., Tanomtong, A., Khunsook, S., Sangpadee, W., Pinthong, K., Sanoamuang, L., and Keawsri, S. 2012. Localization of Nucleolar Organizer Regions (NORs) of Four Gibbon Species in Thailand by Ag-NOR Banding Technique. Cytologia. 77(1): 141-148.

69. Tanomtong, A., Khunsook, S., Wonkaonoi, W., Sangpakdee, W., Bunjongrat, R. and Sanoamuang, L. 2012. Karyological analysis and nature polymorphic of nucleolar organizer regions in the Dusky leaf monkey, Trachypithecus obscures (Primate, Colobinae), by conventional, GTG-, CBG- banding, and high-resolution technique. Cytologia. 77(2): 131-139.

70. Silawong, K., Aoki, S., Supiwong, W., Tanomtong, A., Khakhong, S. and Sanoamuang, L. 2012. The first chromosomal characteristics of nucleolar organizer regions (NORs) in grey featherback fish, Notopterus notopterus (Osteoglossiformes, Notopteridae) by conventional and Ag-NOR staining techniques. Cytologia. 77(2): 279-285.

71. Chuaynkern, Y., Duengkae, P., Chuaynkern, C., Tanomtong, A. and Patawang, I. 2013. Reptilia, Squamata, Scincidae, Lygosoma haroldyoungi (Taylor, 1962): New distribution records. Checklist 9(1): 118-120.

72. Kaewsri, S., Tanomtong, A., Supanuam, P., Khunsook, S. and Sanoamuang, L. 2013. A Study on the chromosomes of white-cheeked gibbon, Nomascus leucogenys (Primate, Hylobatidae) by conventional staining technique. KKU Science Journal 41(2): 394-402.

73. Supanuam, P., Tanomtong, A., Khunsook, S., Pinthong, K. and Sanoamuang, L. 2012. Karyological analysis and morphometrics of the lesser Asiatic house bat, Scotophilus kuhlii (Chiroptera, Vespertilionidae). Cytologia. 77(3): 401-411.

74. Gomonteir, B., Tanomtong, A., Supiwong, S., Sikhruadong, S., Khakhong, S. and Sanoamuang, L. 2012. Standardized karyotype and idiogram of two-spot glass catfish, Ompok bimaculatus (Siluriformes, Siluridae) in Thailand by conventional and Ag-NOR staining techniques. Cytologia. 77(4): 401-411.

75. Supiwong, W., Tanomtong, A., Khakhong, S., Silawong, K., Aoki, S. and Sanoamuang, L. 2012. The First Chromosomal Characteristics of Nucleolar Organizer Regions and Karyological Analysis of Clown Knife Fish, Chitala ornata (Osteoglossiformes, Notopteridae) by T-Lymphocyte Cell Culture. Cytologia.77(3): 393-399.

76. Tanomtong, A., Supiwong, W., Chaveerach, A., Khakhong, S., Tanee, T. and Sanoamuang, L. 2012. First report of chromosome analysis of saddleback anemonefish, Amphiprion polymnus (Perciformes, Amphiprioninae) in Thailand. Cytologia. 77(4): 441-446.

77. Kenthao, A., Tanomtong, A., Supanuam, P., Pinyoteppratan, C. , Muangprom, P. , Buranarom, K. and Sanoamuang, L. 2012. Standardized karyotype and ideogram of Mehsani buffaloes, Bubalus bubalis L. (Artiodactyla, Bovidae) by conventional staining, GTG-banding, CBG-banding and Ag-NOR banding techniques. Buffalo Bulletin 31(1): 24-39.

78. Supiwong, W., Tanomtong, A., Supanuam, P., Seetapan, K., Khakhong, S. and Sanoamuang, L. 2013. Chromosomal characteristic of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) from mitotic and meiotic cell division by T-lymphocyte cell culture. Cytologia. 78(1): 9-14.

79. Supanuam, P., Tanomtong, A., Khunsook, S., Kaewsri, S., Pinthong, K. and Sanoamuang, L. 2013. Karyological analysis and morphometrics of Horsfield’s bat, Myotis horsfieldii (Chiroptera, Vespertilionidae). Cytologia. 78(1): 15-24.

80. Supiwong, W., Tanomtong, A., Chaveerach, A., Tanee, T., Khakhong, S. and Sanoamuang, L. 2013. Interpopulational variation of NOR positions and karyotypic analysis of Siamese catfish (Pseudomystus siamensis) in Thailand. Cytologia. 78(1): 25-34.

81. Siripiyasing, P., Tanomtong, A., Jumrusthanasan, S., Patawang, I., Phimphan, S. and Sanoamuang, L. 2013. First cytogenetic study of Malayan snail-eating turtle, Malayemys macrocephala (Testudines, Geoemydidae) in Thailand. Cytologia 78(2): 125-132.

82. Phimphan, S., Tanomtong, A., Patawang, I., Kaewsri, S., Jantarat, S. and Sanoamuang, L. 2013. Cytogenetic study of Northeastern butterfly lizard, Leiolepis reevesii rubritaeniata (Squamata, Agamidae) in northeast Thailand. Cytologia 78(2): 133-140.

83. Pinthong, K., Tanomtong, A., Getlekha, N., Sangpadee, W., Sangpakdee, K. and
Sanoamuang, L. 2013. First cytogenetic study of puff-faced water snake, Homalopsis buccata (Squamata, Colubridae) by conventional staining, Ag-NOR banding and GTG-banding techniques. Cytologia 78(2): 141-150.

84. Noikotr, K., Chaveerach, A., Pinthong, K., Tanomtomg, A., Sudmoon, R. and Tanee, T. 2013. RAPD and barcode analyses of groupers of the genus Epinephelus. Genetics and Molecular Research 12(4): 5721-5732.

85. Xiaobo, F., Pingthong, K., Mkrtchyan, H., Siripiyasing, P., Kosyakova, N., Supiwong, W., Tanomtong, A., Chaveerach, A., Liehr, T., Cioffi, M. B. and Weise, A. 2013. First detailed reconstruction of the karyotype of Trachypithecus cristatus (Mammalia: Cercopithecidae). Molecular Cytogenetics 6(1): 58.

86. Supiwong, W., Liehr, T., Cioffi, M. B., Chaveerach, A., Kosyakova, N., Pinthong, K., Tanee, T. and Tanomtong, A. 2013. Karyotype and cytogenetic mapping of 9 classes of repetitive DNAs in the genome of the naked catfish Mystus bocourti (Siluriformes, Bagridae). Molecular Cytogenetics 6(1): Article Number 51.

87. Kongbuntad, W., Kaewmad, P. and Tanomtong, A. 2013. Semen quality and artificial insemination of Eastern Sarus crane Grus Antigone shapii, in captive condition in the Nakhon Ratchasima Zoo, Thailand. World Applied Sciences Journal 28(1): 145-152.

88. Noikotr, K., Pinthong, K., Tanomtong, A., Sudmoon, R., Chaveerach, A. and Tanee, T. 2014. Karyotype analysis of two groupers, Epinephelus species (Serranidae). Caryologia 67(1): 63-65.

89. Fan, X., Sangpakdee, W., Tanomtong, A., Chaveerach, A., Pinthong, K., Pornnarong, S., Supiwong, W., Trifonov, V. A., Hovhannisyan, G. G., Aroutiounian, R. M., Liehr, T. and Weise, A. 2014. Molecular cytogenetic analysis of Thai southern pig-tailed macaque (Macaca nemestrina) by multicolor banding. Proceeding of the Yerevan State University (Chemistry and Biology) 1: 46-50.

90. Supiwong, W., Liehr, T., Cioffi, M. B., Chaveerach, A., Kosyakova, N., Pinthong, K., Tanee, T. and Tanomtong, A. Chromosomal evolution in naked catfishes (Bagridae, Siluformes): A comparative chromosome mapping study. Zoologischer Anzeiger-A Journal of Comparative Zoology 253(4): 316-320.

91. Fan, X., Sangpakdee, W., Tanomtong, A., Chaveerach, A., Pinthong, K., Pornnarong, S., Supiwong, W., Trifonov, V., Hovhannisyan, G., Loth, K., Hensel, C. H., Liehr, T. H. and Weise, A. 2014. Comprehensive molecular cytogenetic analysis of Barbary macaque (Macaca sylvanus). Biolog. Journal of Armenia 1(66): 98-102.

92. Kaewmad, P., Tanomtong, A., Kaewboribut, T., Wonkaonoi, W., Khunsook, S. and Sanoamuang, L. 2013. First karyological analysis of the black crowned crane (Balearica pavonina) and the scaly breasted munia (Lonchura punctulata). Cytologia 78(3): 205-211.

93. Khrueanet, W., Supiwong, W., Tumpeesuwan, C., Tumpeesuwan, S., Pinthong, K. and Tanomtong, A. 2013. First chromosome analysis and localization of the nucleolar organizer region of land snail, Sarika resplendens Stylommatophora, Ariophantidae) in Thailand. Cytologia 78(3): 213-222.

94. Supiwong, W., Liehr, T., Cioffi, M. B., Chaveerach, A., Kosyakova, N., Pinthong, K., Tanee, T. and Tanomtong, A. 2014. Chromosomal evolution in naked catfishes (Bagridae, Siluriformes): A comparative chromosome mapping study. Zoologischer
Anzeiger 253(4): 316-320.

95. Phimphan, S., Tanomtong, A., Jumrusthanasan, S., Supowong, W., Siripiyasing, P. and Sanoamuang, L. 2013. First report of NORs polymorphism and chromosome analysis of John’s snapper, Lutjanus johnii (Perciformes, Lutjanidae) in Thailand. Cytologia 78(4): 335-344.

96. Supiwong, W., Tanomtong, A., Jumrusthanasan, S., Khakhong, S., Neeratanaphan, L. and Sanoamuang, L. 2013. Standardized karyotype and idiogram of titan triggerfish, Balistoides viridescens (Tetraodontiformes, Balistidae) in Thailand. Cytologia 78(4): 345-351.

