สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    สัมภาษณ์ คุณสุข

ชื่อ-นามสกุล: สัมภาษณ์ คุณสุข (Sumpars Khunsook)
ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: 3209
E-mail: sumkhu@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D. (Molecular Biology), Lehigh University, USA

สาขาที่สนใจ: พันธุศาสตร์ของสัตว์และมนุษย์, ชีววิทยาระดับโมเลกุล

วิชาที่สอน:
Molecular Genetics, Cytogenetics, Basic
Immunobiology, Advanced Cell Biology

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
การตรวจหาและศึกษาคุณสมบัติของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในน้ำอสุจิของกระบือปลัก -- ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นักศึกษาปริญญาเอกในความดูแล
1. นายประวีรณ์ สุพรรณอ่วม
2. นายวิวรรธน์ แก่นสา
3. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ จันทรัตน์

นักศึกษาปริญญาโทในความดูแล
-

นักศึกษาในความดูแลที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
1. นางสาวกรกมล นพมงคล (ป. โท, ปี 2553)
2. นางสาวน้ำผึ้ง แซ่ตั้ง (ป. โท, ปี 2552)
3. นางสาวปวริศา บุญหาญ (ป. โท, ปี 2552)
4. นางปาริชาติ พุ่มขจร (ป.เอก, ปี 2551)
5. นายประวีรณ์ สุพรรณอ่วม (ป.โท, ปี 2551)
6. นางสาวพันธิวา แก้วมาตย์ (ป.โท, ปี 2551)
7. นางสาววีรนุช วอนเก่าน้อย (ป.โท, ปี 2551)
8. นายวรายุทธ สุระนรากุล (ป.โท, ปี 2549)
9. นายสราวุธ แก้วศรี (ป.โท, ปี 2549)
10. นายวิวรรธน์ แก่นสา (ป.โท, ปี 2548)
11. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ (ป.โท, ปี 2548)

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
Major Publications

(1) Alhadeff, J.A., Khunsook, S., Choowongkomon, K., Baney, T., Heredia, V., Tweedie, A., Bean, B. 1999. Characterization of human semen alpha-L-fucosidases. Molecular Human Reproduction. 5(9):809-15. (Journal Impact Factor 2006 = 2.706)

(2) Khunsook, S., Alhadeff, J.A., Bean, B.S. 2003. Purification and characterization of human seminal plasma alpha-L-fucosidase. Molecular Human Reproduction. 8(3): 221-7. (Journal Impact Factor 2006 = 2.706)

(3) Khunsook, S., Bean, B.S., McGowan, S.R., Alhadeff, J.A. 2003. Purification and characterization of plasma membrane-associated human sperm alpha-L-fucosidase. Biology of Reproduction. 68(3): 709-16. (Journal Impact Factor 2006 = 3.498)

(4) Phumkhachorn, P., Rattanachaikunsopon, P., and Khunsook, S. 2007. Use of the gfp gene in monitoring bacteriocin-producing Lactobacillus plantarum N014, a potential starter culture in nham fermentation. Journal of Food Protection. 70 (2): 419-424. (Journal Impact Factor 2006 = 1.921)

Minor Publications (English)

(1) Tanomtong, A., Chaveerach, A., Phanjun, G., Kaensa, W., and Khunsook, S. 2005. New records of chromosome features in Indian muntjacs (Muntiacus muntjak) and Fea's muntjacs (M. feae) of Thailand. Cytologia. 70(1): 71-77.

(2) Tanomtong, A., Khunsook, S., Kaensa, W., and Kongkham, W. 2005. Cytogenetics of stump-talied macaque, Macaca arctoides(Primate, cercopithecidae) in Thailand by conventional staining. Walailak Journal of Science and Technology. 2(2): 231-240.

(3) Tanomtong, A., Khunsook, S., Kaensa, W., Bunjongrat, R. and Kongkham, W. 2006. Cytogenetic studies of rhesus monkey, Macaca mulatta (Primate, Cercopithecidae) in Thailand. KKU Science Journal. 34(2): 103-113.

(4) Tanomtong, A., Supanuam, P., Khunsook, S., Siripiyasing, P. and Bunjonrat, R. 2006. A comparative chromosome analysis of Thai wild boar (Sus scrofa jubatus) and relationship to domestic pig (S. s. domestica) by conventional staining, G-banding and high-resolution technique. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 29(1): 1-13.

(5) Tanomtong, A., Khunsook, S., Chaveerach, A., Kaensa, W., and Bunjongrat, R. 2006. Comparative phylogenetic studies of rhesus monkey (Macaca mulatta) and human (Homo sapiens) using G-banding pattern. Cytologia. 71(1): 87-92.

(6) Tanomtong, A., Khunsook, S., Kaensa, W., and Bunjongrat, R. 2006. A comparison of the karyotype of five species in genus Macaca (Primate, Cercopithecidae) in Thailand by using conventional staining, G-banding and high-resolution technique. Cytologia. 71(2): 161-167.

(7) Tanomtong, A., Khunsook, S., and Kaensa, W. 2007. Comparative chromosome G-banding analysis of long-tailed macaque (Macaca fascicularis) and relationship to human (Homo sapiens). Songklanakarin Journal of Science and Technology. 29(3): 583-589.

