สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    วุฒิพงศ์ มหาคำ

ชื่อ-นามสกุล: วุฒิพงศ์ มหาคำ (Wuttipong Mahakham)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: SC7105 / SC7102
E-mail: mwuthi@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: PhD (Civil & Environmental Engineering) The University of Auckland, MEngNZ

สาขาที่สนใจ: Environmental Engineering, Nanobioengineering, Molecular Biology, Phycology

วิชาที่สอน:
Courses Taught

I. First Semester
Undergraduate courses

1. General Biology (Part: Ecology, Evolutionary Ecology & Environment)
2. General Biology Laboratory
3. Biology I Laboratory
4. Biology for Agriculture Laboratory
5. Biology for Health Science Laboratory
6. Biology for Physical Science Laboratory
7. Plant Morphology
8. Plant Morphology Laboratory
9. Agricultural Botany (for Agriculture students)
10. Agricultural Botany Laboratory (for Agriculture students)
11. Research Methodology for Biological Science (for Junior students)
12. Research Project (for Senior Students)

Postgraduate course
1. Phycology


II. Second Semester
Undergraduate courses

1. Biology II (Part: Plant Structure & Function)
2. Biology Laboratory II
3. Molecular Biology
4. Research Project (for Senior Students)

Postgraduate course
1. Electron Microscopy and Advanced Imaging Techniques in Life Sciences


III. Summer Semester (Postgraduate)
1. Advanced Cell Biology
2. Ecology for Teachers

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
Current research themes
1. Bionanoengineering for Agricultural and Biomedical Applications
2. Environmental Impact Assessment and Management
3. Assessment of Water Quality of Freshwater Ecosystem using Phytoplankton, Algae and Benthos as Bioindicators
4. Phylogenomic Analysis of Volvocine Green Algae for Studying the Evolution of Sex and Multicellularity

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
Selected Publications:

Yamamoto, K., Matsuzaki, R., Mahakham, W., Heman, W., Sekimoto, H., Kawachi, M., Minakuchi, Y., Toyoda, A. and Nozaki, H. 2023. Expanded male and female sex-determining regions conserved during the evolution of homothallism in the green alga Volvox africanus. iScience 26: 106893.
[Web of Science (JCR) Q1, IF 2022 = 5.8]

Sripanya, J., Vongsombath, C., Vannachak, V., Rattanachan, K., Hanjavanit, C., Mahakham, W. and Sangpradub, N. 2023. Benthic macroinvertebrate communities in wadeable rivers and streams of Lao PDR as a useful tool for biomonitoring water quality: a multimetric index approach. Water 15(4): 625.
[Web of Science (JCR) Q2 (Water Resources)/ CiteScore Q1 (Water Science & Technology), IF 2022 = 5.8]

Nozaki, H., Mahakham, W., Heman, W., Matsuzaki, R., Kawachi, M. 2022. Morphology, mating system and taxonomy of Volvox africanus (Volvocaceae, Chlorophyceae) from Thailand. Botanical Studies 63: 1.
[Web of Science (JCR) Q1 IF 2020 = 2.787, SJR 2020 Q1]

Nounjan, N., Mahakham, W., Siangliw, J.L., Toojinda, T. and Theerakulpisut, P. 2020. Chlorophyll retention and high photosynthetic performance contribute to salinity tolerance in rice carrying drought tolerance quantitative trait loci (QTLs). Agriculture 10: 620.
[Web of Science (JCR) Q1 IF 2020 = 2.925, SJR 2020 Q2]

Nozaki, H., Mahakham, W., Heman, W., Matsuzaki, R., Kawachi, M. 2020. A new preferentially outcrossing monoicous species of Volvox sect. Volvox (Chlorophyta) from Thailand. PLoS ONE 15(7): e0235622.
[Web of Science (JCR) Q1 IF 2020 = 3.24, SJR 2019 Q1]

Nozaki, H., Takusagawa, M., Matsuzaki, R., Misumi, O., Mahakham, W. and Kawachi, M. 2019. Morphology, reproduction and taxonomy of Volvox dissipatrix (Chlorophyceae) from Thailand, with a description of Volvox zeikusii sp. nov. Phycologia 58(2): 192-199.
[Web of Science (JCR) Q2 IF 2019 = 2.276, SJR 2019 Q1]

Mahakham, W., Sarmah, A.K., Maensiri, S. and Theerakulpisut, P. 2017. Nanopriming technology for enhancing germination and starch metabolism of aged rice seeds using phytosynthesized silver nanoparticles. Scientific Reports 7: 8263.
[Web of Science (JCR) Q1 IF 2017 = 4.12, SJR 2017 Q1]
* This research article was placed in Top 100 in Plant Sciences of the Scientific Reports.

