สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    อนุวัตร อมตฉายา

ชื่อ-นามสกุล: อนุวัตร อมตฉายา (Anuwat Amatachaya)
ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: 3309
E-mail: anuwam@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่สนใจ: Neurophysiology

วิชาที่สอน:
Animal Physiology
Vertebrates
Developmental Biology

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่