สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    นฤมล แสงประดับ

ชื่อ-นามสกุล: นฤมล แสงประดับ (Narumon Sangpradub)
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน:
E-mail: narumon@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D.(Zoology), Univ. College Cork, Ireland

สาขาที่สนใจ: ชีววิทยาแหล่งน้ำจืด, แมลงน้ำ

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
โครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำพอง แม่น้ำชีและแม่น้ำมูล

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
นฤมล แสงประดับ, ยรรยงค์ อินทร์ม่วง, ชุติมา หาญจวณิช และ อุไรวรรณ อินทร์ม่วง. 2541. ดัชนีชีวภาพสำหรับการจัดแนกคุณภาพน้ำทางชีววิทยาในลุ่มน้ำพองด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 26(4): 289-304.

นฤมล แสงประดับ. 2542. "นาฬิกาสัตว์หน้าดิน" ทางเลือกของการดูแลเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำโดยชุมชนท้องถิ่น.วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 27(4): 279-287.

บุญเสฐียร บุญสูง และนฤมล แสงประดับ. 2546. ผลของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำน้ำชี. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 30(4): 228-240.

Sangpradub, N., Giller, P. and O'Connor, J. 1999. Life History Patterns of Stream-dwelling caddis. Archives fÜr Hydrobiologie 146: 471-493.

Malicky, H., Chantaramongkol, P., Cheunbarn, S. and Sangpradub, N. 2001. Einige neue Köcherfliegen (Trichoptera) aus Thailand (Arbeit Nr. 32 uber thailandische Köcherfliegen). Braueria 28: 11-14.

Malicky, H., Chantaranongkol, P., Sangpradub, N., Chibu, P., Thani, I., Changthong, N., Cheunbarn,S., Laudee, P., Prommi, T. and Sompong, S., 2002. Neue asiatische Leptoceridae (Trichoptera) (Zugleich Arbeit Nr. 33 Über thailändische KÖcherfliegen). Braueria 29: 15-30.

Sangpradub, N., Hanjavanit, C. and Boonsoong, B., 2003. New Records of Heptageniid Mayflies Asionurus and Thalerosphyrus (Ephemeroptera :Heptageniidae) from Northeastern Thailand. ScienceAsia 28: 411-416.

Boonsoong, B., Thomas, A. and Sangpradub, N. 2004. Gratia narumonae n. sp., a new mayfly from Thailand [Ephemeroptera, Baetidae]. Ephemera 4: 1-9.

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น