(8) Keawmad, P., Tanomtong, A. and Khunsook, S. 2007. A study on karyotype of the Asian leopard cat, Prionailurus bengalensis (Carnivora, Felidae) by conventional staining, G-banding and high-resolution technique. Cytologia. 72(1): 101-110.

(9) Supanuam, P., Tanomtong, A., and Khunsook, S. 2007. Standardized karyotype and idiogram of the pileated gibbon, Hylobates pileatus (Primate, Hylobatidae) by G-banding and high-resolution technique. Cytologia. 72(2): 189-194.

(10) Tanomtong, A., Supanuam, P., Khunsook, S. and Sumramdee, C. 2008. Standardization of karyotype and idiogram of the agile gibbon, Hylobates agilis by G-banding and high-esolution technique. The Nucleus. 51(1, 2): 1-9.

(11) Khunsook, S., Tanomtong, A. and Supanuam, S. 2008. Cytogenetics of the white-handed gibbon, Hylobates lar by G-banding and high-resolution technique. The Nucleus. 51(1, 2): 11-19.

(12) Tanomtong, A., Khunsook, S., Supanuam, P., Jantarat, S. and Kaewsri, S. 2008. Complex inversion in chromosome 7 and reciprocal translocation between chromosome 1 and 22 of white-cheeked gibbon (Nomascus leucogenys) in Thailand. The Nucleus. 51(1, 2): 21-28.

(13) Kaensa, W., Tanomtong, A. and Khunsook, S. 2008. A novel ring X chromosome in non-human primate (Assam macaque, Macaca assamensis). The Nucleus. 50(3): 497-503.

(14) Tanomtong, A., Khunsook, S., Keawmad, P. and Siripiyasing, P. 2008. Karyological study of the jungle cat, Felis chaus (Carnivora, Felidae) by conventional staining, G-banding and high-resolution staining technique. Cytologia. 73(1): 61-70.

(15) Tanomton, A., Khunsook, S., Keawmad,P. and Bunjonrat, R. 2008. Standardized karyotype and idiogram of the clouded leopard, Neofelis nebulosa (Canivora, Felidae) by conventional staining, G-bandind and high-resolution technique. Cytologia. 73(1): 71-80.

(16) Tanomtong, A., Khunsook, S., Keawmad,P. and Pingtong, K. 2008. Cytogenetic study of the leopard,Panthera pardus (Carnivora, Felidae) by conventional staining, G-bandind and high-resolution technique. Cytologia. 73(1): 81-90.

Minor Publications (Thai)

(1) ไพรัช ทาบสีแพร และ สัมภาษณ์ คุณสุข. 2546. ความหลากชนิดของหอยในลำน้ำพอง. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 31(4): 237-243.

(2) อลงกลด แทนออมทอง, วิวรรธน์ แก่นสา, สัมภาษณ์ คุณสุข, และ เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2548. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของโครโมโซมของลิงกังและมนุษย์ ด้วยวิธีการย้อมสีโครโมโซมแบบแถบสีจี. วารสารวิทยาศาสตร์ มก. 23:62-73.

(3) อลงกลด แทนออมทอง, สัมภาษณ์ คุณสุข, วิวรรธน์ แก่นสา, และ เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2548. การศึกษาคาริโอไทป์ของลิงไอ้เงี้ยะ (Macaca assamensis) ด้วยวิธีการย้อมสีแบบธรรมดา. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 27(6): 1199-1208.

(4) อลงกลด แทนออมทอง, สัมภาษณ์ คุณสุข, วิวรรธน์ แก่นสา, และ เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2548. พันธุศาสตร์เซลล์ของลิงกัง (Macaca nemestrina) ด้วยวิธีการย้อมสีแบบธรรมดา. Naresuan University Journal. 13(3): 1-11.

(5) อลงกลด แทนออมทอง, สัมภาษณ์ คุณสุข, วิวรรธน์ แก่นสา, และ เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2549. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของโครโมโซมของลิงไอ้เงี้ยะ (Macaca assamensis) และมนุษย์ (Homo sapiens) ด้วยวิธีการย้อมแถบสีแบบจี. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 28(3): 539-549.

(6) อลงกลด แทนออมทอง, สัมภาษณ์ คุณสุข, วิวรรธน์ แก่นสา, และ เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์. 2549. พันธุศาสตร์เซลล์ของลิงแสม (Macaca fascicularis) ในประเทศไทยด้วยวิธีการย้อมแถบสีแบบธรรมดา. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 29(1):3-15.

Scientific Meeting Abstracts/Presentations

(1) Alhadeff, J.A., Khunsook, S., Bean, B.S. 2001. Purification and characterization of novel isoforms of plasma membrane-associated human sperm alpha-L-fucosidase. 35th Annual Conference on Gene Families and Isozymes, Punta Cana, Dominican Republic. December 2001.

(2) Khunsook, S., Alhadeff, J.A., Bean, B.S. 2001. Comparative characterization of the purified alpha-L-fucosidases that occur in the human sperm plasma membrane versus the seminal plasma. Molecular Biology of the Cell. 12S:233A.

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่