สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์

ชื่อ-นามสกุล: นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ()
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 319
E-mail: knisar@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D (Ecology and Evolutionary Biology), Seoul Women's Univ., Republic of Korea

สาขาที่สนใจ: ชีววิทยาแหล่งน้ำจืด ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน (แมลงน้ำ)

วิชาที่สอน:
Biology for Agriculture I
Invertebrate Biology
Invertebrate Biology Lab
Vertebrates Lab
Biodiversity and conservation
Biodiversity and conservation Lab
Zoology
Zoology Lab
Animal behaviour
Freshwater Biology
Aquatic Insect

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
ชีววิทยาแหล่งน้ำจืด ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
บทความตีพิมพ์
-Saetung-Keetapithchayakul, T, Sripanya, J, Phlai-ngam, S. and Tungpairojwong, N. 2020. Description of the final stadium larva of Bayadera serrata Davies & Yang, 1996 (Odonata: Euphaeidae) from Thailand. Zootaxa 4894(1): 098?110.

-Ruangchai, S., Phlai-Ngam, S. and Tungpairojwong, N. 2020. Species Diversity and Structure of Wing Scales of Euploea and Papilio butterflies from Phromlaeng, Nam Nao National Park, Phetchabun Province. Walailak Journal of Science and Technology. 17(3): 167-180.

-Phlai-ngam, S. and Tungpairojwong, N. 2018. First Record of Platybaetis bishopi Mller-Liebenau, 1980 and Baetiella bispinosa (Gose, 1980) (Ephemeroptera: Baetidae) from Thailand. Chiang Mai Journal of Science. 45(2): 774-783.

- Tungpairojwong, N. and Y. J. Bae. 2015. Three new species of Procleon (Ephemeroptera: Baetidae) from Thailand. Animal Systematics, Evolution and Diversity. 31(1): 22-30.

-Tungpairojwong, N and Boonsoong, B. 2012. A New Chamber for Rearing Tropical Stream Mayfly Nymphs. Ramkhamhaeng Research Journal. 14(1): 16-19.

-Tungpairojwong, N. and Boonsoong, B. 2011. New records of Isonychia formosana, Prosopistoma annamense and Prosopistoma sinense (Ephemeroptera) from Thailand. Entomological Research 41: 66–69.

-Tungpairojwong, N. and Y. J. Bae. 2008. A checklist of the Baetidae of tropical Asia. pp. 134-152. In: X. H. Wang, W. Liu and B. Ji (eds.) Contemporary Aquatic Entomological Study in East Asia - Proceedings of the 3rd International Symposium on Aquatic Entomology in East Asia (AESEA). Nankai University Press, Tianjin, China.

- Klaitong, N. 2003. The variation of male genitalia in Stenopsyche siamensis Martynov, 1931 (Trichoptera, Stenopsychidae) in Phromlaeng strem, Nam Nao National Park, Thailand. Braueria 30: 41-42.

-สิริกมล พลายงาม และนิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์. 2564. ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันบริเวณห้วยหญ้าเครือ และห้วยพรมแล้ง ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 2(3): 80-94.

-นันธิดา ใจรัก นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์. 2560. ความหลากชนิดของแมลงปอในบึงแก่งน้ำต้อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560 ?นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน? วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. หน้าที่ 288-289.

-จุฑามาศ ศรีปัญญา นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์. 2559. ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
หน้าดินในห้วยหญ้าเครือ และห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18(1): 60-74.

--พิมพ์ณิชาก์ พร้อมธนรัตน์ และนิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์. 2557. การศึกษาเบื้องต้นความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในน้ำตกตาดโพธิ์ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.

-ปัทมา เพ็งไพบูลย์ และ นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์. 2558. การศึกษาเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในน้ำตกธารทิพย์ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ. ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

-จุฑามาศ ศรีปัญญา นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 2555. ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำน้ำพอง. วารสารวิจัยรามคำแหง (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 14 (2): 61-71.

-นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์. 2553.สถาปัตยกรรมใต้น้ำของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ (อันดับ TRICHOPTERA). วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 38(2):154-161.

- นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ และบุญเสฐียร บุญสูง. 2551. การแพร่กระจายตัวและลักษณะสำคัญในการจัดจำแนกสกุลแมลงชีปะขาว (Insecta: Ephemeroptera) ในอันดับย่อย Pisciforma และ Setisura. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (NCSSS). 1(1): 805-814.

- ชุติมา หาญจวณิช และนิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์. 2550. การเปรียบเทียบโครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในบริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษย์ต่างกันในลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัย มข. 12 (4): 402-419.

Presentations
Poster Presentations
- Klaitong, N, Sangpradub, N, and Hanjavanit, C. Microhabitat of Stenopsyche siamensis larvae in Phromlaeng stream, Nam Nao National Park, Thailand. 2nd Annual Conference of Biodiversity Research and Training Program, October 12-15, 1998.

- Klaitong, N, Sangpradub, N, and Hanjavanit, C. The variation of male genitalia in Stenopsyche siamensis Martynov, 1931 (Trichoptera, Stenopsychidae) in Phromlaeng stream, Nam Nao National Park, Thailand. 4th Annual Conference of Biodiversity Research and Training Program, October 27-28, 2000.

- Klaitong, N, Sangpradub, N, and Hanjavanit, C. Gut content analysis of net-spinning Trichoptera Stenopsyche siamensis Martynov, 1931 (Family Stenopsychidae) in Phromlaeng stream, Nam Nao National Park, Thailand. 29thcongress on Science and Technology of Thailand, October 20-22, 2003.

- Tungpairojwong, N and Bae, Y.J. Preliminary study of Tropical Asian Baetidae. In: 3rd International Symposium on Aquatic Entomology in East Asia (AESEA), June 17-20, 2005 at Nankai University, Tianjin, China.

- Tungpairojwong, N , Sangpradub, N., H.G. Lee, and Bae, Y.J. A comparison of aquatic insect diversity between Yakruae stream in Thailand and Gapyeong stream in Korea. In: Annuals meeting of the Korean Society of Applied Entomology spring, May 11-13, 2006 at Kumho resort, Gyeong Sang Nam-do Province, Republic of Korea.

- Tungpairojwong, N, and Bae, Y.J. The mayfly Genus Procloeon Bengtsson (Ephemeroptera: Baetidae) from Tropical Southeast Asia. In: International Symposium on River and Lake Environment (ISRLE) hosted by Korean Society of Limnology (KSL), October 17-1 9, 2007 at Jeju Island, Republic of Korea.

-Nisarat Tungpairojwong, Sujidtra Limsoongnurn, and Sarun Keithmaleesatti. 2011. Diversity of benthic macroinvertebrates in organic rice fields and inorganic rice field in mueang district, Khon Kaen province, Thailand. In: The Third International Conference on Science and Technology for Sustainable Development 24-25 March 2554 at Souphanouvong University, Luang Prabang, LAO People's Democratic Republic.

-Nisarat Tungpairojwong, Van Vinh Nguyen and Yeon Jae Bae. 2011. Species diversity of baetid mayflies Procloeon Bengtsson (Order Ephemeroptera: Family Baetidae) in Thailand and Vietnam . ในงานประชุมครั้งที่ 1 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Oral Presentation
- Tungpairojwong, N., Sangpradub, N., Hanjavanit, C. and Bae, Y.J. Taxonomic Review of the Baetidae (Ephemeroptera) in Thailand. In: 5th Asia-Pacific Congress of Entomology: Insects, Nature, and Human APCE 2005, October 18-21, 2005 at Jeju Island, Republic of Korea.

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น