สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ

ชื่อ-นามสกุล: สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ (Sukhonthip Ditcharoen)
ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน:
E-mail: sukditc@kku.ac.th
Website:
การศึกษา:

สาขาที่สนใจ:

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น