97. Tanomtong, A., Khunsook, S., Boonhan, P., Kaewmad, Maneechot, N. and Sanoamuang, L. 2014. The first karyological analysis, nature NOR polymorphic and delineation of the X1Y,X2Y/X1X2 multiple sex chromosome system of hoary bamboo rat (Rhizomys pruinosus). Cytologia 78(4): 353-365.

98. Tanomtong, A., Supiwong, W., Jearranaiprepame, P., Khakhong, S., Kongpironchuen, C. and Getlekha, N. 2014. A new natural autotetraploid and chromosomal characteristics of dwarf snakehead fish, Channa gachua Perciformes, Channidae) in Thailand. Cytologia 79(1): 15-27.

99. Tanomtong, A., Khunsook, S., Wonkaonoi , W., Supanuam, P., Srisamoot, N. and Jumrusthanasan, S. 2014. The first karyological study and nature NORs polymorphic of banded langur, Presbytis femoralis (Primate, Colobinae). Cytologia 79(1): 29-39.

100. Jantarat, S., Khunsook, S., Supanuam, P., Jeewattana, S., Kaewsri, S. and Tanomtong, A. 2014. The first chromosome analysis and localization of nucleolar organizer region of Phayre’s flying squirrel, Hylopetes phayrei (Rodentia, Sciuridae) in Thailand. Cytologia 79(1): 3-14.

101. Pinthong, K., Supiwong, W., Tanomtong, A.*, Hongsachart, P., Phaengphairee, P. and Chantarangsee, M. 2014. A first karyological analysis of the sand goby, Oxyeleotris marmoratus (Teleostei, Eleotridae) in Thailand by Ag-NOR staining technique. Cytologia 79(2): 127-132.

102. Khakhong, S., Supiwong, W., Tanomtong, A.*, Sriuttha, M., Jearranaiprepame, P., Soemphol, W. and Jiwyam, W. 2014. A first chromosomal characteristic of NORs in splendid snakehead fish, Channa lucius (Perciformes, Channidae). Cytologia 79(2): 133-139.

103. Patawang, I., Tanomtong, A.*, Phimphan, S., Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C., Phaengphairee, P. and Nithikulworawong, N. 2014. The identification of sex-chromosomes and karyological analysis of rice frog, Fejervarya limnocharis, (Anura, Ranidae) from northeast Thailand. Cytologia 79(2): 141-150.

104. Supiwong, W., Liehr, T., Cioffi, M. B., Chaveerach, A., Kosyakova, N., Fan, X.,
Tanee, T. and Tanomtong, A. 2014. Comparative cytogenetic mapping of rRNA genes among naked catfishes: Implications for genomic evolution in the bagridae family. Genetics and Molecular Research 13(4): 9533-9542.

105. Patawang, I., Tanomtong, A.*, Jumrusthanasan, S., Kakampuy, W., Neeratanaphan, L. and Pinthong, K. 2014. Chromosomal characteristics of NORs and karyological analysis of Tokay gecko, Gekko gecko (Gekkonidae, Squamata) from mitotic and meiotic cell division. Cytologia 79(3): 315-324.

106. Kasiroek, W., Luangoon, N., Getlekha, N., Saowakoon, S., Phinrub, W. and
Tanomtong, A.* 2014. First report on heteromorphic NORs and chromosome analysis of Rolland’s demoiselle, Chrysiptera rollandi (Perciformes, Pomacentrinae) by
conventional and Ag-NOR staining techniques. Cytologia 79(3): 289-297.

107. Kaewmad, P., Monthatong, M., Supiwong, W., Saowakoon, S. and Tanomtong, A.* 2014. Natural autotetraploid and chromosomal characteristics in the subfamily Botiinae Cypriniformes, Cobitinae) from northeast Thailand. Cytologia 79(3): 299-313.

108. Jantarat, S., Supanuam, P., Tanomtong, A., Khunsook, S., Prakrongrak, N. and Kaewsri, S. 2014. Chromosome analysis and morphometric of intermediate roundleaf bat, Hipposideros larvatus (Chiroptera, Hipposideridae) by conventional, GTG-banding and Ag-NOR banding techniques. Cytologia 79(4): 445-456.

109. Kaewsri, S., Yodmuang, S., Tanomtong, A., Patawang, I., Jumrusthanasan, S. and Pinthong, K. 2014. Cytogenetics of skink (Reptilia, Scincidae) from Thailand; I: chromosome analysis of common sun skink (Eutropis multifasciata). Cytologia 79(4): 457-466.

110. Kaewsri, S., Saenjundaeng, P., Jumrusthanasan, S., Suksuwan, R., Tanomtong, A. and Supiwong, W. 2014. The first report on NORs and chromosome analysis of Ttripletail wrasse, Cheilinus trilobatus (Perciformes: Labridae). Cytologia 79(4): 437-443.

111. Kaewsri, S., Tanomtong, A., Getlekha, N., Saenjundaeng, P., Suksuwan, R. and
Supiwong, W. 2014. Standardized karyotype and idiogram of Quoy’s parrotfish, Scarus quoyi (Perciformes: Scaridae) by conventional staining and Ag-NOR banding techniques. Cytologia 79(4): 429-435.

112. Fan, X., Tanomtong, A., Chaveerach, A., Pinthong, K., Siripiyasing, P., Supiwong, W., Liehr, T. and Weise, A. 2014. High resolution karyotype of Thai crab-eating macaque (Macaca fascicularis). Archives of Biological Science (Belgrade) 66(4): 1603-1607.

113. Jumrusthanasan, S., Supiwong, W., Suvarnaraksha, A., Jiwyam, W., Pinthong, K. and Tanomtong, A. 2015. First karyological analysis of the vermiculate spinefoot, Siganus vermiculatus (Perciformes, Siganidae) from Thailand. Cytologia 80(1): 111-116.

114. Tanomtong, A., Chaiyaphan, P., Supanuam, P., Puramongkol, T., Maneechot, N. and Jangsuwan, N. 2015. The Standard karyotype of the Asiatic jackal Canis aureus, (Carnivora, Canidae) from Thailand. Cytologia 80(1): 3-13.

115. Patawang, I., Tanomtong, A., Jumrusthanasan, S., Neeratanaphan, L., Pinthong, K. and Jangsuwan, N. 2014. Karyological analysis of the Indo-Chinese water dragon, Physignathus cocincinus (Squamata, Agamidae) from Thailand. Cytologia 80(1) 15-23.

116. Maneechot , N., Supiwong, W., Jumrusthanasan, S., Siripiyasing, P., Pinthong, K. and Tanomtong, A.* 2015. Chromosomal characteristics of the royal knifefish, Chitala blanci (Osteoglossiformes, Notopteridae) by conventional and Ag-NOR staining techniques. Cytologia . 80(2): 159-166.

117. Phimphan, S., Tanomtong, A.*, Supiwong, W., Nithikulworawong, N., Suvarnaraksha, A. and Kaewsri, S. 2015. Karyological analysis of the Barramundi, Lates calcarifer (Perciformes, Latidae) Cytologia 80(2): 167-172.

118. Supanuam, P., Tanomtong, A.*, Khunsook, S., Khrueanet, W., Pinthong, K. and Wonkaonoi, W. 2015. First report of standardized karyotype and idiogram of Indochinese silvered langur, Trachypithecus germaini germaini (Primate, Colobinae) in Thailand. Cytologia 80(2): 183-192.

119. Cioffi, M. B., Bertollo, L. A. C., Villa, M. A., Oliveira, E. A., Tanomtong, A., Yano, C. F., Supiwong, W. and Chaveerach, A. 2015. Genomic organization of repetitive DNA elements and its implications for the chromosomal evolution of channid fishes (Actinopterygii, Perciformes). PLOS ONE 12: 1-13. DOI:10.1371/journal.pone.0130199.

120. Phimphan, S., Sangpakdee, W., Supiwong, W., Patawang, I and Tanomtong, A. 2015. Cytogenetics study and characterization of microsatellites d(CGG)10, d(CA)15, and telomeric regions in the genome of blacktail snapper, Lutjanus fulvus (Perciformes, Lutjanidae). In: National Genetics Conference 2015 (NGC2015), “Genetics and Genomics: from Molecular Studies to Applications 15-17 July, Khon Kaen, p.78-84.

121. Patawang, I. and Tanomtong, A.* 2015. Karyological analysis of Asian house gecko (Hemidactylus frenatus) and frilly house gecko (H. platyurus) from northeastern Thailand. In: National Genetics Conference 2015 (NGC2015), Genetics and Genomics: from Molecular Studies to Applications 15-17 July, Khon Kaen, p.308-313.

122. Patawang, I., Tanomtong, A., Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C. and Duengkae, P. 2015. Karyotype homology between Calotes versicolor and C. mystaceus (Squamata, Agamidae) from northeastern Thailand.Nucleus 58(2):117-123.

123. Promsid, P., Neeratanaphan, L., Supiwong, W., Sriuttha, M. and Tanomtong, A. 2015. Chromosomal aberration of snakehead fish (Channa striata) in affected reservoir by leachate with lead and mercury contamination. International Journal of Environmental Research 9(3): 897-906.

124. Fan, X., Supiwong, W., Weise, A., Mrasek, K., Kosyakova, N., Tanomtong, A., Pinthong, K., Trifonov, V. A., Cioffi, M. B., Grothmann, P., Liehr, T. and deOliveira, E. H. C. 2015. Comprehensive characterization of evolutionary conserved breakpoints in four New World Monkey karyotypes compared to Chlorocebus aethiops and Homo sapiens. Heliyon: Article Number e00042.

125. Suttichaiya, A., Khammanichanh, A., Patawang, I., Sriuttha, M., Tanamtong, A. and Neeratanaphan, L. 2016. Chromosome aberrations of East Asian bullfrog (Hoplobatrachus rugulosus) around a gold mine area with arsenic contamination. EnvironmentAsia 9(1): 67-76.

126. Sangpakdee, W. Phimphan, S., Tanomtong, A.*, Patawang, I., Pinthong, K. and
Neeratanaphan, L. 2015. Karyological study of Lutjanus ehrenbergii and L. carponotatus (perciformes, lutjanidae) by classical and Ag-NOR staining techniques. Nucleus 59(1): 53-59.

