สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

ชื่อ-นามสกุล: ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ (Piyada Theerakulpisut)
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3309
E-mail: piythe@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D. (Plant Molecular Biology), University of Melbourne, Australia

สาขาที่สนใจ: Plant Molecular Biology, Plant Physiology

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
1. การคัดเลือกข้าวสายพันธุ์ทนเค็มและกลไกการตอบสนองต่อความเค็มของข้าวและมะเขือเทศ
2. การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชบางสกุลในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
3. การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสมุนไพรสกุล Phyllanthus

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
1. Dharamadhaj, P. and N. Prakash. 1978. Development of anther and ovule in Capsicum L. Aust. J. Bot. 26:433-439.
2. Knox, R.B., Singh, M.B., Hough, T. and Theerakulpisut, P. 1989. The rye-grass pollen allergen, Lol pI. In: El Shami, A.S. and Merrett, T.G. (eds) Advances in the Biosciences vol. 74: Allergy and Molecular Biology. Pergamon Press, Oxford pp. 161-171.
3. Theerakulpisut, P., Xu, H., Singh,M.B., Petitt, J. M., and Knox, R.B. 1991. Isolation and developmental expression of Bcpl, an anther-specific cDNA clone in Brassica campestris. The Plant Cell 3: 1073-1084.
4. Griffith, I.J., Smith, P.M., Pollock, J., Theerakulpisut, P., Avjioglu, A., Davies, S., Hough, T., Singh, M.B., Simpson, R.J., Ward, L.D. and Knox, R.B. 1991. Cloning and sequencing of Lol pI, the major allergen protein of rye-grass pollen. FEBS lett. 279:210-215.
5. Singh, M. B., Hough, T., Theerakulpisut, P., Avjioglu, A., Davies, S., Smith, P. M., Taylor, P., Simpson, R., Ward, L. D., McCluskey, J., Puy, R. and Knox, R. B. 1991. Isolation of cDNA encoding a newly identified major allergenic protein of rye-grass pollen: intercellular targeting to the amyloplast. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 88: 1384-1388.
6. Theerakulpisut, P., Singh, M.B., and Knox, R.B. 1991. Molecular aspects of the development of reproductive cells. In: J. Harding,F. Singh and J.N.M. Mol (eds) Genetics and Breeding of Ornamental Species. Kluwer Academic Publisher, pp. 333-366.
7. Knox, R.B., Smith, P., Suphioglu, C., Taylor, P., Avjioglu, A., Theerakupisut, P., Hough, T., Ong, E. and Singh, M.B. 1992. Pollen Allergens: Molecular Cloning and Mechanisms for Pollen-induced Asthma. In: E. Ottaviano, D.L. Mulcahy, M. Sari Gorla G. B. Mulcahy (eds) Angiosperm Pollen and Ovules. Springer- Verlag, New York.
8. Theerakulpisut, P., Xu, H.L., Indrapichate, K., Pensuwan, K. Suriyachantratong, P., Singh, M.B. Knox, R.B. 1994. Isolation and characterization of genes specially expressed during pollen development in rice. BIOTEC Annual Conference on Biotechnology and Biodiversity. 8-9 September, 1994. Royal Orchid Sheraton Hotel, Bangkok, Poster Presentation. Abstract p. 1-14.
9. Xu, H., Theerakulpisut, P., Goulding, N., Suphioglu, C., Singh, M. B. and Bhalla, P. L. 1995. Cloning, expression and immunological characterization of OryS1, the major allergen of rice pollen. Gene 164: 255-259.
10. Xu, H., Theerakulpisut, P., Taylor, P. E., Knox, R. B., Singh, M. B. and Bhalla, P. L. 1995. Isolation of a gene preferentially expressed in mature anthers of rice (Oryza sativa L.). Protoplasma 187: 127-131.
11.Theerakulpisut, P., Bunnag, S., Sri-on, S., Chimrukkaew, A., Kong-nguen. 2000. Physiological Responses of Hydroponically-Grown Rice and Tomato to Salinity. The Second Bio-Systems Symposium and Workshop, Faculty of Science, Khon Kaen University, 3-7 July 2000, p. 63-64. (oral presentation)
12. Theerakulpisut P , Kong-gnern K, Bunnag S, Sornsuparp K, Bussaya-angura T, Wuthiyano C, Srihaban P, Singhapong T, Nuejan N. 2001. Screening Thai varieties for salt tolerance and detection of salt-responsive polyperptides. Preceedings of the Conference on Functional Genomics of Rice and Seed Biotechnology, November 2001
13. Mahakham, W., Theerakulpisut, P. and Sitathani, S. 2002. Contributions to the knowledge of Desmids (Desmidiaceae, Chlorophyta) from Northeastern Thailand. 7th Biological Science Graduate Congress, 9-12 December, 2002. Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
