สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ปรีดา จันทะพงษ์

ชื่อ-นามสกุล: ปรีดา จันทะพงษ์ (Preeda Chanthapong)
ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: Sc 3209
E-mail: jirapat@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: M.Sc. (Anatomy & Cell Biology), University of Iowa, U.S.A.

สาขาที่สนใจ: Cell Biology, Molecular Biology

วิชาที่สอน:
SC001001 Science from Local Wisdom
SC101007 General Biology
SC101008 General Biology Laboratory
SC113005 Cell & Molecular Biology
SC113006 Cell & Molecular Biology Laboratory
SC113413 Basic Immunobiology
SC114008 Developmental Biology
SC114761 Seminar in Biology

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
1. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืช (การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร)
2. การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดต่อเซลล์เพาะเลี้ยง (cytotoxicity testing on animal cell lines & primary cultures)

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
(1) Wangsomnuk, P. P., Chunthapong, J., & Sangkhaow, A. (2020). Primers for Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt and R. M. Smith Genetic Analysis Based on SCoT Marker. KMITL Prince of Chumphon Journal: Science and Technology, 3(1): 30-37. Full Text PDF

(2) Chunthapong, J., MacNeil, S., & Haycock, J. W. (2013). Development of a paracrine-signaling model for detecting irritancy using human keratinocytes and fibroblasts. In J. W. Haycock, A. Ahluwalia & J. M. Wilkinson (Eds.), Cellular in vitro testing: Methods and protocols (pp. 109-121). Taylor & Francis Group, LLC. DOI: 10.4032/9789814364980

(3) Canton, I., Cole, D., Kemp, E. H., Watson, P. F., Chunthapong, J., Ryan, A. J., MacNeil, S., & Haycock, J. W. (2010). Development of a 3D human in vitro skin co-culture model for detecting irritants in real-time. Biotechnology & Bioengineering, 106(5), 794-803. https://doi.org/10.1002/bit.22742

(4) Hendrix, M. J. C., Luo, J., Seftor, E. A., Sharma, N., Heidger, P. M. Jr., Cohen, M. B., Bhatty, R. A., Chunthapong, J., Seftor, R. E. B., & Lubaroff, D. M. (2007). Epithelial-mesenchymal molecular interactions in prostatic tumor cell plasticity. In R. J. Ablin & M. D. Mason (Eds.), Metastasis of Prostate Cancer. Cancer Metastasis - Biology and Treatment, Vol. 10 (pp. 127-141). Dordrecht: Springer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5847-9_7

(5) Bunnag, S., Theerakulpisut, P., Maneerattanarungroj, P., Tungpong, D., & Chunthapong, J. (2006). An effective protocol for clonal propagation of "Proh Phu" (Caulokaempferia thailandica Larsen). Asia-Pacific Journal of Science & Technology (Formerly, KKU Research Journal), 11(2), 97-102. Full Text PDF

(6) Chunthapong, J., Seftor, E. A., Khalkhali-Ellis, Z., Seftor, R. E. B., Amir, S., Lubaroff, D. M., Heidger, P. M., Jr., & Hendrix, M. J. C. (2004). Dual roles of E-cadherin in prostate cancer invasion. Journal of Cellular Biochemistry, 91(4), 649-661. https://doi.org/10.1002/jcb.20032

(7) Odero-Marah, V. A., Khalkhali-Ellis, Z., Chunthapong, J., Amir, S., Seftor, R. E. B., Seftor, E. A., & Hendrix, M. J. C. (2003). Maspin regulates different signaling pathways for motility and adhesion in aggressive breast cancer cells. Cancer Biolology & Therapy, 2(4), 398-403. https://doi.org/10.4161/cbt.2.4.471

Scientific Meeting Abstracts/Presentations

(1) Chunthapong, J., MacNeil, S., and Haycock, J.W. Development of a tissue-engineered skin model for detecting irritants. [Annual Conference of the Tissue and Cell Engineering Society, Manchester, UK, July 28-30, 2010; Oral Presentation].

(2) Chunthapong, J., Canton, I., Kemp, E.H., Ryan, A.J., MacNeil, S., and Haycock, J.W. A 3D Skin Tissue-Engineered Model for Inflammatory and Toxicity Testing. European Cells and Materials. 16(suppl.3): 42, 2008. [Annual Conference of the Tissue and Cell Engineering Society, Nottingham, UK, July 2-4, 2008; Poster].

(3) Chunthapong, J., Lubaroff, D.M., Hendrix, M.J.C., and Heidger, P.M., Jr. Morphological and biological characterization of selected DU145 human prostate cancer cell subpopulations. FASEB Journal. 18(4): A416-A416 Suppl. S, 2004. [Experimental Biology 2004?, Washington, DC. April 17-21, 2004; Poster].

(4) Chunthapong, J., Seftor, E.A., Khalkhali-Ellis, Z., Sullivan, C.M., Hendrix, M.J.C., and Heidger, P.M. E-cadherin signaling in prostate cancer. FASEB Journal. 17(5): A1175-A1175 Part 2 Suppl. S, 2003. [Experimental Biology 2003?, San Diego, California. April 11-15, 2003; Poster].

(5) Chunthapong, J., Seftor, E.A., Khalkhali-Ellis, Z., Amir, S., Sullivan, C.M., Heidger, P.M., Seftor, R.E.B., Lubaroff, D.M., Lucia, S., and Hendrix, M.J.C. The Plasticity of aggressive prostate cancer cells contributes to an invasive and vasculogenic phenotype. The 2nd International Conference on Prostate Cancer Research. Iowa City, Iowa. October 12-15, 2002. [Poster]

(6) Chunthapong, J., Seftor, E.A., Khalkhali-Ellis, Z., Sullivan, C.M., Heidger, P.M., and Hendrix, M.J.C. E-cadherin signaling in prostate cancer. The 2nd International Conference on Prostate Cancer Research. Iowa City, Iowa. October 12-15, 2002. [Poster]

(7) Chunthapong, P., Seftor, E.A., Sullivan, C.M., Amir, S., and Hendrix, M.J.C. Roles of E-cadherin in Epithelial-Mesenchymal Transitions in Prostate Cancer. Molecular Biology of the Cell. 12S: 45A, 2001. [41st American Society for Cell Biology Annual Meeting, Washington, DC. December 8-12, 2001; Poster].

อื่น ๆ:
รางวัลและทุนการศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
รางวัลผลการเรียนดีเด่นในวิชาชีววิทยาพื้นฐาน จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
ทุนเชิงกลยุทธ์ชั้นสูงเพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า (CHE-PHD-SFR)

สมาชิก
สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

ใบอนุญาต
ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 25-1/2561 เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 (เลขที่คำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ U1-07225-2560)

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น