สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    วัฒนชัย ล้นทม

ชื่อ-นามสกุล: วัฒนชัย ล้นทม (Watanachai Lontom)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3306 อาคาร Sc. 03
E-mail: watalo@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่สนใจ: สรีรวิทยาของพืช

วิชาที่สอน:
Plant Physiology
Plant Metabolism
Plant Growth and Development
Plant Molecular Biology

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
สรีรวิทยาของพืชในสภาวะเครียด
- การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนร่วมกับลักษณะทางสรีรวิทยาเพื่อติดตามผลของความเค็มและแล้งที่มีต่อข้าวและข้าวโพด
- การใช้ซิลิกอนเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและบรรเทาความรุนแรงของสภาวะเครียดในข้าว
- การตอบสนองทางสรีรวิทยาของอ้อยในสภาพขาดน้ำ

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
1. Lontom, W., Kosittrakun, M. and Lingle, S.E. 2006. The activities of acid invertases in HoCP 96-540 and L 97-128 sugarcane during ripening and after harvest. In: RGJ-Ph.D. Congress VII, 20-22 April 2006, Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Chon Buri, Thailand.

2. Lontom, W., Kosittrakun, M. and Lingle, S.E. 2006. The activities of acid invertases in HoCP 96-540 and L 97-128 sugarcane during ripening and after harvest. In: ASA-CSSA-SSSA 2006 International Meetings, 12-16 November 2006, Indiana Convention Center, Indianapolis, Indiana, U.S.A.

3. Lontom, W., Kosittrakun, M., Weerathaworn, P., Wangsomnuk, P. and Zhu, Y.J. 2008. Sucrose catabolism in harvested sugarcane stalks: influence of storage temperature and duration. In: 6th National Technical Seminar on Postharvest Technology, 14-15 August 2008, Charoen Thani Princess Hotel, Khon Kaen, Thailand.

4. Lontom, W., Kosittrakun, M. and Lingle, S.E. 2008. Relationship of acid invertase activities to sugar content in sugarcane internodes during ripening and after harvest. Thai Journal of Agricultural Science 41: 143-151.

5. Lontom, W., Kosittrakun, M., Weerathaworn, P., Wangsomnuk, P. and Zhu, Y.J. 2009. Impact of storage temperature and duration on sucrose catabolism in harvested sugarcane stalks. Sugar Tech 11: 146-153.

6. Lontom, W., Kosittrakun, M., Weerathaworn, P., Wangsomnuk, P. and Zhu, Y.J. 2009. Quantitative real-time RT-PCR analysis of SAI gene expression in sugarcane internodes during postharvest storage. In: Agricultural Biotechnology International Conference 2009, 23-25 September 2009, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

-----------------------------
1. บทความวิจัย

1.1 Kulya, J., Lontom, W., Bunnag, S. and Teerakulpisut, P. 2011. Cleome gynandra L. (C4 plant) shows higher tolerance of salt stress than its C3 close relative, C. viscosa L. AAB Bioflux 3: 59-66.

1.2 Kanawapee, N., Sanitchon, J., Lontom, W. and Threerakulpisut. 2012. Evalution of soil tolerance at the seedling stage in rice genotypes by growth performance, ion accumulation, proline and chlorophyll content. Plant and Soil 358: 235-249.

1.3 จรัญญา กุลยะ, ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์, นราศักดิ์ ศรียศ, วัฒนา พัฒนากูล, วัฒนชัย ล้นทม, จิรวัฒน์ สนิทชน, จรัญจิต เพ็งรัตน์, JONALIZA L. SIANGLIW4 และ ธีรยุทธ ตู้จินดา. กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของใบข้าวพันธุ์ทนแล้งและไม่ทนแล้ง. 2557. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 6 (12): 95-105.

1.4 เดชอุดม ปามุทา, ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์, วัฒนชัย ล้นทม, จิรวัฒน์ สนิทชน, จรัญจิต เพ็งรัตน์, JONALIZA L. SIANGLIW4 และ ธีรยุทธ ตู้จินดา. ผลของความเค็มและแล้งต่อลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ได้รับชิ้นส่วน QTL ควบคุมลักษณะทนแล้ง. 2557. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 6 (พิเศษ): 199-204.

