สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ศกุลตลา นิลแก้ว

ชื่อ-นามสกุล: ศกุลตลา นิลแก้ว (Sakuntala Ninkaew)
ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: 3321
E-mail: sakunni@kku.ac.th
Website:
การศึกษา:

สาขาที่สนใจ: อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่