สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    วุฒิพงศ์ มหาคำ

ชื่อ-นามสกุล: วุฒิพงศ์ มหาคำ (Wuttipong Mahakham)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: SC7105 / SC7102
E-mail: mwuthi@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: PhD in Civil & Environmental Engineering, The University of Auckland, New Zealand

สาขาที่สนใจ: Environmental Bioengineering, Nanobioengineering, Algae and Environmental Sustainability

วิชาที่สอน:
ภาคต้น 2561

ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาปี 1 คณะเกษตรศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศึกษาศาสตร์


วิชา 311 105 Biological Science สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ปี 1 หัวข้อ

- Population, Community Ecology & Ecosystem
- Environment, Biodiversity and Human Health (including Biomedical Research)
- Evolutionary and Ecological Processes of Cancers

วิชา 311 316 Plant Morphology สำหรับนักศึกษาสาขาชีววิทยาชั้นปีที่ 2/3 หัวข้อ

- Seed Plants: Structure, Morphology, Development, Diversification & Evolution

วิชา 311 494 Research Project สำหรับนักศึกษาสาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
Current research themes

1. Bio-inspired nanomaterials for biomedical and environmental applications

2. Plant bioengineering: development of novel nanomaterials for agricultural applications

3. Freshwater bioindicators: environmental monitoring, assessment and management in freshwater systems

4. Algae and phytoplankton: from basic research to environmental and health applications

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
Current Publications in International Journals

Nozaki, H., Takusagawa, M., Matsuzaki, R., Misumi, O., Mahakham, W. and Kawachi, M. 2018. Morphology, reproduction and taxonomy of Volvox dissipatrix (Chlorophyceae) from Thailand, with a description of Volvox zeikusii sp. nov. Phycologia. [in press]

Mahakham, W., Sarmah, A.K., Maensiri, S. and Theerakulpisut, P. 2017. Nanopriming
technology for enhancing germination and starch metabolism of aged rice seeds using phytosynthesized silver nanoparticles. Scientific Reports 7: 8263.* [Q1/IF = 4.2]

Nozaki, H., Mahakham, W., Athibai, S., Yamamoto, K., Takusgawa, M., Misumi, O., Herron, M.D.,
Rosenzweig, F., Kawachi, M. 2017. Rediscovery of the ancestral Volvox species: Morphology and phylogenetic position of Pleodorina sphaerica (Volvocales, Chlorophyceae) from Thailand. Phycologica 56: 469-475. [Q2/IF = 1.8]

Mahakham, W., Theerakulpisut, P., Maensiri, S., Phumying, S., Sarmah, A.K. 2016.
Environmentally benign synthesis of phytochemicals-capped gold nanoparticles as nanopriming agent for promoting maize seed germination. Science of The Total Environment 573: 1089-1102*. [Q1/IF = 4.9]


Conferences & Meetings

Nano priming technology: state of the art for activating plant growth for agri-seed industry
Presented at 2nd Annual Meeting on Advanced Functional Materials 2015, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand (oral presentation)

Detection and localization of reactive oxygen species and cellular stress response of maize plant to magnetic nanoparticles. Presented at 9th SETAC Asia/Pacific 2014 Conference, Adelaide Convention Centre 14-17 September 2014, Adelaide, Australia. (oral presentation)

Integrated biophysical methods for elucidating the mechanism of uptake and transport of nanoparticles in plants. Presented at 9th SETAC Asia/Pacific 2014 Conference, Adelaide Convention Centre 14-17 September 2014, Adelaide, Australia. (oral presentation)

Impacts of magnetic nanoparticles on crop plant: phytotoxic and genotoxic potential of nickel cobalt iron oxide. Presented at Society of Environmental Toxicology and Chemistry Australasia Conference 2013, 1-3 October 2013, University of Melbourne, Australia.

ผลงานแปลหนังสือ

วุฒิพงศ์ มหาคำ. 2557. ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม. ใน: ชีววิทยา 1. คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. พิมพ์ครั้งที่ 2. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพ.

งานเรียบเรียงและเขียนหนังสือ / เอกสารประกอบการสอน

วุฒิพงศ์ มหาคำ. 2560. นิเวศวิทยาเบื้องต้นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 112 หน้า.

วุฒิพงศ์ มหาคำ. 2560. บทปฏิบัติการที่ 1 ไซยาโนแบคทีเรีย โพรทิสต์ และฟังไจ. ใน: ปฏิบัติการชีววิทยา 2.
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 1-18.

วุฒิพงศ์ มหาคำ. 2560. บทปฏิบัติการที่ 6 โครงสร้างของเซลล์พืช. ใน: ปฏิบัติการชีววิทยา 2.
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 67-87.

อื่น ๆ:
- ปริญญาโท ด้วยทุน UDC สำหรับพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนจากทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ปริญญาเอก ด้วยทุน Prestigious PhD Scholarship for straight-A student, The UoA Doctoral Scholarship, NZ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่