127. Patawang, I., Tanomtong, A.*, Kaewmad, P., Chuaynkern. Y. and Duengkae, P. 2015. New record on karyological analysis and first study of NOR localization of parthenogenetic brahminy blind snake, Ramphotyphlops braminus (Squamata, Typhlopidae) in Thailand. Nucleus 59(1): 61-66.

128. Maneechot, N., Yano, C. F., Bertollo, L. A. C., Getlekha, N., Molina, W. F., Ditcharoen, S., Tengjaroenkul, B., Supiwong, W., Tanomtong, A. and Cioffi, M. B. 2016. Genomic organization of repetitive DNAs highlights chromosomal evolution in the genus Clarias (Clariidae, Siluriformes). Molecular Cytogenetic 9: Article Number 4.

129. Maneechot, N., Kaewsri, S., Patawang, Jumrusthanasan, S., Pinthong, K. and Tanomtong, A.* 2015. The short arm of chromosome pair 15 deletion (15p-) of albino stump-tailed macaque (Macaca arctoides) in Laos PDR. KKU Science Journal 43(4): 715-725.

130. Sangpakdee, W., Tanomtong, A., Fan, X., Pinthong, K., Weise, A. and Liehr, T. 2016. Application of multicolor banding combined with heterochromatic and locus-specific probes identify evolutionary conserved breakpoints in Hylobates pileatus. Molecular Cytogenetics 9: Article Number 17.

131. Getlekha, N., Molina, W. F., Cioffi, M. B., Yano, C. F., Maneechot, N., Bertollo, L. N. C., Supiwong, W. and Tanomtong, A.* 2016. Repetitive DNAs highlight the role of chromosomal fusions in the karyotype evolution of Dascyllus species (Pomacentridae,
Perciformes). Genetica 144(2): 203-211.

132. Neeratanaphan, L., Boonmee, S., Srisamoot, N., Tanomtong, A. and Tengjjaroenkul, B. 2016. Analysis of genetic similarity of Limnocharis flava individuals growing around a gold mining area with arsenic contamination. Applied Ecology and Environment Research 14(3): 105-114.

133. Weise, A., Bhatt, S., Piaszinski, K., Kosyakova, N., Fan, X., Altendorf-Hofmann, A., Tanomtong, A., Chaveerach, A., Cioffi, M.B., Oliveira, E., Walther, J., Liehr, T. and Chaudhuri, J. P. 2016. Chromosomes in a genome-wise order: evidence for metaphase architecture. Molecular Cytogenetics 9: Article Number 36.

134. Patawang, I., Pinthong, K., Phimphan, S., Chuaynkern, Y., Duengkae, P. and Tanomtong, A.* 2016. Karyological characteristics of the Koh Tao caecilian, Ichthyophis kohtaoensis (Amphibia: Gymnophiona: Ichthyophiidae) by conventional staining and Ag-NOR banding techniques. Rend. Fis. Acc. Lincei 27(4): 597-602.

135. Phoonaploy, U., Intamat, S., Tengjaroenkul, B., Sriuttha, M., Tanomtong, A. and Neeratanaphan, L. 2016. Evaluation of abnormal chromosomes in rice field frogs (Fejervarya limnocharis) from reservoirs affected by leachate with cadmium, chromium and lead contamaintion. EnvironmentAsia 9(2): 26-38.

136. Sangpakdee, W., Phimphan, S., Liehr,. L., Fan, X., Pinthong, K., Patawang, I. and Tanomtong, A.* 2016. Characterization of chromosomal rearrangements in pileated gibbon (Hylobates pileatus) using multiplex-FISH technique. Nucleus 59: 131-135.

137. Getlekha, N., Cioffi, M. B., Yano, C. F., Maneechot, N., Bertollo, L. N. C., Supiwong, W., Tanomtong, A. and Molina, W. F. 2016. Chromosome mapping of repetitive DNAs in sergeant major fishes (Abudefdufinae, Pomacentridae): a general view on the chromosomal conservatism of the genus. Genetica 144(5): 567-576.

138. Intamat, S., Phoonaploy, U., Sriuttha, M., Patawang, I., Tanomtong, A. and Neeratanaphan, L. 2016. Cytotoxic evaluation of rice field frogs (Fejervarya limnocharis) from gold mine area with arsenic contamination. Nucleus 59: 181-189.

139. Neeratanaphan, L., Tanee, T., Tanomtong, A. and Tengjaroenkul, B. 2016. Identifying an efficient bacterial species and its genetic erosion for arsenic bioremediation of gold mining soil. Archives of Environmental Protection 42(3): 58-66.

140. Phimphan, S., Sangpakdee, W., Sangpakdee, S. and Tanomtong, A. 2016. Chromosomal analysis and meiosis studies of Oxya chinensis (Orthoptera: Acrididae) from Thailand. Nucleus 59: 131-135.

141. Jantarat, S., Tanomtong, A.*, Patawang, I., Chaiphech, S., Rattanayuvakorn, S., and Phintong K. 2017. Cytogenetics study and characterization of Sumatra serow, Capricornis sumatraensis (Artiodactyla, Bovidae) by classical and FISH techniques. Cytologia 82(2): 127-135.

142. Jantarat, S., Supiwong, W., Phintong, K., Sonsrin, K., Kong-ngarm, N., and Tanomtong, A.* 2017. First analysis on the cytogenetics of painted sweetlip, Plectorhinchus pictus (Heamulidae: Perciformes) from Thailand. Cytologia 82(2): 145-150.

143. Tengjaroenkul, B., Intamat, S., Sriuttha, M., Tanomtong, A., and Neeratanaphan, L. 2017. Cytotoxicity evaluation of the East Asian bullfrog (Hoplobatrachus rugulosus) in an agricultural area affected by chlorpyrifos. Cytologia 82(2): 175-181.

144. Patawang, I., and Tanomtong, A.* 2017. Constitutive heterochromatin observed on metaphase chromosome of Varanus bengalensis by C-banding and DAPI methods. Cytologia (Special Issue) 82(1): 1-2.

145. Chooseangjaew, S., Tanyaros, S., Maneechot, N., Buasriyot, P., Getlekha, N., and Tanomtong, A.* 2017. Chromosomal characteristics of the tropical oyster, Crassostrea belcheri Sowerby, 1871 (Ostreoida, Ostreidae) by conventional and Ag-NOR banding techniques. Cytologia (Special Issue) 82(1): 3-8.

146. Kasiroek, W., Indananda, C., Luangoon, N., Pinthong, K., Supiwong, W., and Tanomtong, A.* 2017. First chromosome analysis of the humpback cardinalfish, Fibramia lateralis (Perciformes, Apogonidae). Cytologia (Special Issue) 82(1): 9-15.

147. Kasiroek, W., Indananda, C., Pinthong, K., Supiwong, W., Pengseng, P., and Tanomtong, A.* 2017. NOR polymorphism and chromosome analysis of banggai cardinalfish, Pterapogon kauderni (Perciformes, Apogonidae). Cytologia (Special Issue) 82(1): 17-23.

148. Supiwong, W., Boonsuk, J., Jumrusthanasan, S., Pinthong, K., Suvarnaraksha, A., and Tanomtong, A.* 2017. First report of chromosome analysis of two chaetodontid fishes (Perciformes, Chaetodontidae). Cytologia (Special Issue) 82(1): 25-31.

149. Supiwong, W., Boonsuk, J., Jantarat, S., Suvarnaraksha, A., Pengseng, P., and Tanomtong, A.* 2017. The first chromosomal characteristics of nucleolar organizer regions and karyological analysis of two chaetodontid fishes (Perciformes, Chaetodontidae). Cytologia (Special Issue) 82(1): 33-39.

150. Sriuttha, M., Khammanichanh, A., Patawang, I., Tanomtong, A., Tengjaroenkul, B., and Neeratanaphan, L. 2017. Cytotoxic assessment of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) from a domestic wastewater canal with heavy metal contamination. Cytologia (Special Issue) 82(1): 41-50.

151. Getlekha, N., Supiwong, W., Yeesin, P., Pengseng, P., Kasiroek, W., and Tanomtong, A.* 2017. Chromosomal characteristics of the three-spot damselfish, Dascyllus trimaculatus (Perciformes, Pomacentridae) in Thailand. Cytologia (Special Issue) 82(1): 51-57.

152. Kasiroek, W., Luangoon, N., Supiwong, W., Tengjaroenkul, B., Pinthong, K., and Tanomtong, A.* 2017.First report of chromosome analysis of two dragonets (Perciformes, Callionymidae). Cytologia (Special Issue) 82(1): 59-65.

153. Sangpakdee, W., Phimphan, S., Tengjaroenkul, B., Pinthong, K., Neeratanaphan, L., and Tanomtong, A.* 2017. Cytogenetic study of three microhylid species (Anura, Microhylidae) from Thailand. Cytologia (Special Issue) 82(1): 67-74.

154. Patawang, I., Tanomtong, A.*, Getlekha, N., Phimphan, S., Pinthong, K., and Neeratanaphan, L. 2017. Standardized karyotype and idiogram of Bengal monitor lizard, Varanus bengalensis (Squamata, Varanidae). Cytologia (Special Issue) 82(1): 75-82.

155. Patawang, I., Tanomtong, A.*, Jumrusthanasan, S., Khongcharoensuk, H., Kaewsri, S., and Pinthong, K. 2017.Cytogenetic of skink (Reptilia, Scincidae) from Thailand: II: Chromosome analyses of stripe tree skink (Lipinia vittigera). Cytologia (Special Issue) 82(1): 83-90.

156. Khongcharoensuk, H., Tanomtong, A.*, Patawang, I., Supanuam, P., Sornnok, S., Pinthong, K. 2017. Karyotype and idiogram of the axis deer (Axia axis, Cervidae) by conventional staining, GTG-, high-resolution GTG-, and Ag-NOR-banding techniques. Cytologia (Special Issue) 82(1): 91-98.

