สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์

ชื่อ-นามสกุล: อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ (Amornrat Prajaksood)
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3119
E-mail: amopra@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D.(Plant Taxonomy), University of Dublin, Ireland

สาขาที่สนใจ: อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่สอน:
311 103 ชีววิทยา 2
311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
311 301 เทคนิคทางชีววิทยา
311 318 อนุกรมวิธานพืช
311 319 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช
311 424 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
311 714 ภูมิศาสตร์ของพืช
311 719 อนุกรมวิธานของหญ้าและกก
311 720 ระเบียบวิธีแผนใหม่ในอนุกรมวิธานพืช

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
พืชวงศ์มณีเทวาในประเทศไทย
การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
การสำรวจพืชวงศ์กกตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
การงอกของเมล็ดพืชวงศ์มณีเทวา

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
A. Prajaksood and P. Chantaranothai. 2002. A New Species of Eriocaulon
(Eriocaulaceae) from Thailand. Kew Bulletin, 57: 499-501.

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น