สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    อนุวัตร อมตฉายา

ชื่อ-นามสกุล: อนุวัตร อมตฉายา (Anuwat Amatachaya)
ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: 3309
E-mail: anuwam@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่สนใจ: Neurophysiology

วิชาที่สอน:
Animal Physiology
Vertebrate Laboratory
Developmental Biology
Basic Neurobiology

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
The effect of psychobiotics on anxiety, memory and aggressive behavior by using zebrafish model

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
Amatachaya A, Siramolpiwat S, Kraisorn M, Yasiri A. Gamma-aminobutyric Acid (GABA) Producing Probiotic Lactiplantibacillus Pentosus Isolated from Fermented Spider Plant (Pak Sian Dong) in Thailand. J Pure Appl Microbiol. 2023;17(1):354-361. doi: 10.22207/JPAM.17.1.25

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น