สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์

ชื่อ-นามสกุล: ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์ (Nathpapat Tantisuwichwong)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน:
E-mail: naptan@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D.(Molecular Biology) Univ. of Manchester, UK.

สาขาที่สนใจ: พันธุศาสตร์, ชีววิทยาระดับโมเลกุล

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
Akkasaeng, C., Tantisuwichwong, N., Chairam, I., Prakrongrak, N., Jogloy, S. and Patanothai, A. 2007. Isolation and identification of
peanut leaf proteins regulated by water stress. Pakistan Journal of Biological Sciences 10(10): 1611-1617.

Napaporn Tantisuwichwong, Piyarat Ponyared, Duangrath Jariyajirawattana, Tanit Chavalit, Tawan Remsungnen, Taksina Sansayavichai and Chutipong Akkasaeng. 2009. "Evaluation and Validation of SSR Marker Identified by Computer Software" ในการประชุมพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 25-27 มีนาคม 2552 ณ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

Napaporn Tantisuwichwong, Sukanya Khopornklang, Nipawan Labburang, Chutipong Akkasaeng, Sanan Jogloy, and Aran Patanothai
“Mining public EST database for SSR discovery in peanut (Arachis hypogaea L.)”
International peanut conference 2005
Kasetsart University, Bangkok, Thailand


ปิยรัตน์ พลยะเรศ และ นภาภรณ์ ตันติสุวิชวงษ์ "การตรวจสอบคุณภาพและความซ้ำซ้อนของลำดับนิวคลีโอไทด์ใน ESTs ที่ได้จากลำอ้อยที่เจริญเติบโตเต็มที่ (Determination of nucleotide quality and redundancy within ESTs derived from sugarcane mature stalk)" ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ. ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 28 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร.

ศุภโชค สอนศิลพงศ์, งามนิจ อาจอินทร์ และนภาภรณ์ ตันติสุวิชวงษ์ ระบบการสืบค้นข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล Expressed Sequence Tags (ESTs) ของอ้อย ด้วยวิธีเว็บเซอร์วิสแบบสื่อความหมาย (The Discovery and Integration System of Sugarcane Expressed Sequence Tags (ESTs) Using Semantic Web Services) The 13th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC2009) 5-6 พฤศจิกายน 2552 ณ. โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ 519-525

ปิยรัตน์ พลยะเรศ, เทวัญ เริ่มสูงเนิน, งามนิจ อาจอินทร์, วิชัย ณีรัตนพันธุ์, ชุติพงศ์ อรรคแสง และ นภาภรณ์ ตันติสุวิชวงษ์. 2552. การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ EST ของอ้อยด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดคลัสเตอร์คุณภาพสูงและการค้นหา SSR (Computational analysis of sugarcane ESTs for high-quality clusters and SSR mining) Thai Journal of Genetics. 2(2):131-144.

อื่น ๆ:
Piyarat Ponyared, Duangrath Jariyajirawattana, Chutipong Akkasaeng and Napaporn Tantisuwichwong “Data mining of Expressed sequence tags (ESTs) for development of SSR markers in sugarcane” ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2551 ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Piyarat Ponyared, Suphachoke Sonsilphong, Ngamnij Arch-int, Tawun Remsungnen, Chutipong Akkasaeng and Napaporn Tantisuwichwong “Functional annotation of expressed sequence tags derived from mature stalks of sugarcane hybrid cultivars” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2551 ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Ni-on Ngamhui, Chutipong Akkasaeng, Napaporn Tantisuwichwong, Sittiruk Roytrakul, Sanun Jogloy and Aran Patanothai “Identification of proteins regulated by water-deficit-stress in leaves of peanut” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2551 ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Ni-on Ngamhui, Chutipong Akkasaeng, Napaporn Tantisuwichwong, Sittiruk Roytrakul, Sanun Jogloy and Aran Patanothai “Expression of proteins in peanut leaves under progressive water stress” ใน The 2008 Technical Meeting of the Senior Research Scholar' Projects in Field Crops ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2551 ณ. โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Surasak Boontang, Sanun Jogloy, Chutipong Akkasaeng, Nimitr Vorasoot, Aran Patanothai, David Hoisington, Rajeev Varshney and Napaporn Tantisuwichwong “SSR linkage map for specific leaf weight and relative water content in peanut” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2551 ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชนาพร รัตนมาลี นภาภรณ์ ตันติสุวิชวงษ์ ชุติพงศ์ อรรคแสง สนั่น จอกลอย และอารันต์ พัฒโนทัย
In silico searching peanut ESTs for SSRs and In vitro detecting the EST- derived SSRs in peanut genome งานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 จัดโดย บัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.)
วันที่ 13-14 ตุลาคม 2549 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นุสรา บุษดี นภาภรณ์ ตันติสุวิชวงษ์ ชุติพงศ์ อรรคแสง สนั่น จอกลอย และอารันต์ พัฒโนทัย
Development of EST-derived SSR markers in peanut (Arachis hypogaea L.)
งานการประชุมวิชาการทุนเมธีวิจัยอาวุโสประจำปี พ.ศ.2549 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัย วันที่ 3-4 ธันวาคม 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง นภาภรณ์ ตันติสุวิชวงษ์ ชุติพงศ์ อรรคแสง สนั่น จอกลอย และอารันต์ พัฒ-โนทัย Data mining of Expressed Sequence Taqs (ESTs) database of peanut (Arachis hypogaea ) for development of molecular markers
งานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะศึกษาศาสตร์ และอาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Duangrath. Jariyajirawattana, Napaporn Tantisuwichwong, Sanun Jogloy and Aran Patanothai ภายใต้ชื่อ “Cloning and sequencing of RAPD markers specific to PBND-resistant peanut lines” ใน The 2006 Technical Meeting of the Senior Research Scholars’ Projects in Field Crops ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2549 Mae Hia Agricultural Research Station and Training Center มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่