สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    กัลยา กองเงิน

ชื่อ-นามสกุล: กัลยา กองเงิน ()
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3206
E-mail: kkanla@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่สนใจ: สรีรวิทยาของพืช, สาหร่าย, Rice Proteomics

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
การประยุกต์ใช้โปรติโอมิกส์ในการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการทนเค็มในข้าว
ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอมดอกมะลิ 105 ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
การเปลี่ยนแปลงของแอนตี้ออกซิแดนท์เอนไซม์ในข้าวในการตอบสนองต่อเกลือโซเดียมคลอไรด์

บทความและสิ่งตีพิมพ์:

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่