Nozaki, H., Mahakham, W., Athibai, S., Yamamoto, K., Takusgawa, M., Misumi, O., Herron, M.D., Rosenzweig, F., Kawachi, M. 2017. Rediscovery of the ancestral Volvox species: Morphology and phylogenetic position of Pleodorina sphaerica (Volvocales, Chlorophyceae) from Thailand. Phycologica 56: 469-475.
[Web of Science (JCR) Q2, IF 2017 =1.8, SJR 2017 Q2]

Mahakham, W., Theerakulpisut, P., Maensiri, S., Phumying, S., Sarmah, A.K. 2016. Environmentally benign synthesis of phytochemicals-capped gold nanoparticles as nanopriming agent for promoting maize seed germination. Science of The Total Environment 573: 1089-1102.
[Web of Science (JCR) Q1, IF = 7.963, SJR Q1]


Conferences & Meetings

Mahakham, W., Sukseeta, N., Jenjan, W., Haputon, K., Nounjan, N. and Nozaki, H. 2019. Establishment of culture collection of volvocean algae from Northeast Thailand for biodiversity research, with note on their DNA barcode sequences. The 5th International Volvox Conference. 26-29 July 2019. The University of Tokyo, Hongo Campus, Tokyo. p.32. (Oral presentation)

The Volvox 2019 meeting at Tokyo was reported in Nature Research Ecology & Evolution Community. Please find the link below.
https://go.nature.com/2ToIFSU

Mahakham, W.. 2015. Nano priming technology: state of the art for activating plant growth for agri-seed industry
Presented at 2nd Annual Meeting on Advanced Functional Materials 2015, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand (Oral presentation)

Mahakham, W., Theerakulpisut, P., Maensiri, S., Sarmah, A.K. 2014. Detection and localization of reactive oxygen species and cellular stress response of maize plant to magnetic nanoparticles. Presented at 9th SETAC Asia/Pacific 2014 Conference, Adelaide Convention Centre 14-17 September 2014, Adelaide, Australia. (Oral presentation)

Mahakham, W., Theerakulpisut, P., Maensiri, S., Sarmah, A.K. 2014. Integrated biophysical methods for elucidating the mechanism of uptake and transport of nanoparticles in plants. Presented at 9th SETAC Asia/Pacific 2014 Conference, Adelaide Convention Centre 14-17 September 2014, Adelaide, Australia. (Oral presentation)

Mahakham, W., Theerakulpisut, P., Maensiri, S. and Sarmah, A.K. 2013. Impacts of magnetic nanoparticles on crop plant: phytotoxic and genotoxic potential of nickel cobalt iron oxide. Presented at Society of Environmental Toxicology and Chemistry Australasia Conference 2013, 1-3 October 2013, University of Melbourne, Australia.

ผลงานแปลหนังสือ

วุฒิพงศ์ มหาคำ. 2557. ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม. ใน: ชีววิทยา 1. คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. พิมพ์ครั้งที่ 2. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพ.

งานเรียบเรียงและเขียนหนังสือ / เอกสารประกอบการสอน

วุฒิพงศ์ มหาคำ. 2560. นิเวศวิทยาเบื้องต้นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 112 หน้า.

วุฒิพงศ์ มหาคำ. 2560. บทปฏิบัติการที่ 1 ไซยาโนแบคทีเรีย โพรทิสต์ และฟังไจ. ใน: ปฏิบัติการชีววิทยา 2.
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 1-18.

วุฒิพงศ์ มหาคำ. 2560. บทปฏิบัติการที่ 6 โครงสร้างของเซลล์พืช. ใน: ปฏิบัติการชีววิทยา 2.
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 67-87.

อื่น ๆ:
- ปริญญาตรี ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก รศ.วิชิต กฤษณะภูติ และ รศ.วิไลวัจน์ กฤษณะภูติ
- ปริญญาโท ศึกษาด้วยทุน UDC สำหรับพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนจากทบวงมหาวิทยาลัยและทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ปริญญาเอก ศึกษาด้วยทุน The UoA Doctoral Scholarship--Prestigious PhD Scholarship for straight-A student, NZ

- ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ประเภท ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศบก (ใบอนุญาตเลขทะเบียน ๖๓๒๐๑๒๑๐๐๑) และระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง (ใบอนุญาตเลขทะเบียน ๖๓๒๐๑๑๘๐๐๔)

Professional license holder in the field of Environmental Impact Assessment (EIA) and Environmental Pollution --specialist in Terrestrial, Marine and Coastal Ecology from CSTP

- ผ่านการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (เลขที่คำขอ U1-08317-2563)

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น