สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ศุจีภรณ์ อธิบาย

ชื่อ-นามสกุล: ศุจีภรณ์ อธิบาย (Sujeephon Athibai )
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3208
E-mail: sujiat@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่สนใจ: ชีววิทยาน้ำจืด อนุกรมวิธานและการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสัตว์

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
1. Sanoamuang, L. & Athibai, S. 2002. A new species of Neodiaptomus (Copepoda, Diaptomidae) from temporary waters in northeast Thailand. Hydrobiologia 489: 71-82.
2. ศุจิภรณ์ อธิบาย ละออศรี เสนาะเมือง และ H. Segers. 2548. ความหลากชนิดของโรติเฟอร์วงศ์ Brachionidae ในประเทศไทย. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 5(2): 1-10.
3. ศุจิภรณ์ อธิบาย และละออศรี เสนาะเมือง.
2551. โรติเฟอร์วงศ์ Brachionidae ในประเทศไทยกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม. จดหมายข่าวศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 5(2): 10-11.
4. Athibai, S. & Sanoamuang, L. 2008. Effect of temperature on fecundity, life span and morphology of long- and short-spined clones of Brachionus caudatus f. apsteini (Rotifera). International Review of Hydrobiology 93(6): 690-699.
5.ศุจีภรณ์ อธิบาย. 2556. ผลของอุณหภูมิต่อการสืบพันธุ์ อายุขัย และขนาดตัวของ Brachionus calyciflorus Pallas. วารสารแก่นเกษตร 41 (ฉบับพิเศษ): 453-458
6. Athibai, S., Segers, H. and Sanoamuang, L. 2013. Diversity and distribution of Brachionidae (Rotifera) in Thailand, with a key to the species. J. Limnol. 72(s2): 345-360
7. ณัฐพร ปลั่งกลาง และศุจีภรณ์ อธิบาย. 2557. พิษเฉียบพลันของสารสกัดหยาบหางไหลขาวต่อสัตว์น้ำบางชนิด วารสารแก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ): 749-755
8. ศุจีภรณ์ อธิบาย. 2557. แพลงก์ตอนสัตว์และคุณภาพน้ำในห้วยหญ้าเครือและห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 42(2): 327-340.
9. Boonyanusith, C. and Athibai, S. 2014. Harpacticoid copepods in Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima, Thailand. NU International Journal of Science 11(1): 23 - 34

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่