157. Prasopsin, S., Thongnetr, W., Tanomtong, A., Chuaynkern, Y. and Patawang, I. 2017. Cytogenetics of the skinks (Reptilia, Scincidae) from Thailand; III: the first karyological study of Sphenomorphus maculatus and Jarujinia bipedalis. Caryologia 70(3): 216-221.

158. Phimphan, S., Supiwong, W., Tanomtong, A., Pinthong, K., Saowakoon, S. and Kaewsri, S. 2017. Karyotypic study of five lutjanid species using conventional and Ag-NORs banding techniques. Cytology and Genetics 51(4): 315-324.

159. Supiwong, W., Jiwyam, W., Sreeputhorn, K., Maneechot, N., Bertollo, L. A. C., Cioffi, M. B., Getlekha, N. and Tanomtong, A.* 2017. First report on classical and molecular cytogenetics of archerfish, Toxotes chatareus (Perciformes: Toxotidae). Nucleus 60(3): 349-359.

160. Pinthong, K., Tanomtong, A.*, Khunsook, S., Patawang, I., Wonkaonoi, W. and Supanuam, P. 2017. Karyological analysis and NOR polymorphism of phayres langur, Trachypithecus phayrei crepuscula (Primate, Colobinae) in Thailand. Nucleus 61: 61-67.

161. Pinthong, K., Tanomtong, A., Khongcharoensuk, H., Chaiphech, S., Rattanayuvakorn, S. and Supanuam, P. 2017. Karyotype and idiogram of Indian hog deer (Hyelaphus porcinus) by conventional staining, GTG-, high-resolution and Ag-NOR banding techniques. Cytologia 82(3): 227-233.

162. Getlekha, N., Cioffi, M. B., Maneechot, N., Bertollo, L. A. C., Supiwong, W., Tanomtong, A. and Molina, W. F. 2017. Contrasting evolutionary paths among Indo-Pacific Pomacentrus species promoted by extensive pericentric inversions and genome organization of repetitive sequences. Zebrafish 15: Article Number 1.

163. Sreeputhorn, K., Mangumphan, K., Muanphet, B., Tanomtong, A.*, Supiwong,W. and Kaewmad, P. 2017. The first report on chromosome analysis of F1 hybrid catfish: Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas) ? striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) and spot pangasius (Pangasius larnaudii) ? Pangasianodon hypophthalmus (Siluriformes, Pangasiidae). Cytologia 82(4): 457-463.

164. Tengjaroenkul, B., Neeratanaphan, L., Jantarat, S., Pinmongkhonkul, S., Khunsook, S. and Tanomtong, A.* 2017. First chromosome characterization of the Indian giant flying squirrel (Petaurista philippensis) and lesser giant flying squirrel (Petaurista elegans). Cytologia 82(4): 449-455.

165. Pinthong, K., Supiwong, W., Simporn, B., Chooseangjaew, S., Kakampuy, W. and Tanomtong, A. 2017. A first chromosomal and nucleolar organizer regions (NORs) analyses of Chevey?s sheetfish, Micronema cheveyi (Siluriformes, Siluridae). Cytologia 82(4): 435-441.

166. Supiwong, W., Saenjundaeng, P., Maneechot, N., Chooseangjaew, S., Pinthong, K. and Tanomtong, A. 2017. A discovery of nucleolar organizer regions (NORs) polymorphism and karyological analysis of crystal eye catfish, Hemibagrus wyckii (Siluriformes, Bagridae) in Thailand. Cytologia 82(4): 403-411.

167. Rattanayuvakorn, S., Tanomtong, A.*, Phimphan, S., Sangpakdee, W., Pinmongkhonkul, S. and Phithong, K. 2017. Karyological study of tusker and tuskless male Asian elephant (Elephas maximus) by conventional, GTG-, and Ag-NOR banding techniques. Cytologia 82 (4): 403-411. Cytologia 82(4): 349-354.

168. Sangpakdee, W., Tanomtong, A., Chaveerach, A., Pinthong, K., Trifonov, V., Loth, K., Hensel, C., Liehr, T., Weise, A. and Fan, X. 2017. Molecular cytogenetic analysis of one African and five Asian macaque species reveals identical karyotypes as in mandrill. Current Genomics 19(3): 207-215.

169. Patawang, I., Tengjaroenkul, B., Supanuam, P., Kakampuy, W., Khunsook, S., and Tanomtong, A.* 2017. Chromosome analysis and morphometric of croslet horseshoe bat, Rhinolophus coelophyllus and least horseshoe bat, Rhinolophus pusillus (Chiroptera, Rhinolophidae). Cytologia 82(5): 471-480.

170. Supiwong, A., Phimphan, S., Kaewmad, P., Saenjundaeng, P., Jantarat, S., and Tanomtong A.* 2017. First cytogenetic study of the whitecheek monocle bream, Scolopsis vosmeri (Perciformes, Nemipteridae) from Thailand. Cytologia 82(5): 481-484.

171. Patawang, I., Chuaynkern, Y., Supanuam, P., Maneechot, N., Pinthong, K. and Tanomtong, A. 2017. Cytogenetics of the skinks (Reptilia, Scincidae) from Thailand; IV: newly investigated karyotypic features of Lygosoma quadrupes and Scincella melanosticta. Caryologia 70(3): 1-6.

172. Sarasan, T., Jantarat, S., Supiwong, W., Yeesin, P., Srisamoot, N. and Tanomtong, A.* 2018. Chromosomal analysis of two snakehead fishes, Channa marulius (Hamilton, 1822) and C. marulioides (Bleeker, 1851) (Perciformes: Channidae) in Thailand. Cytologia 83(1): 115-121.

173. Barby, F. F., Rab, P., Lavou?, S., Ezaz, T., Bertollo, L. A. C., Kilian, A., Maruyama, S. R., Oliveira, E. A., Artoni, R. F., Santos, M. H., Jegede, O. I., Hatanaka, T., Tanomtong, A., Liehr, T. and Cioffi, M. B. 2018. From chromosomes to genome: Insights into the evolutionary relationships and biogeography of old world knifefishes (Notopteridae; Osteoglossiformes). Genes 9: Article Number 206.

174. Chooseangjaew, S., Tanyaros, S., Jumrusthanasan, S., Getlekha, N. and Tanomtong, A.* 2018. Karyological Analysis and nucleolar organizer region of tropical oyster, Crassostrea iredalei (Ostreoida, Ostreidae) in Thailand. Cytologia 83(2): 129-132.

175. Chaiyasan, P., Supiwong, W., Saenjundaeng, P., Seetapan, K., Pinmongkhonkul, S. and Tanomtong, A.* 2018. A report on classical cytogenetics of hihgfin barb fish, Cyclocheilichthys armatus (Cypriniformes, Cyprinidae). Cytologia 83(2): 149-154.

176. Supiwong, W., Getlakha, N., Chaiphech, S., Pinthong, K., Phimphan, S. and Tanomtong, A. 2018. Nucleolar organizer regions polymorphism and karyological analysis of black lancer, Bagrichthys majusculus (Siluriformes, Bagridae) in Thailand. Cytologia 83(2): 193-199.

177. Boonmee, S., Thitiyan, T., Tanomtong, A., Tengjaroenkul, B. and Neeratanaphan, L. 2018. Cytotoxicity in the frog (Fejervarya limnocharis) after acute cadmium exposure in vivo. International Journal of Environmental Studies 75(6): 978-989.

178. Jantarata, S., Patawangc, I., Buatipa, S., Thongroya, P., Kraiprome, T. and Tanomtong, A. 2018. A new review and karyological analysis of Leiolepis belliana and L. boehmei (Reptilia, Agamidae) from a population in southern Thailand. Caryologia 61(2): 163-169.

179. Patawang, I., Pinthong, K., Thongnetr, W., Sornnok, S., Kaewmad, P. and Tanomtong, A. 2018. Additional description of karyotype and meiotic features of Takydromus sexlineatus (Squamata, Lacertidae) from northeastern Thailand. Nucleus 61:163-169.

180. Saenjundaeng, P., Cioffi2, M. B., de Oliveira, E. A., Tanomtong, A., Supiwong, W., Phimphan, S., Collares-Pereira, M. J., Sember, A., Bertollo, L. A. C., Liehr, T., Yano, C. F., Hatanaka, T. and Rab, P. 2018. Chromosomes of Asian cyprinid fishes: Cytogenetic analysis of two representatives of small paleotetraploid tribe Probarbini. Molecular Cytogenetics 11: Article Number 51.

181. Saenjundaeng, P., Kaewmad, P., Supiwong, W., Pinthong, K., Pengseng, P. and Tanomtong, A.* 2018. Karyotype and characteristics of nucleolar organizer regions in longfin carp, Labiobarbus leptocheilus (Cypriniformes, Cyprinidae). Cytologia 83(3): 265-269.

182. Phimphan, S., Tanomtong, A., Seangphan, N. and Sangpakdee, W. 2018. Chromosome studies on freshwater prawn, Macrobrachium lanchesteri (Decapoda, Palaemonidae) from Thailand. Nucleus 62(1): 77-82.

183. Barby, F. F., Bertollo, L. A. C., Oliveira, E. A., Yano, C. F., Hatanaka, T., Rab, P., Sember, A., Ezaz, T., Artoni, R. F., Liehr, T., Al-Rikabi, A. B. H., Trifonov, V., Oliveira, E. H. C., Molina, W. F., Jegede, O. I., Tanomtong, A. and Cioffi, M. B. 2019. Emerging patterns of genome organization in Notopteridae species (Teleostei, Osteoglossiformes) as revealed by Zoo-FISH and Comparative Genomic Hybridization (CGH). Scientific Report 9: Article Number 1112.

184. Supiwong, W., Pinthong, K., Seetapan, K., Saenjundaeng, P., Bertollo, L. A. C., Oliveira, E. A., Yano, C. F., Liehr, T., Phimphan, S., Tanomtong, A. and Cioffi, M. B. 2019. Karyotype diversity and evolutionary trends in the Asian swamp eel Monopterus albus (Synbranchiformes, Synbranchidae): a case of chromosomal speciation?. BMC Evolutionary Biology 19: Article Number 73.

