สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ศุจีภรณ์ อธิบาย

ชื่อ-นามสกุล: ศุจีภรณ์ อธิบาย (Sujeephon Athibai )
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3208
E-mail: sujiat@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่สนใจ: ชีววิทยาน้ำจืด อนุกรมวิธานและการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสัตว์

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่