14. Saleethong P, Theerakulpisut P, Bunnag S. Induction of salt adaptation in rice by polyethylene glycol treatment. Proceeding of the 3rd National Symposium on Gradutate Research. 18-19 July 2002. Suranaree University of Technology, Nakhonratchasima, p 675-676.
15. Khampila, J., Theerakulpisut, P., Bunnag, S., and Chantaranothai, P. 2002. Chromosome Number and RAPD Analysis of Polygonum L. in Northeastern Thailand. 7th Biological Science Graduate Congress, 9-11 December, 2002. Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
16. Kong-ngnen, K., Theerakulpisut, P., Bunnag, S. and Kosittrakun, M. 2002. Salt tolerance in rice: Glasshouse screening, field experiment and salt-induced polypeptides. KKU Research Journal (Graduate Student Issue) 1(2): 26-32.
17. Theerakulpisut, P., Bunnag, S., Kong-ngen, K. and Mahakham, W. 2003. Detection of differentially expressed genes in NaCl-treated rice using non-radioactive differential display method. Proceedings of the Conference on Rice Biotechnology 2003. 18 July, 2003. Pattaya Exhibition
18. Mahakham, W., Theerakulpisut, P. and Sitathani, S. 2003. An SEM study of oospore wall ornamentation of some stoneworts (Charales, Charophyceae) from Northeast Thailand. The 29th Congress on Science and Technology of Thailand, 20-22 October 2003, Golden Jubilee Convention Hall, Khon Kaen University.
19. Theerakulpisut, P., Bunnag, S., Kong-ngen, K. and Mahakham, W. 2003. Detection of differentially expressed genes in NaCl-treated rice using non-radioactive differential display method. Proceedings of the Conference on Rice Biotechnology 2003. 18 July, 2003. Pattaya Exhibition and Convention Hall, Pattaya, Thailand. pp. 201-208.
20. Kong-ngen, K., Theerakulpisut, P., Bunnag, S., Kosittakun, M. Daduang., S. 2003. Physiological and biochemical responses to salt stress in rice (Oryza sativa L.). In: The 29th Congress on Science and Technology of Thailand, 20-22 October 2003, Golden Jubilee Convention Hall, Khon Kaen University.
21. Pipatpanukul, T., Bunnag, S., Theerakulpisut, P. and Kosittrakun, M. 2004. Transformation of indicarice (Oryza sativa L.) cv. RD6 mediated by Agrobacterium tumefaciens. Songklanakarin J. Sci. Tech. 26(1): 1-13.
22. Seeprasert, T., Theerakulpisut, P., Chantaranothai, P. and Thong-a-ram, D. 2004. Pollen morphology and RAPD analysis of some closely related taxa of Polygonum. In: The 30th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand. B0129.
23. Theerakulpisut, P., Chantaranothai, P., Thong-a-ram, D., Khampila, J., Triboun, P. and Mahakham, W. 2004. Interspecific relationship in Zingiber (Zingiberacae) from northeast Thailand based on nuclear ribosomal DNA ITS sequences. In: The 30th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand. B0150.
24. Theerakulpisut, P. 2004. Physiological Aspects of Seedlings of Some Thai Rice Varieties in Response to Salinity Stress. Proceedings of the First International Conference on Rice for the Future. 31 August – 3 Septemver, 2004. Kasetsart University, Bangkok, Thailand.,p. 165. (oral presentation)
25. Theerakulpisut, P., Bunnag, S., and Kong-gnen, K. 2004. Genetic Diversity and Salinity Tolerance of Six Rice Cultivars. Proceedings of the First international Conference on Rice for the Future. 31 August-3 September, 2004. Kasertsart University, Bangkok, Thailand. P169.
26. Theerakulpisut, P., Bunnag, S., Pattanakul, W., Saleetong, P. and Fong-ngarm, S. 2004. Effects of Osmoprotectants and PEG-induced Water Stress on Physiology of Rice Seedlings Under NaCl Stress. Proceedings of the First International Conference on Rice for the Future. 31 August –3 September, 2004. Kasetsart University, Bangkok, Thailand. p. 179.
27. Kong-gnen, K. Theerakulpisut, P. Bunnag, S. Kosittrakun, M., Daduang, S. 2004. The Effects of Salt Stress on protein Changes in Rice (Oryza sativa L.) Seedings. Proceedings of the First International Conference on Rice for the Future. 31 August-3 September, 2004. Kasertsart University, Bangkok, Thailand. P 170.
28. Dongsansuk, A., Theerakulpisut, P., Bunnag, S. and Saksisirat, W. 2004. H2O2 Production, Lipid Peroxidation and Electrolyte leakage of Tomato Plants in Response to Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici. The 30th Congress on Science and Technology of Thailand. 19-21 October 2004. Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand. P.68.