185. Oliveira, E. A., Bertollo, L. A. C., Rab, P., Ezaz, T., Yano, C. F., Hatanaka, T., Jegede, O. I., Tanomtong, A., Liehr, T., Sember, A., Maruyama, S. R., Feldberg, E., Viana, P. F., Cioffi, M. B. 2019. Cytogenetics, genomics and biodiversity of the South American and African Arapaimidae fish family (Teleostei, Osteoglossiformes). PLOS ONE 14(3): Article Number e0214225.

186. Getlekha, N. and Tanomtong, A.* 2019. Karyological characteristics of Amphiprion frenatus and Premnas biaculeatus (Perciformes, Amphiprioninae). KKU Science Journal 47(1): 44-52.

187. Ditcharoen, S., Bertollo, L. A. C., Rab, P., Hnatkova, E., Molina, W. F., Liehr, T., Tanomtong, A., Triantaphyllidis, C., Ozouf-Costaz, C., Tongnunui, S., Pengseng, P., Supiwong, W., Aroutiounian, R. and Cioffi, M. B. 2019. Genomic organization of repetitive DNA elements and extensive karyotype diversity of silurid cafishes (Teleostei: Siluriformes): A comparative cytogenetic approach. International Journal of Molecular Sciences 20: Article Number 3545.

188. Thongnetr, W., Tanomtong, A., Prasopsin, S., Maneechot, N., Pinthong, K. and Patawang, I. 2019. Cytogenetic study of the bent-toed gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis. Caryologia 72(1): 23-28.

189. Cioffi, M. B., Rab, P., Ezaz, T., Bertollo, L. A. C., Lavoue, S., Oliveira, E. A., Sember, A., Molina, W. F., Souza, F. H. S., Majtanova, Z., Liehr, T., Ahmed Al-Rikabi, A. B. H., Yano, C. F., Viana, P., Feldberg, E., Unmack, P., Hatanaka, T., Tanomtong, A. and Perez, M. F. 2019. Deciphering the evolutionary history of arowana fishes (Teleostei, Osteoglossiformes, Osteoglossidae): Insight from comparative cytogenomics. International Journal of Molecular Science 20: Article Number 4296.

190. Thongnetr, W., Tanomtong, A., Prasopsin, S., Maneechot, N., Pinthong, K. and Patawang, I. 2019. Cytogenetic study of the bent-toed gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis. Caryologia 72(1): 23-28.

191. Phimphan, S., Aiumsumang, S., Tanomtong, A. and Jantarat, S. 2020. Karyomorphological delineation and linear differentiation of microsatellite patterns, and meiosis in giant Asian river frog (Limnonectes blyhii) from Thailand. Nucleus doi.org/10.1007/s13237-020-00315-2.

192. Supanuam, P., Pinthong, K., Kembubpha, S., Chaiphech, S., Chinnapap, P. and Tanomtong, A. 2020. The somatic chromosomes of F1 hybrid male deer (Hyelaphus porcinus x Axis axis) by comparative banding techniques. Nucleus doi.org/10.1007/s13237-020-00320-5.

193. Pissaparn, M., Phimphan, S., Chaiyasan, P., Tanomtong, A., Liehr, T., Suwannapoom, C., Reungsings, M. and Supiwong, W. 2020. First chromosome analysis of Thai pufferfish Pao cochinchinensis (Steindachner, 1866). Biodiversitas 21(9): 4309-4316.

194. Dawwrueng, P., Gorochov, A. V., Tnaomtong, A. and Suwannapoom, C. 2020. Contribution to the knowledge of Rhaphidophorinae (Orthoptera: Ensifera: Rhaphidophoridae) from Thailand: three genera Neorhaphidophora, Eurhaphidophora and Minirhaphidophora. ZOOTAXA 4853(2): 235-253.

195. Ditcharoen, S., Sassi, F. M. C., Bertollo, L. A. C., Molina, W. F., Liehr, T., Saenjundaeng, P., Tanomtong, A., Supiwong, W., Suwannapoom, C. and Cioffi, M. B. 2020. Comparative chromosomal mapping of microsatellite repeats reveals divergent patterns of accumulation in 12 Siluridae (Teleostei: Siluriformes) species. Genetics and Molecular Biology 43(4): Article Number e20200091.

196. Saenjundaeng, P., Supiwong, W., Sassi, F. M. C., Bertollo, L. A. C., Rab, P., Kretschmer, R., Tanomtong, A., Suwannapoom, C., Reungsing, M. and Cioffi, M. B. 2020. Chromosomes of Asian cyprinid fishes: Variable karyotype patterns and evolutionary trends in the genus Osteochilus (Cyprinidae, Labeoninae, Osteochilini). Genetics and Molecular Biology 43(4): Article Number e20200095.

197. Phimphan, S., Chaiyasan, P., Suwannapoom, C., Reungsing, M., Juntaree, S., Tanomtong, A. and Supiwong, W. 2020. Comparative karyotype study of three Cyprinids (Cyprinidae, Cyprininae) in Thailand by classical cytogenetic and FISH techniques. Comparative Cytogenetics 14(4): 597-612.

198. Donbundit, N., Thongnetr, W., Patawang, I. and Tanomtong, A.* 2020. First study on chromosomal feature and NORs localization of the yellow-spotted keelback snake, Fowlea flavipunctatus (Squamata, Natricinae) in Thailand. Science Technology and Engineering Journal (STEJ) 6(1): 37-45.

199. Reungsing, R., Tanomtong, A., Dombundit, N. and Sonsrin, K. 2020. First chromosomal characterization of black-spotted pufferfish, Arothron nigropunctatus (Tetraodontifrom, Tetraodonidae). Science Technology and Engineering Journal (STEJ) 6(2): 27-35.

200. Phimphan, S., Rojrung, R., Aiumsumang, S., Koomsab, K. and Tanomtong, A. 2020. Karyological analysis of lesser bamboo rat, Cannomys badius (Rodentia, Rhizomyinae) by classical and molecular cytogenetic techniques. KKU Science Journal 48(3): 318-325.

201. Getlekha, N. and Tanomtong, A. 2020. First cytogenetic study of green chromis, Chromis viridis (Perciformes, Pomacentridae) by conventional staining and Ag-NOR banding techniques. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 19(2): 164-175.

202. Chaiyasan, P., Mingkwan, B., Jantarat, S., Suwannapoom, C., Cioffi, M. D. B., Liehr, T., Talumphai, S., Tanomtong, A. and Supiwong, W. 2021. Classical and molecular cytogenetics of Belontia hasselti (Perciformes: Osphronemidae): Insights into the ZZ/ZW sex chromosome system. Biodiversitas 22(2): 548-556.

203. Thongnetr, W., Aiumsumang, S., Kongkaew, R., Tanomtong, A., Suwannapoom, C. and Phimphan, S. 2021. Cytogenetic characterisation and chromosomal mapping of microsatellite and telomeric repeats in two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) from Thailand. Comparative Cytogenetics 15(1): 41-52.

204. Yeesin, P., Buasriyot, P., Ditcharoen, S., Chaiyasan, P., Suwannapoom, C., Juntaree, S., Jantarat, S., Talumphai, S., Cioffi, M. B., Liehr, T., Tanomtong, A. and Supiwong, W. 2021. Comparative study of four Mystus species (Bagridae, Siluriformes) from Thailand: Insights into their karyotypic diversity. Comparative Cytogenetics 15(2) 119-136.

205. Ditcharoen, S., Khensuwan, S., Seetapan, K., Soonthornvipat, P., Suwannapoom, C., Pinthong, K., Tongnunui, S., Cioffi, M. B., Liehr, T., Tanomtong, A. and Supiwong, W. 2021. First classical and molecular cytogenetic analyses of Sperata acicularis (Siluriformes, Bagridae). Taiwania 66(2): 203-213.

206. Lertworapreecha, M., Tuyarum, C., Tanomtong, A., Suwannapoom, C. and Kiriratnikom, S. 2021. Establishment of cell lines from slender walking Catfish Clarias nieuhofii (Valenciennes, 1840). Walailak Journal of Science and Technology 18(12): Article Number 1085.

207. Sarasan, T., Supiwong, W., Sriwattanarothai, N., Panijpan, B., Srisamoot, N. and Tanomtong, A. 2021. Karyotype of four mouth-brooding betta fishes (Betta Bleeker, 1850) in Thailand. Science Technology and Engineering Journal (STEJ) 7(1): 22-31.

208. Muanglen, N., Sribenja, K., Chaiyasan, P., Tanomtong, A. and Nuchjangreed, C. 2021. A new report on karyological analysis of the jewel-beetle, Sternocera ruficornis (Coleoptera, Buprestidae) from Thailand. Science Technology and Engineering Journal (STEJ) 7(1): 49-57.

209. Kasiroek, W., Phimphan, S., Pinthong, K., Suwannapoom, C., Aiumsumang, S., Liehr, T., Supiwong, W. and Tanomtong, A. 2021. Comparative cytogenomic analysis of cardinal fishes (Perciformes, Apogonidae) from Thailand. The Nucleus doi.org/10.1007/s13237-021-00352-5.

210. Supiwong, W., Wongchantra, P., Thongnetr, W., Mingkwan, B., Chaiyasan, P., Pinmongkhonkul, S., Pinthong, K. and Tanomtong, A. 2021. Comparative cytogenetic analysis of fishes in the genus Trichopodus (Osphronemidae) in Thailand. Biodiversitas 22(7): 3029-3036.

211. Staiumsumang, S., Phimphan, S., Suwannapoom, C., Chaiyasan, P., Supiwong, W. and Tanomtong, A. 2021. A comparative chromosome study on five Minnow fishes (Cyprinidae, Cypriniformes) in Thailand. Caryologia 74(1): 87-94.

212. Phimphan, S., Aiumsumang, S., Tanomtong, A. and Jantarat, S. 2021. Karyomorphological delineation and linear diferentiation of microsatellite patterns, and meiosis in giant Asian river frog (Limnonectes blyhii) from Thailand. Nucleus 64: 249-254.