1.5 ปัญญา มาดี, ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์, จิรวัฒน์ สนิทชน, วัฒนชัย ล้นทม, วัฒนา พัฒนากูล และ จรัญจิต เพ็งรัตน์. 2557. การประเมินความทนเค็มและทนแล้งของข้าวสีพื้นเมืองช่วงระยะต้นกล้าโดยใช้การวิเคราะห์จัดกลุ่มหลายตัวแปร. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 6 (พิเศษ): 211-218.

1.6 นิธญา เลณะสวัสดิ์ วัฒนชัย ล้นทม มานิตย์ โฆษิตตระกูล ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ และวิทยา ตรีโลเกศ. 2559. กิจกรรมของเอนไซม์ต้านออกซิเดชันและปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในใบอ้อยป่าที่ได้รับความเครียดแล้ง. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 8(1): 65-80.

1.7 แตงไทย ภิญโญ วัฒนชัย ล้นทม และ ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล. 2561. ผลของการขาดน้ำต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซของใบอ้อย. แก่นเกษตร 46 (ฉบับพิเศษ 2): 99-104.

1.8 Borriboon, W., Lontom, W., Pongdontri, P., Theerakulpisut, P. & Dongsansuk, A. 2018. Effects of short- and long-term temperature on seed germination, oxidative stress and membrane stability of three rice cultivars (Dular, KDML105 and Riceberry). Tropical Agricultural Science 41(1): 151-162.

1.9 Kulya, C., Siangliw, J.L., Toojinda, T., Lontom, W., Pattanagul, W., Sriyot, N., Sanitchon, J. & Theerakulpisut, P. 2018. Variation in leaf anatomical characteristics in chromosomal segment substitution lines of KDML105 carrying drought tolerant QTL segments. ScienceAsia 44(3): 197-211.

1.10 Dongsansuk, A., Sumthonglang, N., Kantachot, C., Lontom, W., Theerakulpisut, P. and Kawjumpa, N. 2020. Effect of high temperature and light intensity on physiology and morphology in young Dipterocarpus alatus Roxb. leaf. Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science 43(2): 193-206.

1.11 Lontom, W., Khianpho, O. & Theerakulpisut, P. 2020. Diurnal oscillation of circadian clock gene transcripts in rice leaves under osmotic stress conditions. Chiang Mai Journal of Science 47(3): 431-440.

1.12 Leanasawat, N., Kosittrakun, M., Lontom W. & Songsri, P. 2021. Physiological and agronomic traits of certain sugarcane genotypes grown under field conditions as influenced by early drought stress. Agronomy 11(11): 2319.

1.13 Leanasawat, N., Lontom W., Songsri, P. & Kosittrakun, M. 2022. Physiological responses of interspecific and intergeneric hybrids of sugarcane under early drought stress conditions. Asian Journal of Plant Sciences 21(1): 49-55.

----------------------------------
2. ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

2.1 สุชีลา อุทาสี และ วัฒนชัย ล้นทม. 2561. ผลกระทบของกรดแอบไซซิกต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นกล้าข้าวภายใต้สภาวะเครียดเกลือและด่าง. ใน: การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19. หน้า 626-634. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

2.2 สุพัตรา นนทะภา และ วัฒนชัย ล้นทม. 2561. ผลของการแช่เมล็ดในสารละลายพาโคลบิวทราโซลและแคลเซียม คลอไรด์ต่อการงอกและ การเติบโตของข้าวไรซ์เบอร์รี่ในสภาวะเครียดแล้ง. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561. หน้า 2277-2282. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, เลย.

2.3 Paethaisong, W., Lontom, W. & Dongsansuk, A. 2019. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 5th International Conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS), C. Carranca (Ed.), pp. 1-6. Macau University of Science and Technology, Macau, China.

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น