สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    สมพงษ์ สิทธิพรหม

ชื่อ-นามสกุล: สมพงษ์ สิทธิพรหม (Somphong Sithiprom)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: ห้อง 3215 อาคาร Sc03 คณะวิทยาศาสตร์
E-mail: somsit@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D. (Trop.Med.), M.Sc. (Parasitology)

สาขาที่สนใจ: Parasitology and Protozoology

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่