213. Phimphana, S., Aiumsumanga, S. and Tanomtong, A. 2021. Characterization of chromosomal and repetitive elements in the genome of Rana nigrovittata (Anura, Ranidae): Revealed by classical and molecular techniques. Cytology and Genetics 55(6): 583-589.

214. Talumphai1, S., Techa-ay, S., Ditcharoen, S. and Tanomthong, A. 2021. Cytogenetics of black- bearded tomb bat (Taphozous melanopogon) by conventional staining, Ag-NOR staining and fluorescence in situ hybridization techniques. Journal of Applied Research on Science and Technology 20(2): 57-69.

215. Talumphai1, S., Khenwiset, S., Ditcharoen, S. and Tanomthong, A. 2021. Cytogenetic analysis of the variable squirrel (Callosciurus finlaysonii Horsfield, 1824) by conventional staining, Ag-NOR staining and fluorescence in situ hybridization techniques. Journal of Applied Research on Science and Technology 20(2): 25-35.

21ุ6. Wongchum1, N., Dechakhamphu, A., Chaweerak, S., Pinlaor, S. and Tanomtong, A.* 2021. Evaluation of aqueous and ethanol extract of Cyperus rotundus L. on sexual behaviours and reproductive fitness in Drosophila melanogaster. Pharmaceutical Sciences Asia 48(6): 516-522.

217. Chaiyasan, P., Phimphan, S., Sarasan, T., Juntaree, S., Tanomtong, A., Pinmongkhonkul, S. and Supiwong, W. 2021. First report on nucleolar organizer regions (NORs) polymorphism and constitutive heterochromatin of moonlight gourami, Trichopodus microlepis (Perciformes, Osphronemidae). Caryologia 74(2): 111-119.

218. Thongnetr, W., Sangpakdee, W., Tanomtong, T., Nie, W., Raso, S. and Pinthong, K. 2021. The chromosomal homology between dusky langur (Trachypithecus obscurus Ried, 1837) and human (Homo sapiens) revealed by chromosome painting. Nucleus, Doi..org/10.1007/s13237-021-00381-0.

219. Patawang, I., Kaewsri, S., Jantarat, S., Supanuam, P., Jumrusthanasan, S. and Tanomtong, A. 2021. Some molecular cytogenetic markers and classical chromosomal features of Spilopelia chinensis (Scopoli, 1786) and Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) in Thailand. Caryologia 74(4): 101-109.

220. 10.1.216 Wongchum, N., Dechakhamphu, A., Panya, P., Pinlaor, S., Pinmongkhonkul, S. and Tanomtong, A. 2022. Hydroethanolic Cyperus rotundus L. extract exhibits antiobesity property and increases lifespan expectancy in Drosophila melanogaster fed a high-fat diet. Journal of Herbmed Pharmacology 11(2): 296-304.

221. Wongchuma, N., Dechakhamphuc, A., Ma-dingc, A., Khamphaengc, T., Pinlaore, S., Pinmongkhonkulf, S. and Tanomtong, A. 2022. The effects of Cyperus rotundus L. extracts on the longevity of Drosophila melanogaster. South African Journal of Botany 148:(2022) 218-227.

222. Chaiphech, S., Patawang, I., Phimphan, S., Ditcharoen, S., Suwannapoom, C. and Tanomtong, A. 2022. Cytotoxic evaluation of eurycoma longifolia jack root extract on chromosome aberrations in human lymphocytes In vitro. Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology 7(2): 22): DOI: 10.22146/jtbb.70543
หมายเหตุ: * = ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

1. พรรณี ชิโนรักษ์, เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์, รุ่งนภา หิรัญสถิต และอลงกลด แทนออมทอง. 2546. ความถี่ของยีนที่ควบคุมภาวะพร่องเอ็นไซม์กลูโคส-6-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส ในชาวเล จังหวัดภูเก็ต และชาวส่วย จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดมหาสารคาม. ว. วิทย. มข. 31(1): 15-19.

2. อลงกลด แทนออมทอง, เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์, รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์, กฤษณ์ ปิ่นทอง และกฤษฎา บูรณารมย์. 2547. การจัดการเพาะเลี้ยงนกกระเรียนไทยในสภาพกรงเลี้ยง. ว. วิทย. มข. 32(1): 46-52.

3. อลงกลด แทนออมทอง, เจนณุวัฒน์ วิมุลกุล, เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์, กฤษณ์ ปิ่นทอง, กฤษฎา บูรณารมย์ และวรพล เองวานิช. 2547. พันธุศาสตร์เซลล์ของนกยางกรอกพันธุ์ชวา. ว. วิทย. มข. 32(3): 183-199.

4. อลงกลด แทนออมทอง และชัยยุทธ ดวงเดือน. 2547. ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแก่งเลินจาน. ใน ความหลากหลายทางชีวภาพของอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน. พิมพ์ครั้งที่ 1. อภิชาติการพิมพ์: จังหวัดมหาสารคาม. 126 หน้า.

5. อลงกลด แทนออมทอง, เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์, อภิรดี ศรีภูมิ และณัฐพงษ์ ศรีสมุทร. 2548. พันธุศาสตร์เซลล์ของหมีขอ (Arctictis binturong) ในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการย้อมสีแบบธรรมดา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 13(1): 13-24.

6. อลงกลด แทนออมทอง, วิวรรธน์ แก่นสา, ถมรัตน์ ห้องดุลย์ และเรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2547. พันธุศาสตร์เซลล์ของหมีควาย (Ursus thibetanus) ในประเทศไทย. วารสารวิจัย มข. 9(2): 68-81.

7. อลงกลด แทนออมทอง, ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร, อภิรดี ศรีภูมิ และเรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2548. พันธุศาสตร์เซลล์ของชะมดเช็ด (Viverricular indica) ในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 13(2): 1-10.

8. อลงกลด แทนออมทอง, วิวรรธน์ แก่นสา, อภิรดี ศรีภูมิ และเรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2548. พันธุศาสตร์เซลล์ของชะมดแผงสันหางดำ (Viverra megaspila) ในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ ม.ก. 22(2-3): 64-74.

9. อลงกลด แทนออมทอง, เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์, อภิรดี ศรีภูมิ, พรรณี ชิโนรักษ์ วิวรรธน์ แก่นสา, สุเมธ กมลนรนาถ และโสภณ ดำนุ้ย. 2548. การศึกษาคาริโอไทป์ของอีเห็นหน้าขาวหูด่าง (Arctogalidia trivirgata) ด้วยวิธีการย้อมสีแบบธรรมดา. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 27(6): 1209-1220.

10. อลงกลด แทนออมทอง, สัมภาษณ์ คุณสุข, วิวรรธน์ แก่นสา และเรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2548. การศึกษาคาริโอไทป์ของลิงไอ้เงี้ยะ (Macaca assamensis) ด้วยวิธีการย้อมสีแบบธรรมดา. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 27(6): 1199-1208.

11. อลงกลด แทนออมทอง, สัมภาษณ์ คุณสุข, วิวรรธน์ แก่นสา และเรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2549. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของโครโมโซมของลิงไอ้เงี้ยะ (Macaca assamensis) และมนุษย์ (Homo sapiens) ด้วยวิธีการย้อมแถบสีแบบจี. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 28(3): 539-549.

12. อลงกลด แทนออมทอง, สัมภาษณ์ คุณสุข, วิวรรธน์ แก่นสา และเรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2548. พันธุศาสตร์เซลล์ของลิงกัง (Macaca nemestrina) ด้วยวิธีการย้อมสีแบบธรรมดา. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 13(3): 1-11.

13. อลงกลด แทนออมทอง, วิวรรธน์ แก่นสา, สัมภาษณ์ คุณสุข และเรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2548. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของโครโมโซมของลิงกังและมนุษย์ด้วยวิธีการย้อมสีโครโมโซมแบบแถบสีจี. วารสารวิทยาศาสตร์ มก. 23(2-3): 62-73.

14. อลงกลด แทนออมทอง, สัมภาษณ์ คุณสุข, วิวรรธน์ แก่นสา และเรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2549. พันธุศาสตร์เซลล์ของลิงแสม (Macaca fascicularis) ในประเทศไทยด้วยวิธีการย้อมแถบสีแบบธรรมดา. วารสารวิจัยและพัฒนา มธจ. 29(1): 3-15.

15. อลงกลด แทนออมทอง, สัมภาษณ์ คุณสุข, เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ และวิชิต กองคำ. 2549. ความสัมพันธ์ของโครโมโซมของลิงเสน (Macaca arctoides) และมนุษย์ (Homo sapiens) ด้วยวิธีการย้อมแถบสีแบบจี. วารสารวิจัยและพัฒนา มธจ. 29(3): 319-334.

16. อลงกลด แทนออมทอง, ประเสริฐ ผางภูเขียว และธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน. 2549. รูปแบบและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการเคลื่อนที่ของเนื้อทราย (Cervus porcinus). วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 14(1): 1-15.

17. อลงกลด แทนออมทอง, กฤษณ์ ปิ่นทอง, กฤษฎา บูรณารมย์ และรัชนี จันทร์เพชร. 2548. การประเมินถิ่นอาศัย และพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของนกช้อนหอยขาว (Threskiornis melanocephalus) ภายหลังจากที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว. วารสารวิจัย มข. 10(2): 114-119.

18. อลงกลด แทนออมทอง และเรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2548. พันธุศาสตร์เซลล์ของชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) ในประเทศไทย. วารสาร ม.ทักษิณ. 9(1): 61-69.

19. อลงกลด แทนออมทอง, วิวรรธน์ แก่นสา และเรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2549. การศึกษาคาริโอไทป์ของอีเห็นเครือ (Paguma lavata) ด้วยเทคนิคการย้อมสีแบบธรรมดา และแถบสีแบบจี. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 28(4): 753-764.

