สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ศุจีภรณ์ อธิบาย

ชื่อ-นามสกุล: ศุจีภรณ์ อธิบาย (Sujeephon Athibai )
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3208
E-mail: sujiat@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่สนใจ: อนุกรมวิธาน การเพาะเลี้ยง และการทดสอบพิษของสารเคมีด้วยแพลงก์ตอน

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
Sanoamuang, L. and Athibai, S. 2002. A new species of Neodiaptomus (Copepoda, Diaptomidae) from temporary waters in northeast Thailand. Hydrobiologia 489: 71-82.

Athibai, S. and Sanoamuang, L. 2008. Effect of temperature on fecundity, life span and morphology of long- and short-spined clones of Brachionus caudatus f. apsteini (Rotifera). International Review of Hydrobiology 93(6): 690-699. https://doi.org/10.1002/iroh.200711016

Athibai, S., Segers, H. and Sanoamuang, L. 2013. Diversity and distribution of Brachionidae (Rotifera) in Thailand, with a key to the species. Journal of Limnology 72(s2): 345-360 https://doi.org/10.4081/jlimnol.2013.s2.e17

Boonyanusith, C. and Athibai, S. 2014. Harpacticoid copepods in Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima, Thailand. NU International Journal of Science 11(1): 23-34.

Nozaki, H., Mahakham, W., Athibai, S., Yamamoto, K., Takusagawa, M., Misumi, O., Herron, M. D., Rosenzweig, F. and Kawachi, M. 2017. Rediscovery of the species of 'ancestral Volvox': morphology and phylogenetic position of Pleodorina sphaerica (Volvocales, Chlorophyceae) from Thailand. Phycologia 56 (4): 469-475.

Thanakiattiwibun, C., Srisakultieaw, P., Athibai, S., Saengphan, N., and Sanoamuang, L. 2017. Comparative reproductive study of two Streptocephalus sirindhornae (Branchiopoda: Anostraca) populations and F1 hybrids: a laboratory study. Hydrobiologia 801(1): 71-80

Plangklang, N., Boonyanusith, C., and Athibai, S. 2019. Species richness and abundance of monogonont rotifers in relation to environmental factors in the UNESCO Sakaerat Biosphere Reserve, Thailand. Journal of Threatened Taxa 11(9): 14087-14100. https://doi.org/10.11609/jott.4721.11.9.14087-14100

Boonyanusith C., Wongkamhaeng K. and Athibai S. 2020 A new species of Boholina (Crustacea, Copepoda, Calanoida) and a first record for stygobiotic calanoid fauna from a cave in Thailand. ZooKeys 904: 1-22. https://doi.org/10.3897/zookeys.904.37609

Boonyanusith, C. and Athibai, S. 2021. A new species of Rangabradya (Copepoda, Harpacticoida, Ectinosomatidae) from a cave in Satun Province, southern Thailand. ZooKeys 1009: 45-66. http://doi.org/10.3897/zookeys.1009.54554

Plangklang, N. and Athibai, S. 2021. Comparisons of zooplankton Community Structure between with-and without-Pesticide Application on Rice Fields. Diversity 13 (12), 644. https://doi.org/10.3390/d13120644

Athibai S., Wongkamhaeng K. and Boonyanusith C. 2022. Two new species of Metacyclops Kiefer, 1927 (Copepoda, Cyclopoida) from Thailand and an up-to-date key to the species recorded in Asia. European Journal of Taxonomy 787: 146-181. https://doi.org/10.5852/ejt.2021.787.1621

Plangklang, N. and Athibai, S. 2023. Viability of zooplankton resting eggs in rice field sediment after pesticide applications. Biodiversity Data Journal 11: e106418. https://doi.org/10.3897/BDJ.11.e106418

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น