สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน

ชื่อ-นามสกุล: จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน (Chantip Chuaynkern)
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: ภาควิชาชีววิทยา ห้อง 3213
E-mail: ichant@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D. (Zoology), พ.ศ. 2552, Museum National d Histoire Naturelle, Paris France
วิทยานิพนธ์เรื่อง: Phylogenetic relationships among tree frogs of the genera Polypedates and Rhacophorus: an analysis of morphological data.
M.Sc. (Zoology), พ.ศ. 2543, Kasetsart University, Bangkok THAILAND
วิทยานิพนธ์เรื่อง: Study on mouthpart structures in relation to feeding behavior of some tadpole species.
B.Sc. (Biology), พ.ศ. 2541, Khon Kaen University, Khon Kaen, THILAND


สาขาที่สนใจ: ชีววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

วิชาที่สอน:
SC๑๐๑ ๐๐๑ Biology I
SC๑๐๑ ๐๐๒ Biology Laboratory I
SC๑๐๑ ๐๑๒ Biology for Agriculture Laboratory I
SC๑๐๑ ๐๑๔ Biology for Agriculture Laboratory II
SC๑๑๓ ๐๑๖ Biodiversity and Conservation
SC๑๑๒ ๐๑๑ Field Biology
SC๑๑๒ ๐๑๒ Field Biology Laboratory
SC๑๑๒ ๐๐๙ Biological Drawing
SC๑๑๒ ๓๐๕ Vertebrates
SC๑๑๒ ๓๐๖ Vertebrates Laboratory
SC๑๑๓ ๔๐๗ Herpetology
SC๑๑๓ ๔๐๙ Animal Behavior
SC๑๑๔ ๗๗๔ Research Project in Biology
SC๑๑๗ ๓๒๑ Ornithology
SC๑๑๗ ๓๒๐ Biology of Reptile
SC๑๑๗ ๓๒๒ Mammalogy
SC๑๔๗ ๐๑๐ Biodiversity and Conservation
SC๑๔๗ ๘๙๑ สัมมนาชีววิทยาสำหรับครู
SC๑๑๗ ๘๙๓ Research Method in Biology
SC๑๔๗ ๓๐๔ สัตววิทยาประยุกต์
SC๑๔๗ ๓๐๒ Animal Biology
SC๑๔๗ ๐๐๔ ชีววิทยาบูรณาการ

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
ชีววิทยาของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน
ปีการศึกษา 2564
1. ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
2. การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกวงศ์กบทูด (Family Dicroglossidae)
3. ความหลากชนิดของพืชวงศ์ไทร สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
4. การจัดทำแหล่งเรียนรู้สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของสารเคมีในพืชและพิษวิทยา
6. การจัดทำแหล่งเรียนรู้สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา 2563
1. ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
2 ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกวงศ์กบทูด (Family Dicroglossidae)
4. ความหลากชนิดของพืชวงศ์ไทร สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
5. การเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์อึ่งบางชนิดในสกุล Glyphoglossus และ Microhyla ที่พบในพื้นที่ปกปักทรัพยากรโคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
6. การจัดทำแหล่งเรียนรู้สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของสารเคมีในพืชและพิษวิทยา
ปีการศึกษา 2562
1. ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในอุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก: ลูกอ๊อดและพฤติกรรมการฝังตัวในดินของลูกอึ่งบางชนิด ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
3. ความหลากชนิดสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ปกปักทรัพยากร โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
Chuaynkern, C., S. Makchai, and Y. Chuaynkern. 2022. Larval description of Fea s horned frog Brachytarsophrys feae (Boulenger, 1887) (Anura: Megophryidae) from northern Thailand. Agr. Nat. Resour. 56(2022): 225-232.
Chunskul, J., P. Thongproh, W. Simmasian, J. Arkajag, S. Tongpun, P. Kanishthajata, S. Prompalad, S. Duangjai, P. Duengkae, R. Phochayavanich, C. Chuaynkern, and Y. Chuaynkern. 2021. Molecular identification and morphological description of Theloderma albopunctatum tadpoles from the Phu Khiao Nam Nao Forest Complex, northeastern Thailand. Biodiversitas. 22(11): 5145-5161.
Duangjai, S., Srisodsuk, S., Chuaynkern, C. and Chuaynkern, Y. 2020. Complete mitochondrial genome of Tropidophorus hangnam (Squamata: Scincidae) with phylogenetic analysis. Mitochondrial DNA Part B 5(3): 3683-3684.
Thongproh, P., Chunskul, J., Rongchapho, P., Chuaynkern, C., Chuaynkern, Y., Srisonchai, R., Saengsri, C., Aonpime, P., Phochayavanich, R., Kanishthajata, P., Phusaensri, S., Prompalad, S., Tongpun, S., Arkajag, J. and Duengkae. 2020. Prey items of some amphibians and reptiles in Phu Khieo Nam Nao Forest Complex, Northeastern Thailand. Biodiversitas. 21 (9): 4121-4130.
Thongproh, P., J. Chunskul, S. Makchai, M. Cota, M. Safoowong, P. Duengkae, S. Duangjai, S. Thitichayaporn, Y. Chuaynkern, and C. Chuaynkern. 2023. The identity of Nanorana yunnanensis (Anderson, 1879) from Thailand, with a description of its tadpole (Anura, Dicroglossidae). Zootaxa. 5263 (3): 365-388.