20. อลงกลด แทนออมทอง, เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์, อภิรดี ศรีภูมิ, ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร, สุเมธ กมลนรนาถ และโสภณ ดำนุ้ย. 2546-2548. พันธุศาสตร์เซลล์ของอีเห็นข้างลาย (P

อื่น ๆ:
บทความวิชาการ
1. อลงกลด แทนออมทอง กฤษฎา บูรณารมย์ และยงยุทธ สุขพิทักษ์. 2542. ยีนที่ทำให้เป็นเกย์. ใกล้หมอ. 23(12): 46-50.

2. อลงกลด แทนออมทอง กฤษฎา บูรณารมย์ และยงยุทธ สุขพิทักษ์. 2543. ประโยชน์ของพันธุศาสตร์ในทางการแพทย์. ใกล้หมอ. 24(1): 73-76.

3. อลงกลด แทนออมทอง กฤษฎา บูรณารมย์ และอนุพร ชำนิไพบูลย์. 2543. การตรวจสอบและการให้คำปรึกษาโรคทางพันธุกรรม. ใกล้หมอ. 24(2): 78-80.

4. กฤษฎา บูรณารมย์ และอลงกลด แทนออมทอง. 2544. โรคพันธุกรรม: โรคสังข์ทอง. สรรพสารวงการแพทย์. 2(86): 14-15.

5. อลงกลด แทนออมทอง และกฤษฎา บูรณารมย์. 2544. โรคพันธุกรรม: โรคกล้ามเนื้อเสื่อม. สรรพสารวงการแพทย์. 2(87): 7-8.

6. อลงกลด แทนออมทอง และเทวินทร์ อรรถวิลัย. 2544. โรคลืม: อัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease). สรรพสารวงการแพทย์. 3(97): 11-12.

7. อลงกลด แทนออมทอง และวุฒิพงศ์ มหาคำ. 2544. โรคพันธุกรรม: ซีสติกไฟโบรซีส (Cystic fibrosis). สรรพสารวงการแพทย์. 3(98): 15-16.

8. กิตติชัย แผ่นจันทร์ และอลงกลด แทนออมทอง. 2545. การศึกษาสเต็มเซลล์ในทางการแพทย์ (Stem cells study for medicine). สรรพสารวงการแพทย์. (136): 14-17.

9. อลงกลด แทนออมทอง และกฤษฎา บูรณารมย์. 2543. ลักษณะของเพศที่มีผลต่อการผสมพันธุ์ของปลาหางนกยูง (Choice sexual selection in Guppies). ธรรมชาติและสัตว์เลี้ยง. 12(110): 41-42.

10. อลงกลด แทนออมทอง และกฤษณา บูรณารมย์. 2543. พันธุกรรมสีขนในนกหงส์หยก Feather color inheritance in Budgies). ธรมชาติและสัตว์เลี้ยง. 12(111): 26-29.

11. กฤษฎา บูรณารมย์ และอลงกลด แทนออมทอง. 2543. พฤติกรรมในการทำรังของนกเลิฟเบิร์ด (Behavior of nest building in the Lovebirds). ธรรมชาติและสัตว์เลี้ยง. 12(111): 48-50.

12. อลงกลด แทนออมทอง และกฤษฎา บูรณารมย์. 2542. ความผิดปกติทางพันธุกรรมในสุนัขและแมว (Genetic abnormal in Dogs and cats). สุนัขและสัตว์เลี้ยง. 9(102): 78-80.

13. กฤษฎา บูรณารมย์ และอลงกลด แทนออมทอง. 2542. เผ่าพันธุ์และวิวัฒนาการของสุนัขเลี้ยง (The stock and evolution of domestic dog). สุนัขและสัตว์เลี้ยง. 9(104): 46-49.

14. อลงกลด แทนออมทอง. 2539. การคัดเลือกเพศกับวงการปศุสัตว์. โคนม. 55(5): 20-28.

15. อลงกลด แทนออมทอง. 2539. การแช่แข็งตัวอ่อนในปศุสัตว์ (Frozen embryo in domestic animals). โคนม. 15(6): 20-24.

16. อลงกลด แทนออมทอง. 2540. การย้ายฝากยีนกับวงการปศุสัตว์. โคนม. 16(1): 43-46.

17. อลงกลด แทนออมทอง. 2541. โคลนนิ่งกับวงการโคนม. โคนม. 17(2): 66-69.

18. อลงกลด แทนออมทอง. 2541. การผลิตสัตว์ลูกผสมไคเมล่า (Chimaera). โคนม. 17(3): 38-40.

19. อลงกลด แทนออมทอง. 2541. การชักนำให้เกิดการแท้งในโคนม. โคนม. 17(5): 13-14.

20. อลงกลด แทนออมทอง. 2543. การย้ายฝากตัวอ่อนในโคนมเทคโนโลยีที่ถูกลืม. โคนม. 18(1): 28-31.

21. อลงกลด แทนออมทอง. 2541. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวงการปศุสัตว์. สัตว์เศรษฐกิจ. 16(359): 41-45.

22. อลงกลด แทนออมทอ และสำเร็จ สีเครือดง. 2542. รูปแบบทางพันธุกรรมของหงอนในไก่ชนไทย (Characteristic of comb in Thai fighting cock). สัตว์เศรษฐกิจ. 16(363): 23-28.

23. อลงกลด แทนออมทอง สำเร็จ สีเครือดง และพรณรงค์ สิริปิยะสิงห์. 2542. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเกล็ดแข้งและเดือยในไก่ชนไทย
(Genetic diversity of scale shanks and spurs in Thai Fighting cock). สํตว์เศรษฐกิจ. 17(371): 36-41.

24. กฤษฎา บูรณารมย์ และอลงกลด แทนออมทอง. 2542. แนวทางการพัฒนาพันธุ์สัตว์ในประเทศไทย (ตอนที่ 1). สัตว์เศรษฐกิจ. 17(374): 57-61.

25. กฤษฎา บูรณารมย์ และอลงกลด แทนออมทอง. 2542. แนวทางการพัฒนาพันธุ์สัตว์ในประเทศไทย (ตอนที่ 2). สัตว์เศรษฐกิจ. 17(375): 43-47.

26. กฤษฎา บูรณารมย์ และอลงกลด แทนออมทอง. 2542. การบังคับการผลัดขนในไก่ (Force nolting of Chicken). สัตว์เศรษฐกิจ. 17(377): 34-38.

27. อลงกลด แทนออมทอง และกฤษฎา บูรณารมย์. 2542. ความผิดปกติทางพันธุกรรมในปศุสัตว์ (Genetics abnormal in domestic animals). สัตว์เศรษฐกิจ. 17(383): 51-56.

28. อลงกลด แทนออมทอง และกฤษฎา บูรณารมย์. 2542. การผลิตสัตว์จีเอ็มโอ (GMOs process in domestic animals). สัตว์เศรษฐกิจ. 17(380): 51-57.

29. อลงกลด แทนออมทอง กฤษฎา บูรณารมย์ และพรณรงค์ สิริปิยะสงห์. 2543. รูปแบบทางพันธุกรรมของสีขนในไก่ชนไทย (Characteristics of feather color in Thai Fighting cock) ตอนที่ 1. สัตว์เศรษฐกิจ. 17(388): 52-58.

30. อลงกลด แทนออมทอง กฤษฎา บูรณารมย์ และพรณรงค์ สิริปิยะสงห์. 2543. รูปแบบทางพันธุกรรมของสีขนในไก่ชนไทย (Characteristics of feather color in Thai Fighting cock) ตอนที่ 2. สัตว์เศรษฐกิจ. 17(389): 38-43.

31. กฤษฎา บูรษารมย์ และอลงกลด แทนออมทอง. 2543. มาตรฐานของกระบวนการฆ่าในปศุสัตว์ (The standard process of livestock slaughtering). สัตว์เศรษฐกิจ. 18(392): 68-70.

32. อลงกลด แทนออมทอง และกฤษฎา บูรณารมย์. 2543. การรีดเก็บน้ำเชื้อในสัตว์เลี้ยง. (Semen collection in domestic animals). สัตว์เศรษฐกิจ. 18(394): 62-68.

33. อลงกลด แทนออมทอง และกฤษฎา บูรณารมย์. 2543. การปฏิสนธินอกร่างกายกับ
วงการปศุสัตว์ (In viro fertilization in livestock) ตอนที่ 1. สัตว์เศรษฐกิจ. 18(403): 56-59.

34. อลงกลด แทนออมทอง และกฤษฎา บูรณารมย์. 2543. การปฏิสนธินอกร่างกายกับ
วงการปศุสัตว์ (In viro fertilization in livestock) ตอนที่ 2. สัตว์เศรษฐกิจ.18(405): 51-55.

35. อลงกลด แทนออมทอง นพคุณ แววกุดเรือ และกฤษฎา บูรณารมย์. 2544. โลมากับความลับของวงแหวนสีเงิน (Dolphins and mystery silver rings). วารสารการประมง. 54(5): 401-406.

36. อลงกลด แทนออมทอง. 2543. ประโยชน์ของพันธุศาสตร์ในทางการแพทย์. จุลสารจำปา-สีอิฐ. 1(1): 7-9.

37. อลงกลด แทนออมทอง. 2542. เผ่าพันธุ์ของสุกรป่า. สัตวบาล. 9(47): 31-34.

38. อลงกลด แทนออมทอง. 2543. การทำโคลนนิ่งเป็นชุดกับวงการปศุสัตว์ (Serial cloning in domestic animals). สัตวบาล. 10(50): 18-26.

39. อลงกลด แทนออมทอง และกฤษฎา บูรณารมย์. 2543. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสีขนในโค (Coat colouration and varieties in Cattle). สัตวบาล. 10(51): 26-31.

40. อลงกลด แทนออมทอง และเรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2543. แนวทางการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสุกรพื้นเมืองไทย (The way to study biodiversity in native swine). สัตวบาล. 10(53): 18-22.

41. อลงกลด แทนออมทอง กฤษฎา บูรณารมย์. 2544. การผ่าแบ่งตัวอ่อนกับวงการปศุสัตว์ (Embryo splitting in livestock). สัตวบาล. 11(55): 21-30.

42. อลงกลด แทนออมทอง. 2542. ที่มาของต้นตระกูลไก่ (Origin of Fowl). สาส์นไก่. 3(46): 33-36.

