สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ศกุลตลา นิลแก้ว

ชื่อ-นามสกุล: ศกุลตลา นิลแก้ว (Sakuntala Ninkaew)
ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: 3321
E-mail: sakunni@kku.ac.th
Website:
การศึกษา:

สาขาที่สนใจ: อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่สอน:
สัณฐานวิทยาของพืช
อนุกรมวิธานของพืช
ชีววิทยาภาคสนาม

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
ความหลากหลายของพืชวงศ์ถั่ว

กายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยาของเรณู สัณฐานวิทยาของเมล็ด และจำนวนโครโมโซมของพืชวงศ์ถั่ว

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
Ninkaew, S., Balslev, H. and Chantaranothai, P. 2019. Two new species records of Spatholobus Hassk. (Leguminosae-Papilionoideae) for Thailand. Thai Journal of Botany 11(1): 5?8.

Ninkaew, S., Maknoi, C, Tanming, W., Chayamarit, K., Balslev, H. and Chantaranothai, P. 2019. Meizotropis (Leguminosae-Papilionoideae), a new genus record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 47(1): 1?4.

Ninkaew, S., Balslev, H. and Chantaranothai, P. 2018. Crotalaria L. Leguminosae-Papilionoideae. In: Flora of Thailand. H. Balslev and P. Chantaranothai (Eds.), vol. 4, part 3.1, pp. 242?276. Prachachon Co. Ltd., Bangkok.

Ninkaew, S., Balslev, H., Pornpongrungrueng, P. and Chantaranothai, P. 2017. Seed morphology of nineteen Crotalaria L. (Fabaceae) species in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 45(1): 47?57.

Ninkaew, S., Balslev, H., Pornpongrungrueng, P. and Chantaranothai, P. 2017. Crotalaria L. (Fabaceae: Faboideae) in continental Southeast Asia. Phytotaxa 320(1): 1?74.

ประนอม จันทรโณทัย, วรนาถ ธรรมรงค์, ศกุลตลา นิลแก้ว, วิษณุ สายศร และ สุระชัย โภคะมณี. 2559. ความหลากชนิดของพืชวงศ์แตงและวงศ์ถั่วในอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 8(2): 219?229.

Ninkaew, S. and Chantaranothai, P. 2015. The genus Butea Roxb. ex Willd. (Leguminosae-Papilionoideae) in Thailand. Chiang Mai Journal of Science 42(2): 367?375.

Ninkaew, S. and Chantaranothai, P. 2014. The genus Spatholobus Hassk. (Leguminosae-Papilionoideae) in Thailand. Tropical Natural History 14(2): 87?99.

Kantachot, C., Ninkaew, S. and Chantaranothai, P. 2014. A revision of Tephrosia Pers. (Leguminosae-Papilionoideae) in Thailand. Tropical Natural History 14(2): 75?86.

ศกุลตลา นิลแก้ว และ ประนอม จันทรโณทัย. 2556. ?บุปผาจาน? บานรับลมหนาวยาวถึงลมแล้ง. จดหมายข่าว ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 10(3): 2?5.

ศกุลตลา นิลแก้ว และ ประนอม จันทรโณทัย. 2555. การศึกษาเบื้องต้นของพืชสกุลทองกวาว (Butea Roxb. ex Willd.) และสกุลเถาพันซ้าย (Spatholobus Hassk.) วงศ์ถั่ว (Leguminosae-Papilionoideae) ในประเทศไทย. ใน: รายงานการประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 13. หน้า 496?502. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่