อื่น ๆ:
Patawang, I., A. Tanomtong, Y. Chuaynekrn, C. Chuaynkern and P. Duengkae. 2015. Karyotype homology between Calotes versicolor and C. mystaceus (Squamata, Agamidae) from northeastern Thailand. Nucleus. Nucleus DOI 10.1007/s13237-015-0142-3.
Oonraun, W., P. Duengkae, C. Chuaynkern and Y. Chuaynkern. 2015. A relative abundance of Quasipaa fasciculispina between interior and exterior areas of Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary, Chanthaburi Province. Journal of Wildlife in Thailand 22: 141-154.
Chuaynkern, Y., P. Duengkae, C. Chuaynkern and W. Chitchamnong. 2015. Isopachys borealis Lang & B?hme, 1990 (Squamata: Scincidae): New distribution record and map. Check List 11(1): 1-3.
Grosjean S. and Inthara C. 2016. Molecular identifications and descriptions of the tadpoles of Rhacophorus kio Ohler & Delorme, 2006 and Rhacophorus rhodopus Liu & Hu, 1960 (Amphibia: Anura: Rhacophoridae). Zoosystema 38 (2): 267-282. http://dx.doi.org/10.5252/z2016n2a5
Chuaynkern, C., Machan, D., Duengkae, P. and Chuaynkern, Y. 2017. External and buccal morphologies of Glyphoglossus guttulatus, Microhyla butleri and Microhyla pulchra (Anura: Microhylidae). Journal of Wildlife in Thailand 24(1): 1-12.
Thongproh, P., Youjaroen, M., Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C., Ratree, P., Duengkae, P., Phetcharat, E., Maiprom, W., Ungprombundith, W. and Wongpaiseart, T. 2018. On the identities of Rhacophorus jarujini Matsui and Panha, 2006 and Rhacophorus orlovi Ziegler and K?hler, 2001 (Amphibia, Anura, Rhacophoridae) from Thailand. Maejo International Journal of Science and Technology 12(1): 36-50.
Thongproh, P., Chuaynkern, C., Hanjavanit, C., Chuaynkern, Y., Ratree, P., Duengkae, P., Phetcharat, E. and Kingwongsa, W. 2018. Histological differentiation of gular skin between male and female Micryletta inornata (Boulenger, 1890) from Yoddom Wildlife Sanctuary, Ubon Ratchathani Province, Thailand. Alytes 36(1-4): 54-62.
Chuaynkern, C., Kaewtongkum, N., Ohler, A., Duengkae, P., Duangjai, S., Makchai, S. and Chuaynkern, Y. 2018. First description of the Nanorana (Chaparana) aenea (Smith, 1922) tadpole from northern Thailand and additional information on the Quasipaa (Eripaa) fasciculispina (Inger, 1970) tadpole buccopharyngeal anatomy. Alytes 36(1-4): 93-108.
Phusaensri, S., Kaewboribut, T. Phummisutthigoon, S., Kaewtongkum, N., Youjaruen, M., Tongpun, P., Khongcharoensuk, H., Nurngsomsri, P., Chuaynkern, C., Duengkae, P. and Chuaynkern, Y. 2018. Theloderma petilum (Anura: Rhacophoridae): a new country record for Thailand. Alytes 36(1-4): 289-299.
Dowwiangkan, T., Ponpituk, Y., Chuaynkern, C., Chuaynkern, Y. and Duengkae, P. 2018. Population and habitat selection of the Tylototriton uyenoi in the Maesa-Kogma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province, northern Thailand. Alytes 36(1-4): 300-313.
Moonasa, B., P. Thongproh, E. Phetcharat, W. Kingwongsa, P. Ratree, P. Duengkae, T. Somdee, Y. Chuaynkern and C. Chuaynkern. 2018. The stomach contents of some anuran tadpoles from Thailand. Journal of Wildlife in Thailand 25: 21-40.
Chuaynkern, Y., P. Nurngsomsri, C. Chuaynkern, P. Duengkae and S. Karaphan. 2018. Cyrtodactylus elok Dring, 1979 (Sauria, Gekkonidae): A first country record for Thailand. Biodiversitas 19(6): 2111-2117.