43. อลงกลด แทนออมทอง. 2542. การศึกษาลักษณะและการแสดงออกของขนในไก่ชนไทย (Study on character and expression of feather in Thai native cock). สาส์นไก่. 46(3): 33-36.

44. อลงกลด แทนออมทอง. 2542. นกบินได้อย่างไร (How can bird fly ?). สาส์นไก่. 47(3): 54-56.

45. อลงกลด แทนออมทอง. 2542. การอพยพย้ายถิ่นของสัตว์ปีก (Migration of fowl). สาส์นไก่. 47(4): 14-16.

46. อลงกลด แทนออมทอง. 2542. ความหลากหลายพันธุ์ของสัตว์ปีก (Biodiversity of fowl). สาส์นไก่. 47(6): 18-25.

47. อลงกลด แทนออมทอง และกฤษฎา บูรณารมย์. 2542. ไก่กระเทย (Hormonic intersex
in the fowl). สาส์น์ไก่. 47(11): 60-63.

48. กฤษฎา บุรณารมย์ และอลงกลด แทนออมทอง. 2543. ผลของการเสริมคาร์นิทีนในอาหารสัตว์ปีก. สาส์นไก่. 48(5): 56-60.

49. อลงกลด แทนออมทอง. 2536. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสัตว์. วารสารบางพระ. 30(2): 43-47.

50. อลงกลด แทนออมทอง. 2536. ไอวีเอฟกับวงการปศุสัตว์. วารสารบางพระ. 30(3-4): 28-30.

51. อลงกลด แทนออมทอง. 2537. การคัดเลือกเพศกับวงการปศุสัตว์. วารสารบางพระ. 31(2): 12-17.

52. อลงกลด แทนออมทอง. 2538. การแช่แข็งตัวอ่อนในปศุสัตว์ (Forzen embryo in domestic animals). วารสารบางพระ. 31(3): 25-28.

53. สราวุฒิ แก้วศรี และอลงกลด แทนออมทอง. 2551. วิวัฒนาการทางโครโมโซมของสัตว์สกุลเก้ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 24(1): 31-41.

54. สราวุฒิ แก้วศรี และอลงกลด แทนออมทอง. 2551. วิวัฒนาการทางโครโมโซมของสัตว์วงศ์ชะนี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 24(2): 17-28.

55. ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม และอลงกลด แทนออมทอง. 2552. การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม ความสำเร็จในอดีตกับความท้าทายในอนาคต. วารสารสัตว์ป่่า. 16(1): 18-41.

56. ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม และอลงกลด แทนออมทอง. 2554. ความผันแปรทางคาริโอไทป์ของชะนีในประเทศไทย. จดหมายข่าวศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์. 8(1): 2-5.

57. สิริลักษณ์ ทิพย์ฤาตรี ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม และอลงกลด แทนออมทอง. 2555. การใช้สารสีจากธรรมชาติเพื่อย้อมโครโมโซมพืช. จดหมายข่าวศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์. 9(2): 2-4.

58. อลงกลด แทนออมทอง, วีระยุทธ สุภิวงค์ และกฤษณ์ ปิ่นทอง. 2557. ความหลากหลายของโครโมโซมในปลาทะเลของประเทศไทย. ใน: ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต. รวมบทความในโอกาส ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ อายุ 72 ปี. หน้า 301-310. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

59. อลงกลด แทนออมทอง และวีระยุทธ สุภิวงค์. 2556. วิวัฒนาการของโครโมโซมในปลาวงค์ปลาช่อน: ตอนที่ 1 ผลของการกลายต่อวิวัฒนาการของโครโมโซม. จดหมายข่าวศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์. 10(1): 2-5.

60. อิสระ ปะทะวัง และอลงกลด แทนออมทอง. 2558. พันธุศาสตร์เซลล์ในมุมมองด้านอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการ: กรณีเปรียบเทียบในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน. จดหมายข่าวศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์. 12(1): 2-4.

61. อิสสระ ปะทะวัง และอลงกลด แทนออมทอง. 2558. ความผันแปรของตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko (Linnaeus, 1758) ระหว่างกลุ่มประชากรทางตอนใต้ของจีนกับพื้นที่คาบสมุทรอินโดจีน. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 31(2): 175-186.

62. ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม และอลงกลด แทนออมทอง. 2558. ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางแคริโอไทป์ของค้างคาวกินผลไม้ในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น 37(2): 1-8.

63. อลงกลด แทนออมทอง และสราวุธ แก้วศรี. 2560. การชักนำให้เกิดพอลิพลอยด์ในพืชด้วยสารโคลชิซีน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1(2): 1-12.

งานเขียนตำรา และหนังสือ
1. Alongklod Tanomtong and Ruengwit Bunjongrat. 2012. An Atlas of Mammalian Chromosome in Thailand Volume 1. Chulalongkorn University Press: Bangkok, Thailand. 458 p.
หมายเหตุ: จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พิมพ์ครั้งที่ 1) จำนวน 500 เล่ม ราคาเล่มละ 580 บาท

2. Alongklod Tanomtong, Krit Pintong, Pornnarong Siripiyasing and Praween Supanuam. 2015. An Atlas of Mammalian Chromosome in Thailand Volume 2. Khon Kaen University Press: Khon Kaen, Thailand. 568 p.
หมายเหตุ: จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พิมพ์ครั้งที่ 1) จำนวน 500 เล่ม ราคาเล่มละ 550 บาท

3. อลงกลด แทนออมทอง. 2551. ข้อมูลวิชาการเรื่องชะมดเช็ด จากโครงการศึกษาวิจัยสมุนไพร "ชะมดเช็ด" เพื่อประกาศให้เป็นสมุนไพรควบคุม. พิมพ์ครั้งที่ 2 (1,000 เล่ม). สถาบันการแพทย์แผนไทย, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข. 86 หน้า.
หมายเหตุ: จัดพิมพ์โดยสถาบันแพทย์แผนไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2) จำนวน 1,000 เล่ม

4. อลงกลด แทนออมทอง. 2554. พันธุศาสตร์เซลล์ (Cytogenetics). พิมพ์ครั้งที่ 1. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น, ขอนแก่น. 387 หน้า.
หมายเหตุ: จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พิมพ์ครั้งที่ 1) จำนวน 1,000 เล่ม ราคาเล่มละ 300 บาท

5. อลงกลด แทนออมทอง กฤษณ์ ปิ่นทอง และอิสสระ ปะทะวัง. 2562. พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ (Cytogenetics). พิมพ์ครั้งที่ 1. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 585 หน้า.
หมายเหตุ: จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พิมพ์ครั้งที่ 1) จำนวน 800 เล่ม ราคาเล่มละ 680 บาท

รางวัลที่ได้รับ
1. รางวัลเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น "คนดีศรีจำปา" คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2552

2. รางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเยี่ยม "Wada Memorial Award" ของวารสาร CYTOLOGIA (International Journal of Cytogenetics and Biology) ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Impact Factor ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ค.ศ. 2012

3. รางวัลนักวิจัยดีเด่น (Excellent Researcher Award) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับเหรียญทอง (Gold medal researcher award) พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท สำหรับผู้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Impact Factor และ SCOPUS มากกว่า 50 เรื่อง ประจำปี พ.ศ. 2557

4. รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน (Sarasin Honorable Researcher Award) พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับผู้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Impact Factor และ SCOPUS มากกว่า 100 เรื่อง เป็นผู้นิพนธ์หลักอย่างน้อย 50 เรื่อง และผลงานวิจัยมีการถูกอ้างอิง (cited) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ประจำปี พ.ศ. 2559

5. รางวัลผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น 1 ใน 50 เรื่อง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี ในหัวข้อ "พันธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์ป่าในประเทศไทย" (Cytogenetics of wildlife in Thailand)

6. รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท จากผลงานวิจัยเรื่อง "พันธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย" (Cytogenetics of mammalian in Thailand) ประจำปี พ.ศ. 2559

7. รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท จากผลงานวิจัยเรื่อง "พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของปลาน้ำจืดในประเทศไทย" (Cytogenetics of Freshwater Fish in Thailand) ประจำปี พ.ศ. 2563

8. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตเกษตรบางพระ ประจำปี พ.ศ. 2559

9. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ระดับภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561

10. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตเกษตรบางพระ ประจำปี พ.ศ. 2562

11. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญบุรี) ประจำปี พ.ศ. 2564

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
The Chakrabarti Mala Medal
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข (เล่มที่ ๑๕/๒) หน้า ๙๒ ลำดับราชกิจจา ๔๒

- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
Knight Grand Cordon (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๗๙ ลำดับราชกิจจา ๓๒

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข ลว.๔ ธ.ค.๕๘ หน้า ๕๘ ลำดับราชกิจจา ๑๔๖๘

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข ลว.๓ ธ.ค.๕๕ หน้า ๑๒๙ ลำดับราชกิจจา ๓๕๕๙

- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
Knight Grand Cross (Second Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข ลว.๖ มิ.ย.๕๓ (เล่มที่ ๘/๒) หน้า ๑๙ ลำดับราชกิจจา ๘๑

- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
Knight Grand Cross (Second Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข ลว.๒๗ มิ.ย.๔๙ (เล่มที่ ๘/๓) หน้า ๒๖ ลำดับราชกิจจา ๕๖

- ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔
Commander (Third Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดร เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒ ข ลงวันที่ ๒๒ ก.พ.๔๕ (เล่มที่ ๑๐) หน้า ๖๓
ลำดับราชกิจจา ๕๕

- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑
Commander (Third Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑ ตอนที่ ๓ ข ลว.๒๙ ม.ค.๔๒ (เล่มที่ ๑๐) ลำดับราชกิจจา ๘๓

ราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งศาสตราจารย์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย
- ศาสตราจารย์ สาขาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง หน้า ๔๕ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗ ง หน้า ๓๗ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง หน้า ๓๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง หน้า ๓๙ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น