29. Bunyatrachata, W., Saksirirat, W., Sirithon, P. and Theerakulpisut, P. 2005. Race identification of Fusarium wilt pathogen of tomato, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici by pathogenenic reaction on standard differential host and development of Thai differential host, Khon Kaen Agriculture Journal 33(2):95-107.
30. Theerakulpisut, P., Bunnag, S. and Kong-ngern, K. 2005. Genetic diversity, salinity tolerance and physiological responses to NaCl of six rice (Oryza sativa L.) cultivars. Asian Journal of Plant Science 4(6): 562-573.
31. Kong-ngern, K., Daduang, S., Wongkham, C., Bunnag, S., Kosittrakun, M. and Theerakulpisut, P. 2005. Protein profiles in response to salt stress in leaf sheaths of rice seedlings. ScienceAsia 31(4): 403-408.
32. Maneewan, K., Bunnag, S., Theerakulpisut, P., Kosittrakun, M. and Suwannakul, A. 2005. Transformation of rice (Oryza sativa L.) cv. Chainat 1 using chitinase gene. Songklanakarin J. Sci. Tech. 26(1): 1-13.
33. Bunyatrachata, W., Saksirirat, W., Sirithorn, P. and Theerakulpisut, P. 2006. Genetic Chracterization of Isolates of Fusarium oxyspoum f. sp. lycopersici as Determined by ARDRA and RAPD Analysis. Khon Kaen Agriculturure Journal 34(3): 173-184.
34. Saensouk, S., Theerakulpisut, P., Kijwijan, B., and Bunnag, S. 2005. Comparative anatomy of Cornukaemferia from Northeastern Thailand. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October 2005. Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakornratchasima. p. 68.
35. Makhawin, S. Theerakupisut, P., Saksirirat, W., Lertrat, K., Sanichon, J. and Muangsan, N. 2005. Identification of fungi isolated from northern leaf bright diseased maize leaves by ITS-5.8S-ITS2 rRNA sequence. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October 2005. Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakornratchasima. p.6.
36. Theerakulpisut, P., Chantaranothai, P., Thong-a-ram, D., Khampila, J., Triboun, P. and Mahakam, W. 2005. Genetic variation of the genus Zingiber (Zingiberaceae) in Thailand detected by RAPD markers. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand, 18-20 October 2005. Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakornratchasima. p.67.
37. Theerakulpisut, P. Chantaranothai, P. Triboun, D. Thong-a-ram, J. Khampila, W. Mahakham. 2006. Classification of the genus Zingiber (Zingiberaceae) based on ribosomal DNA sequences and RAPD markers. The 4th International Symposium on the Family Zingiberaceae, 3rd – 6th July 2006, Singapore Botanic Garden, Singapore. p. 79.
38. Saensouk, P., Theerakulpisut, P., Kijwijan, B. and Bunnag, S. 2006. Effects of 2,4-D on callus induction from leaf explant of Cornukaempferia larsenii Saensouk. The 4th International Symposium on the Family Zingiberaceae, 3rd – 6th July 2006, Singapore Botanic Garden, Singapore. p. 93.
39. Chookhampaeng, S., Theerakulpisut, P. and Pattanagul, W. 2006. Effects of salinity on growth and physiology of tomato (Lycopersicon esculaentum Mill.) in reproductive stage. The 1st International Conference on Science and Technology for Sustainable development of the Greater Mekong Sug-region, 15-16 August 2006, Khon Kaen, Thailand. p. 66.
40. Kulya, C., Theerakulpisut, P. and Bunnag, S. 2006. Some physiological responses to NaCl stress of Cleome gynandra L. (C4 plant) and C. viscosa L. (C3 plant). The 1st International Conference on Science and Technology for Sustainable development of the Greater Mekong Sug-region, 15-16 August 2006, Khon Kaen, Thailand. p. 67.
41. Kanawapee, N., Theerakulpisut, P., Bunnag, S., Maensiri, d. and Chantaranothai, P. 2006. DNA fingerprints and molecular diversity of four species of Phyllanthus assessed through RAPD analysis. The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 10-12 October 2006. Queen Sirikit Convention Center, Bangkok, Thailand. p. 112.
42. Theerakulpisut, P., Kanawapee, N., Maensiri, D., Bunnag, S. and Chantaranothai, P. 2006. Development of sequence characterized amplified region (SCAR) markers for identification of Phyllanthus amarus, P. debilis and P. urinaria (Phyllanthaceae). The 1st Sino-Thai Conference on Traditional Chinese Medicine. Guangxi Traditional Chinese Medicine University, Guangxi, China, November 13-15, 2006. (oral presentation)

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น