Youjaroen, M., C. Chuaynkern, Y. Chuaynkern, P. Duengkae, W. Taksintum and R. Phochayavanich. 2018. Distribution of Rhacophorus feae Boulenger, 1893 and Rhacophorus maximus G?nther, 1858 (Anura: Rhacophoridae) in Thailand. Russian Journal of Herpetology 25(3): 165-171.
Nurngsomsri, P., C. Chuaynkern, P. Duengkae, W. Sanguansombat, L.L. Grismer and Y. Chuaynkern. 2019. Cyrtodactylus leegrismeri Chan and Norhayati, 2010 (Sauria: Gekkonidae): A first country record for Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology 41(6): 1319-1327.
Chuaynkern, C., N. Kaewtongkum, P. Duengkae and Y. Chuaynkern. 2019. Tadpoles of Khao Wang frog Humerana miopus (Amphibia, Ranidae): Description of external morphology and buccal anatomy. Maejo International Journal of Science and Technology 13(3): 217-230.
Thongproh, P., P. Duengkae, P. Ratree, E. Phetcharat, W. Kingwongsa, W. Jaitrong, Y. Chuaynkern and C. Chuaynkern. 2019. Species diversity and prey items of amphibians in Yoddom Wildlife Sanctuary, northeastern Thailand. Biodiversitas 20(9): 1718-1732.
Chuaynkern, Y., P. Duengkae, C. Chuaynkern, K. Pinthong and A. Tanomthong. 2019. Enhydris subtaeniata (Bourret 1934) (Serpentes: Homalopsidae): New distribution record and map. Herpetology Notes 12: 561-564.
Thongproh, P., C. Chuaynkern, P. Duengake, P. Ratree, W. Khunkanha, E. Phecharat, W. Kingwongsa and Y. Chuaynkern. 2019. A study of food items of reptiles in Yoddom Wildlife Sanctuary, Ubon Ratchathani Province by using fecal pellet analysis. Pp. 127-131. In: Proceedings of Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN#8. D. Marod (ed). 24-25 January 2019, Khon Kaen Unviersity, Khon Kaen, Thailand.
Chuaynkern, C., S. Makchai, and Y. Chuaynkern. 2022. Larval description of Fea s horned frog Brachytarsophrys feae (Boulenger, 1887) (Anura: Megophryidae) from northern Thailand. Agr. Nat. Resour. 56(2022): 225-232.
Chunskul, J., P. Thongproh, W. Simmasian, J. Arkajag, S. Tongpun, P. Kanishthajata, S. Prompalad, S. Duangjai, P. Duengkae, R. Phochayavanich, C. Chuaynkern, and Y. Chuaynkern. 2021. Molecular identification and morphological description of Theloderma albopunctatum tadpoles from the Phu Khiao Nam Nao Forest Complex, northeastern Thailand. Biodiversitas. 22(11): 5145-5161.
Duangjai, S., Srisodsuk, S., Chuaynkern, C. and Chuaynkern, Y. 2020. Complete mitochondrial genome of Tropidophorus hangnam (Squamata: Scincidae) with phylogenetic analysis. Mitochondrial DNA Part B 5(3): 3683-3684.
Thongproh, P., Chunskul, J., Rongchapho, P., Chuaynkern, C., Chuaynkern, Y., Srisonchai, R., Saengsri, C., Aonpime, P., Phochayavanich, R., Kanishthajata, P., Phusaensri, S., Prompalad, S., Tongpun, S., Arkajag, J. and Duengkae. 2020. Prey items of some amphibians and reptiles in Phu Khieo Nam Nao Forest Complex, Northeastern Thailand. Biodiversitas. 21 (9): 4121-4130.
Thongproh, P., J. Chunskul, S. Makchai, M. Cota, M. Safoowong, P. Duengkae, S. Duangjai, S. Thitichayaporn, Y. Chuaynkern, and C. Chuaynkern. 2023. The identity of Nanorana yunnanensis (Anderson, 1879) from Thailand, with a description of its tadpole (Anura, Dicroglossidae). Zootaxa. 5263 (3): 365-388.

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น