สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    


กิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชา

- ศึกษาดูงาน 2560
- ชื่นชมยินดี และรางวัลคนดีศรีจำปา 2559
- สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560
- รับปริญญา 2558
- กีฬาชีววิทยาสัมพันธ์ 2558
- กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ชีววิทยา และพัฒนาทัศนียภาพบริเวณภาควิชา 2558
- อบรมสัมมนา การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย
- เกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.กิตติมา เมฆโกมล

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่