สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    จิรภัทร จันทะพงษ์

ชื่อ-นามสกุล: จิรภัทร จันทะพงษ์ (Jirapat Chunthapong)
ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: Sc 3209
E-mail: jirapat@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: M.Sc. (Anatomy & Cell Biology), University of Iowa, U.S.A.

สาขาที่สนใจ: Cell Biology, Toxicity testing

วิชาที่สอน:
SC001001 Science from Local Wisdom
SC101002 Biology Laboratory I
SC101008 General Biology Laboratory
SC101010 Biology for Physical Science Laboratory
SC101012 Biology for Agriculture Laboratory
SC101015 Biology for Health Sciences
SC101016 Biology for Health Sciences Laboratory
SC111001 Fundamental Biology
SC111002 Fundamental Biology Laboratory
SC113005 Cell & Molecular Biology
SC113006 Cell & Molecular Biology Laboratory
SC113307 Animal Physiology
SC113308 Animal Physiology Laboratory
SC113413 Basic Immunobiology
SC114008 Developmental Biology
SC114761 Seminar in Biology

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
1. In vitro toxicity testing based on animal cell lines

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
(1) Wangsomnuk, P. P., Chunthapong, J., & Sangkhaow, A. (2020). Primers for Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt and R. M. Smith Genetic Analysis Based on SCoT Marker. KMITL Prince of Chumphon Journal: Science and Technology, 3(1): 30-37. Full Text PDF

(2) Chunthapong, J., MacNeil, S., & Haycock, J. W. (2013). Development of a paracrine-signaling model for detecting irritancy using human keratinocytes and fibroblasts. In J. W. Haycock, A. Ahluwalia & J. M. Wilkinson (Eds.), Cellular in vitro testing: Methods and protocols (pp. 109-121). Taylor & Francis Group, LLC. DOI: 10.4032/9789814364980

(3) Canton, I., Cole, D., Kemp, E. H., Watson, P. F., Chunthapong, J., Ryan, A. J., MacNeil, S., & Haycock, J. W. (2010). Development of a 3D human in vitro skin co-culture model for detecting irritants in real-time. Biotechnology & Bioengineering, 106(5), 794-803. https://doi.org/10.1002/bit.22742

(4) Hendrix, M. J. C., Luo, J., Seftor, E. A., Sharma, N., Heidger, P. M. Jr., Cohen, M. B., Bhatty, R. A., Chunthapong, J., Seftor, R. E. B., & Lubaroff, D. M. (2007). Epithelial-mesenchymal molecular interactions in prostatic tumor cell plasticity. In R. J. Ablin & M. D. Mason (Eds.), Metastasis of Prostate Cancer. Cancer Metastasis - Biology and Treatment, Vol. 10 (pp. 127-141). Dordrecht: Springer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5847-9_7

(5) Bunnag, S., Theerakulpisut, P., Maneerattanarungroj, P., Tungpong, D., & Chunthapong, J. (2006). An effective protocol for clonal propagation of "Proh Phu" (Caulokaempferia thailandica Larsen). Asia-Pacific Journal of Science & Technology (Formerly, KKU Research Journal), 11(2), 97-102. Full Text PDF

(6) Chunthapong, J., Seftor, E. A., Khalkhali-Ellis, Z., Seftor, R. E. B., Amir, S., Lubaroff, D. M., Heidger, P. M., Jr., & Hendrix, M. J. C. (2004). Dual roles of E-cadherin in prostate cancer invasion. Journal of Cellular Biochemistry, 91(4), 649-661. https://doi.org/10.1002/jcb.20032

(7) Odero-Marah, V. A., Khalkhali-Ellis, Z., Chunthapong, J., Amir, S., Seftor, R. E. B., Seftor, E. A., & Hendrix, M. J. C. (2003). Maspin regulates different signaling pathways for motility and adhesion in aggressive breast cancer cells. Cancer Biolology & Therapy, 2(4), 398-403. https://doi.org/10.4161/cbt.2.4.471

Scientific Meeting Abstracts/Presentations

(1) Chunthapong, J., MacNeil, S., and Haycock, J.W. Development of a tissue-engineered skin model for detecting irritants. [Annual Conference of the Tissue and Cell Engineering Society, Manchester, UK, July 28-30, 2010; Oral Presentation].

(2) Chunthapong, J., Canton, I., Kemp, E.H., Ryan, A.J., MacNeil, S., and Haycock, J.W. A 3D Skin Tissue-Engineered Model for Inflammatory and Toxicity Testing. European Cells and Materials. 16(suppl.3): 42, 2008. [Annual Conference of the Tissue and Cell Engineering Society, Nottingham, UK, July 2-4, 2008; Poster].

(3) Chunthapong, J., Lubaroff, D.M., Hendrix, M.J.C., and Heidger, P.M., Jr. Morphological and biological characterization of selected DU145 human prostate cancer cell subpopulations. FASEB Journal. 18(4): A416-A416 Suppl. S, 2004. [Experimental Biology 2004?, Washington, DC. April 17-21, 2004; Poster].

(4) Chunthapong, J., Seftor, E.A., Khalkhali-Ellis, Z., Sullivan, C.M., Hendrix, M.J.C., and Heidger, P.M. E-cadherin signaling in prostate cancer. FASEB Journal. 17(5): A1175-A1175 Part 2 Suppl. S, 2003. [Experimental Biology 2003?, San Diego, California. April 11-15, 2003; Poster].

(5) Chunthapong, J., Seftor, E.A., Khalkhali-Ellis, Z., Amir, S., Sullivan, C.M., Heidger, P.M., Seftor, R.E.B., Lubaroff, D.M., Lucia, S., and Hendrix, M.J.C. The Plasticity of aggressive prostate cancer cells contributes to an invasive and vasculogenic phenotype. The 2nd International Conference on Prostate Cancer Research. Iowa City, Iowa. October 12-15, 2002. [Poster]

(6) Chunthapong, J., Seftor, E.A., Khalkhali-Ellis, Z., Sullivan, C.M., Heidger, P.M., and Hendrix, M.J.C. E-cadherin signaling in prostate cancer. The 2nd International Conference on Prostate Cancer Research. Iowa City, Iowa. October 12-15, 2002. [Poster]

(7) Chunthapong, P., Seftor, E.A., Sullivan, C.M., Amir, S., and Hendrix, M.J.C. Roles of E-cadherin in Epithelial-Mesenchymal Transitions in Prostate Cancer. Molecular Biology of the Cell. 12S: 45A, 2001. [41st American Society for Cell Biology Annual Meeting, Washington, DC. December 8-12, 2001; Poster].

อื่น ๆ:
รางวัลและทุนการศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
รางวัลผลการเรียนดีเด่นในวิชาชีววิทยาพื้นฐาน จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
ทุนเชิงกลยุทธ์ชั้นสูงเพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า (CHE-PHD-SFR)

สมาชิก
สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

ใบอนุญาต
ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 25-1/2561 เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 (เลขที่คำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ U1-07225-2560)

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่