สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    จิรภัทร จันทะพงษ์

ชื่อ-นามสกุล: จิรภัทร จันทะพงษ์ (Jirapat Chunthapong)
ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: Sc 3209
E-mail: jirapat@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: M.Sc. (Anatomy & Cell Biology), University of Iowa

สาขาที่สนใจ: Cell Biology, Animal Physiology

วิชาที่สอน:
311105 Biological Science
311304 Cell & Molecular Biology
311370 Animal Physiology
311382 Basic Immunobiology
311701 Advanced Cell Biology

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
1) Chunthapong, J., MacNeil, S., and Haycock, J.W. Development of a paracrine-signaling model for detecting irritancy using human keratinocytes and fibroblasts. In: Cellular In Vitro Testing. JW Haycock, A Ahluwalia, and JM Wilkinson (Eds.), Pan Stanford Publishing, Pte. 109-121, 2014.

(2) Cant?n, I., Cole, D., Kemp, E.H., Watson, P.F., Chunthapong, J., Ryan, A.J., MacNeil, S., and Haycock, J.W. Development of a 3D human in vitro skin co-culture model for detecting irritants in real-time. Biotechnol. Bioeng.106(5): 794-803, 2010.

(3) Hendrix, M.J.C., Luo, J., Seftor, E.A., Sharma, N., Heidger, P.M. Jr., Cohen, M.B., Bhatty, R.A., Chunthapong, J., Seftor, R.E.B., Lubaroff, D.M. Epithelial - mesenchymal molecular interactions in prostatic tumor cell plasticity. In: Metastasis of Prostate Cancer. RJ Ablin and MD Mason (Eds.), Springer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. 10: 127-141, 2007.

(4) Bunnag, S., Theerakulpisut, P., Maneerattanarungroj, P., Tungpong, D., and Chunthapong, J. An effective protocol for clonal propagation of "Proh phu" (Caulokaempferia thailandica). KKU Res. J. 11(2): 97-102, 2006.

(5) Chunthapong, J., Seftor, E.A., Khalkhali-Ellis, Z., Seftor, R.E.B., Amir, S., Lubaroff, D.M., Heidger, P.M., Jr., and Hendrix, M.J.C. Dual roles of E-cadherin in prostate cancer invasion. J. Cell. Biochem. 91(4):649-661, 2004.

(6) Odero-Marah, V.A., Khalkhali-Ellis, Z., Chunthapong, J., Amir, S., Seftor, R.E.B., Seftor, E.A., and Hendrix, M.J.C. Maspin regulates different signaling pathways for motility and adhesion in aggressive breast cancer cells. Cancer Biol. Ther. 2(4): 398-403, 2003.

Scientific Meeting Abstracts/Presentations

(1) Chunthapong, J., MacNeil, S., and Haycock, J.W. Development of a tissue-engineered skin model for detecting irritants. [Annual Conference of the Tissue and Cell Engineering Society, Manchester, UK, July 28-30, 2010; Oral Presentation].

(2) Chunthapong, J., Canton, I., Kemp, E.H., Ryan, A.J., MacNeil, S., and Haycock, J.W. A 3D Skin Tissue-Engineered Model for Inflammatory and Toxicity Testing. European Cells and Materials. 16(suppl.3): 42, 2008. [Annual Conference of the Tissue and Cell Engineering Society, Nottingham, UK, July 2-4, 2008; Poster].

(3) Chunthapong, J., Lubaroff, D.M., Hendrix, M.J.C., and Heidger, P.M., Jr. Morphological and biological characterization of selected DU145 human prostate cancer cell subpopulations. FASEB Journal. 18(4): A416-A416 Suppl. S, 2004. [Experimental Biology 2004?, Washington, DC. April 17-21, 2004; Poster].

(4) Chunthapong, J., Seftor, E.A., Khalkhali-Ellis, Z., Sullivan, C.M., Hendrix, M.J.C., and Heidger, P.M. E-cadherin signaling in prostate cancer. FASEB Journal. 17(5): A1175-A1175 Part 2 Suppl. S, 2003. [Experimental Biology 2003?, San Diego, California. April 11-15, 2003; Poster].

(5) Chunthapong, J., Seftor, E.A., Khalkhali-Ellis, Z., Amir, S., Sullivan, C.M., Heidger, P.M., Seftor, R.E.B., Lubaroff, D.M., Lucia, S., and Hendrix, M.J.C. The Plasticity of aggressive prostate cancer cells contributes to an invasive and vasculogenic phenotype. The 2nd International Conference on Prostate Cancer Research. Iowa City, Iowa. October 12-15, 2002. [Poster]

(6) Chunthapong, J., Seftor, E.A., Khalkhali-Ellis, Z., Sullivan, C.M., Heidger, P.M., and Hendrix, M.J.C. E-cadherin signaling in prostate cancer. The 2nd International Conference on Prostate Cancer Research. Iowa City, Iowa. October 12-15, 2002. [Poster]

(7) Chunthapong, P., Seftor, E.A., Sullivan, C.M., Amir, S., and Hendrix, M.J.C. Roles of E-cadherin in Epithelial-Mesenchymal Transitions in Prostate Cancer. Molecular Biology of the Cell. 12S: 45A, 2001. [41st American Society for Cell Biology Annual Meeting, Washington, DC. December 8-12, 2001; Poster].

อื่น ๆ:
รางวัล
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
รางวัลผลการเรียนดีเด่นในวิชาชีววิทยาพื้นฐาน จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
ทุนเชิงกลยุทธ์ชั้นสูงเพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า (CHE-PHD-SFR)

สมาชิก
สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่